บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘56’

ประชุมเตรียมงานมหิดลวิชาการ 2556

MU_Academic_Fair_20130729

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการ มหิดลวิชาการ 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:30 ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วาระการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 • งานมหิดลวิชาการ 2556
  • ที่ประชุมรับทราบว่างานมหิดลวิชาการ 2556 จะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์และเสาร์ที่ 23-24 สิงหาคม 2556
  • วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ถูกประกาศให้ไม่มีการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษามาร่วมกิจกรรม (เบื้องต้นยืนยันว่างดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตศาลายา แต่กองบริการการศึกษาบอกว่าให้หยุดทุกวิทยาเขต)
  • ไม่ทราบเรื่องงบประมาณจัดสรร

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 • มหิดลวิชาการ 2556 ของคณะวิทยาศาสตร์
  • กิจกรม Open House
   • เน้นกิจกรรมโฆษณาหลักสูตรให้เห็นว่าเรียนอะไร อย่างไร สนุก ยาก ประกอบอาชีพอะไรได้บ้างในอนาคต
   • อ.ระพีเสนอเพิ่มกิจกรรมที่จับต้องได้เข้าไป
   • สถานที่: ตึกวิทย์ 3
  • กิจกรรม MU Exhibition
   • เน้นการแนะนำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หลักสูตร
   • สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้ (MLC) หอเกียรติยศ
   • เน้นให้เกิดความประทับใจและทึ่งในผลงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
   • อาจไม่ต้องมีคนเฝ้าโปสเตอร์
  • กิจกรรมแนวทางในการประกอบอาชีพ
   • แฝงกับกิจกรรม Open House
   • แฝงกับกิจกรรม MU Festival ที่นักศึกษาจาก สมม. จัด (ใช้นักศึกษาคณะวิทย์)
 • รายละเอียดกิจกรรมที่เสนอจากภาควิชาหรือหน่วยงานต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์
  • มีภาควิชา 3 ภาควิชาที่ส่งข้อมูลให้งานการศึกษา
   • ภาควิชาพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมเรื่อง
    • มหัศจรรย์ผักผลไม้พื้นบ้าน นานาสารพันอาหารพื้นเมือง
    • มหัศจรรย์พืชจิ๋วในขวดและไนโตรเจนเหลว
   • ภาควิชาฟิสิกส์
    • Oh My God …Magic of Electronics
    • จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nose)
   • ภาควิชาเภสัชวิทยา
    • A Magical Makeover
 • วันประชุมเตรียมงานครั้งต่อไป กำหนดให้เป็นวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 13:30

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ภาควิชาชีววิทยา

 • อ.ณัฐพล เข้าร่วมประชุม
 • กิจกรรม Open House ของภาควิชาที่เสนอได้แก่ “ชีววิทยาดีจังเลย”
 • กิจกรรม MU Exhibition ของภาควิชาที่เสนอได้แก่ “หลักสูตรชีววิทยา”
 • ผู้รับผิดชอบ:
 • ต้องใช้นักศึกษาปริญญาตรีช่วยงาน
 • ต้องให้เจ้าหน้าที่ MDL ตั้งปฏิบัติการให้
 • หมายเหตุ: บุคลากรภาควิชาฯต้องไปร่วมงานประชุมวิชาการที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในวันเสาร์และอาทิตย์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

มหิดลวิชาการ 2556

งานมหิดลวิชาการก็คืองาน Open House ของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งมหาวิทยาลัย ทุกคณะ ทุกหลักสูตร จะมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้ข้อมูลสารพัดที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

MU_Academic_Fair_2013

งานมหิดลวิชาการ เป็นงานที่จัดปีเว้นปี และในครั้งนี้จะจัดตรงกับวันศุกร์และเสาร์ที่ 23-24 สิงหาคม 2556

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: