บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘EdPex’

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx

เขียนเป็นเล่มที่ 2 แล้ว ก็ยังคิดว่าควรจะต้องปรับปรุงให้ดีกว่านี้อีก

MUSC_EdPEx_SAR_2016

รายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2559

musc_edpex_sar_20130501

MUSC EdPEx SAR 2555 เล่มแรกของคณะวิทยาศาสตร์ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ โดยอ.กรองทอง

ลิงก์: รายงาน SAR EdPEx ของคณะวิทยาศาสตร์ เล่มแรก เมื่อปี 2556

MUSC_EdPEx_SAR_Series_20170408

เอาสองภาพมาต่อกัน

ของกินของว่าง Century Park

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ได้ไปอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ของสกอ. ที่โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค ซึ่งได้รวบรวมภาพของว่างและอาหารที่ได้รับประทานมาใส่เป็นอัลบั้มดังภาพ

century_burger_20170120

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Can’t Spell EdPEx without EDP

slide1

EdPEx

 • Education Criteria for Performance Excellence

EDP

 • (Mahidol University) Executive Development Program

ที่มา: เกิดจากการที่มีเจ้าหน้าที่จากภาควิชาหนึ่งติดต่อมายังงานพัฒนาคุณภาพถึงเรื่องการกรอกข้อมูลเพื่อเตรียมใช้ในงาน EdPEx แต่พูดเพียงสามตัวอักษรแรก ซึ่งก็คือ EDP ที่บังเอิญเป็นตัวย่อของโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ผมไปอบรมมาพอดี (เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559) เมื่อนำไปโพสต์ในไลน์กลุ่มเพื่อนผู้เรียน EDP รุ่นที่ 15 ด้วยกันก็ได้รับความสนใจเล็กน้อย (2 คนจากสี่สิบกว่าคนส่งสติกเกอร์มาร่วมตกใจด้วย)

อบรม EdPEx Active+

edpex_active_2016

แม้ว่าจะพลาดการอบรมรอบวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ไป แต่ผมก็ได้กลับมาเข้าร่วมการอบรมในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 แทน

การอบรม How to Use EdPEx to Systematize Your Organization ที่มี Dr.Calingo เป็นวิทยากรนี้ จัดขึ้นที่ห้องประชุมไพลิน สามพรานริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

edpex_active_2_2016

Dr.Lois Calingo

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ผลการรับเยี่ยม EdPEx

MUSC_EdPEx_Site_Visit_Final_20160617

กรรมการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence หรือ EdPEx) ของมหาวิทยาลัยมหิดล มาตรวจประเมินระดับพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559

มีประเด็นสำคัญสองเรื่องได้แก่

 • การที่ผมเป็นผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ของคณะฯ ในยุคของผู้บริหารชุดปัจจุบันในตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
 • และสองก็คือผลการประเมิน เมื่อเทียบกับปีที่แล้วมีค่าลดลง ทั้งด้านกระบวนการ และผลลัพธ์

เป้าหมายต่อไปก็คือการหาทางพัฒนากระบวนการ เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นระบบและมีประสิทธิผล ตามเกณฑ์ EdPEx ต่อไปให้ได้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การได้ไปเยี่ยมส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยเกณฑ์ EdPEx

MU_EdPEx_Leader_Certificate_2015

ได้รับประกาศนียบัตรดังภาพหลังจากที่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจเยี่ยมส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 ในงานประชุม After Action Review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx และเลี้ยงขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมมหาสวัสดิ์ ศาลายา พาวิเลียน วิทยาลัยนานาชาติ ระหว่างเวลา 1300-1630

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การใช้เวลาของกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx

ตามหนังสือจากมหาวิทยาลัยเรื่องการให้คุณค่าแก่ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่การดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ของมหาวิทยาลัยมหิดล แสดงให้เห็นการใช้เวลาของกรรมการในการตรวจประเมินตามเกณฑ์ดังนี้

 • การเตรียมตัวอ่านรายงานการประเมินตนเอง 30 ชั่วโมง
 • การประชุมเตรียมการตรวจประเมิน (ตามเวลาจริง ซึ่งโดยมากประมาณ 6-8 ชั่วโมง)
 • การตรวจประเมินส่วนงาน (ตามเวลาจริง ซึ่งโดยมากคือวันครึ่ง หรือคิดเป็น 8+4=12 ชั่วโมง)
 • การตรวจแก้ไขร่างรายงานผลการตรวจประเมินสำหรับประธาน 10 ชั่วโมง สำหรับกรรมการ 2 ชั่วโมง

ภาระงานการเป็นผู้ตรวจประเมินน่าจะอยู่ที่ 50-60 ชั่วโมง (เทียบเท่าได้กับการไปเลคเชอร์นักศึกษาระดับปริญญาตรี 15 ชั่วโมง … เทียบเคียงจาก การสอน 15 ชั่วโมง x ปัจจัยตัวคูณ 4 ต่อหนึ่งชั่วโมงเลคเชอร์จริง = 60)

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยระบุว่าให้ภาระงานการเป็นผู้ตรวจประเมินคิดเป็นการทำงานด้าน “บริหาร” ซึ่งในส่วนของบุคลากรสายวิชาการ และไม่ใช่ผู้บริหาร ภาระงานด้านนี้ก็คงไปตกอยู่ที่หมวด “อื่นๆ” ซึ่งมีน้ำหนักน้อยมากเช่น 5-10% เท่านั้นเอง

หมายเหตุ: ภาระงานของบุคลากรสายวิชาประกอบด้วย (1) การเรียนการสอน (2) วิจัย (3) บริการวิชาการ (4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (5) อื่น ซึ่งมักจะแบ่งน้ำหนักกันอยู่ที่ 40:40:10:5:5 หรือ 35:35:10:10:10

การประชุมทบทวนหลังการเยี่ยมสำรวจตามโครงการ MU-EdPEx 2014

เป็นอีกปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลใช้กระบวนการเยี่ยมสำรวจแบบ EdPEx กับคณะและหน่วยงานต่างๆ และหลังจากเยี่ยมสำรวจให้คะแนนกันครับทุกที่ที่ร่วมโครงการแล้ว กรรมการเยี่ยมสำรวจ และหัวหน้าทีมก็ได้มาประชุมสรุปงานทบทวนการดำเนินการกัน (After Action Review) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา

AAR_MU-EdPEx_20140926_04

ประเด็นพิจารณา

 • กระบวนการตรวจประเมิน
 • กรรมการตรวจประเมิน
 • ส่วนงานที่รับการตรวจประเมิน
 • กรรมการตรวจประเมินได้เรียนรู้อะไร มีความต้องการและคาดหวังอย่างไรต่อไป

นอกจากนี้กรรมการและทีมประธานยังได้รับของชำร่วยเช่นป้ายสำหรับติดกับกระเป๋าเสื้อนอกที่เขียนว่า MU EdPEx Assessor พร้อมกับตรามหาวิทยาลัยมหิดล และยังได้ของที่จะมีประโยชน์ในการทำกิจกรรมตรวจประเมินคือเลเซอร์พอยน์เตอร์ที่มีสกรีนเกี่ยวกับ MU EdPEx ของ Mahidol University ที่ใช้ในการชี้ๆ เวลาทำ consensus review หรือตอนทำ feedback ready comment ได้ด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

อบรมและสอบการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือ Thailand Quality Award ครบรอบ 10 ปีแล้วในปีนี้ และเป็นที่รู้จักและยอมรับกันจนทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลก็ต้องการให้หน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่ามีคุณภาพในระดับชาติจนได้รับรางวัลนี้เช่นกัน

ในด้านการศึกษานั้นมีการวัดผลอีกรูปแบบหนึ่งมีชื่อย่อว่า EdPEx หรือ Education Performance Excellence ดำเนินการโดยสกอ. ซึ่งจะเหมาะกับองค์กรอย่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษามากกว่า

แต่เมื่อ EdPEx ก็มีรากฐานมาจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติ การจะทำให้ได้ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ จึงต้องการความรู้ความเข้าใจและชำนาญเรื่องเกณฑ์ และการประเมินตามเกณฑ์ดังกล่าว

ทำให้ผมและอีกหลายๆคนในคณะวิทยาศาสตร์ได้ไปเรียนและอบรมเพื่อมุ่งไปเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในขณะที่หลายๆคนก็จะมุ่งไปเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศด้วยเช่นกัน

เมื่อวันพุธที่ 28 ถึงวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ผมและเจ้าหน้าที่อีกสองท่านของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้ไปอบรมเรื่องการเตรียมเป็นผู้ตรวจประเมิน (TQA Pre-Assessor) ที่โรงแรมสยามซิตี้ ซึ่งตามด้วยการสอบทักษะการประเมินในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 ที่โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค ซึ่งขณะนี้ก็คงทราบผลกันแล้ว (ว่าไม่ผ่าน!)

สำหรับผู้ที่สอบผ่าน TQA Pre-Assessor จะได้การบ้านมาทำและเข้าอบรมหลักสูตร TQA Assessor ในช่วงเดือนพฤษภาคมต่อไป

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

Thailand Quality Award

Thailand Productivity Institute gave training to the public on the criteria to achieve Thailand Quality Award (TQA), a version adapted from Malcolm Baldrige National Quality Award. This is a level 2 training where we focus on the multiple criteria of the criteria. It was three days training programme at Siamcity Hotel in Bangkok. For the participants like us that come from Mahidol University, this venue is very close to our campus on Rama VI road, unless the traffic was very bad.

Mahidol University plans to adopt TQA criteria to improve its productivity. There are 9 faculties that pioneer to take the steps toward the quality award.

More details and photographs can be seen in this link.