บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘EdPex’

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx

เขียนเป็นเล่มที่ 2 แล้ว ก็ยังคิดว่าควรจะต้องปรับปรุงให้ดีกว่านี้อีก

MUSC_EdPEx_SAR_2016

รายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2559

musc_edpex_sar_20130501

MUSC EdPEx SAR 2555 เล่มแรกของคณะวิทยาศาสตร์ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ โดยอ.กรองทอง

ลิงก์: รายงาน SAR EdPEx ของคณะวิทยาศาสตร์ เล่มแรก เมื่อปี 2556

MUSC_EdPEx_SAR_Series_20170408

เอาสองภาพมาต่อกัน

ของกินของว่าง Century Park

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ได้ไปอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ของสกอ. ที่โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค ซึ่งได้รวบรวมภาพของว่างและอาหารที่ได้รับประทานมาใส่เป็นอัลบั้มดังภาพ

century_burger_20170120

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Can’t Spell EdPEx without EDP

slide1

EdPEx

  • Education Criteria for Performance Excellence

EDP

  • (Mahidol University) Executive Development Program

ที่มา: เกิดจากการที่มีเจ้าหน้าที่จากภาควิชาหนึ่งติดต่อมายังงานพัฒนาคุณภาพถึงเรื่องการกรอกข้อมูลเพื่อเตรียมใช้ในงาน EdPEx แต่พูดเพียงสามตัวอักษรแรก ซึ่งก็คือ EDP ที่บังเอิญเป็นตัวย่อของโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ผมไปอบรมมาพอดี (เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559) เมื่อนำไปโพสต์ในไลน์กลุ่มเพื่อนผู้เรียน EDP รุ่นที่ 15 ด้วยกันก็ได้รับความสนใจเล็กน้อย (2 คนจากสี่สิบกว่าคนส่งสติกเกอร์มาร่วมตกใจด้วย)

อบรม EdPEx Active+

edpex_active_2016

แม้ว่าจะพลาดการอบรมรอบวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ไป แต่ผมก็ได้กลับมาเข้าร่วมการอบรมในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 แทน

การอบรม How to Use EdPEx to Systematize Your Organization ที่มี Dr.Calingo เป็นวิทยากรนี้ จัดขึ้นที่ห้องประชุมไพลิน สามพรานริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

edpex_active_2_2016

Dr.Lois Calingo

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ผลการรับเยี่ยม EdPEx

MUSC_EdPEx_Site_Visit_Final_20160617

กรรมการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence หรือ EdPEx) ของมหาวิทยาลัยมหิดล มาตรวจประเมินระดับพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559

มีประเด็นสำคัญสองเรื่องได้แก่

  • การที่ผมเป็นผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ของคณะฯ ในยุคของผู้บริหารชุดปัจจุบันในตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
  • และสองก็คือผลการประเมิน เมื่อเทียบกับปีที่แล้วมีค่าลดลง ทั้งด้านกระบวนการ และผลลัพธ์

เป้าหมายต่อไปก็คือการหาทางพัฒนากระบวนการ เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นระบบและมีประสิทธิผล ตามเกณฑ์ EdPEx ต่อไปให้ได้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การได้ไปเยี่ยมส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยเกณฑ์ EdPEx

MU_EdPEx_Leader_Certificate_2015

ได้รับประกาศนียบัตรดังภาพหลังจากที่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจเยี่ยมส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 ในงานประชุม After Action Review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx และเลี้ยงขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมมหาสวัสดิ์ ศาลายา พาวิเลียน วิทยาลัยนานาชาติ ระหว่างเวลา 1300-1630

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การใช้เวลาของกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx

ตามหนังสือจากมหาวิทยาลัยเรื่องการให้คุณค่าแก่ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่การดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ของมหาวิทยาลัยมหิดล แสดงให้เห็นการใช้เวลาของกรรมการในการตรวจประเมินตามเกณฑ์ดังนี้

  • การเตรียมตัวอ่านรายงานการประเมินตนเอง 30 ชั่วโมง
  • การประชุมเตรียมการตรวจประเมิน (ตามเวลาจริง ซึ่งโดยมากประมาณ 6-8 ชั่วโมง)
  • การตรวจประเมินส่วนงาน (ตามเวลาจริง ซึ่งโดยมากคือวันครึ่ง หรือคิดเป็น 8+4=12 ชั่วโมง)
  • การตรวจแก้ไขร่างรายงานผลการตรวจประเมินสำหรับประธาน 10 ชั่วโมง สำหรับกรรมการ 2 ชั่วโมง

ภาระงานการเป็นผู้ตรวจประเมินน่าจะอยู่ที่ 50-60 ชั่วโมง (เทียบเท่าได้กับการไปเลคเชอร์นักศึกษาระดับปริญญาตรี 15 ชั่วโมง … เทียบเคียงจาก การสอน 15 ชั่วโมง x ปัจจัยตัวคูณ 4 ต่อหนึ่งชั่วโมงเลคเชอร์จริง = 60)

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยระบุว่าให้ภาระงานการเป็นผู้ตรวจประเมินคิดเป็นการทำงานด้าน “บริหาร” ซึ่งในส่วนของบุคลากรสายวิชาการ และไม่ใช่ผู้บริหาร ภาระงานด้านนี้ก็คงไปตกอยู่ที่หมวด “อื่นๆ” ซึ่งมีน้ำหนักน้อยมากเช่น 5-10% เท่านั้นเอง

หมายเหตุ: ภาระงานของบุคลากรสายวิชาประกอบด้วย (1) การเรียนการสอน (2) วิจัย (3) บริการวิชาการ (4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (5) อื่น ซึ่งมักจะแบ่งน้ำหนักกันอยู่ที่ 40:40:10:5:5 หรือ 35:35:10:10:10