บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘แบบทดสอบย่อย’

การสอบทำสไลด์เยื่อบุข้างแก้ม

ในการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยา เรื่องเนื้อเยื่อสัตว์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี นานาชาติ ที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 ผมจัดสอบย่อยโดยให้ทำสไลด์สดของเยื่อบุข้างแก้มของนักศึกษา และส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบด้วยเลนส์ใกล้วัตถุ 10x ให้ผมดูให้ได้ภายใน 3 นาที โดยเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ ปรากฎว่านักศึกษาส่วนใหญ่ที่สอบ ทำสำเร็จไม่ถึง 1 ใน 4 โดยส่วนมากตกเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์ที่ยังคงใช้กล้องกันไม่ถูกต้อง ทั้งๆที่ก็ได้เรียนแล้วในปฏิบัติการชีววิทยาแรกของเทอม

หลังจากสอบไปได้ส่วนหนึ่ง จึงขอหยุดการสอบ เพื่อให้นักศึกษาไปทบทวนวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ใหม่ ค่อยกับมาสอบกันอีกครั้ง

Advertisements

แบบทดสอบย่อยความหลากหลายของสัตว์

ปฏิบัติการที่ 1,2,5,6,7 จะมีสอบย่อยทุกครั้ง เกี่ยวกับวีดิทัศน์เรื่อง The Shape of Life (บรรยายไทย) ในวิชาปฏิบัติการชีววิทยา 2 วทชว 104 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

Biology Final Examination 2009

Final Exam

Final Exam

Are you ready for the biology final examination?

The question is for the first-year students at Salaya. Those that were not ready for the examination will have less than 2 days to prepare themselves.

It is near the end of the first academic term, but they just cannot go home without having themselves tested against the final examination. It is not the best system to see how much they have learnt or how well they understood the topics.

Some of the students claim to be able to do the exam with just thier highschool knowledge, but underestimate the final examination might earn you lower grades than you have hoped for.

Have a quick quz at our Biology homepage.

Ecology Quiz

Green Algae

Green Algae

The last laboratory demonstration for the first year student at Salaya was about Ecology. We collected the water sample using a plankton net from various sites in Mahidol Salaya. Unfortunately, some ot the organisms in the water sample cannot survive to the time did the study, on the next day. Only their remains were seen.

Those that survived the ordeal could be observed using light microscopes, with no staining. The students need to count the number of species as well as a number of individuals in each species for the diversity index calculation, using Simpson’s index of diversity.

At the end of the laboratory, they also need to answer a few questions related to the study and the codition of species diversity in each aquatic habitats in Salaya.

They don’t have to wait for too long before they all will face the final examination in their next week.

Link: Ecology Quiz at Biology Homepage.

Animal Behaviour Quiz

ปลาสอดและลูกๆ

ปลาสอดและลูกๆ

I have added a quiz on animal behaviour after the laboratory demonstration sessions ended as usual. Some of the quesitons are related to the activities and samples that we use in our teaching. However, there are some items that can be answered without prior knowledge as as well.

Give it a try, probably with trial-and-error as well as good reasoning, and you might be able to get good scores out of my quiz.

Link: Animal Behaviour Quiz

Population Genetics Quiz

Red for A1A1...

Red for A1A1...

New quizzes are available on Biology Homepage, including practice exam from Population Genetic Laboratory demonstration and ‘Are you a true fan of’…spider quiz.

If you are not my blog regular visitor, just bookmark our Biology Homepage to get to where most of the actions will be waiting.

Links: Pop Gen Quiz, True fan of spider, Biology Homepage

Cell Division Quiz

Tetrad

Tetrad

I’ve added a new quiz on cell division, based on our lab demonstration at Salaya last week, to the Biology homepage. There are 10 questions with 4 choices each. You will be notified the number of correct answers after you submitted your selections. Statistics on how well the others did with the quiz is available. You can also, as an option, submit your own result to the public as well as leaving comment on the webboard.

Other quizzes are also available.

Link: Cell division quiz on Biology homepage