บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘แพลงก์ตอน’

ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 2558

Ecolab_2015.jpg

ดูภาพ https://goo.gl/photos/zBn37sjf93KUAkXq6

ปฏิบัติการนิเวศวิทยา

ภาพจากปฏิบัติการชีววิทยา 1 เรื่องนิเวศวิทยา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นักศึกษาจะได้ศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนต่างๆจากแหล่งน้ำในศาลายาด้วยกล้องจุลทรรศน์ จากนั้นคำนวณหาค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (index of diversity) จากข้อมูลที่ได้ด้วย Simpson’s index of diversity เปรียบเทียบค่าความหลากหลายจากแหล่งน้ำต่างๆ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: