บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘เกณฑ์’

ศิริราชประชาสัมพันธ์ ฉบับมกราคม 2560

เปิดหนังสือ “ศิริราชประชาสัมพันธ์” ฉบับมกราคม 2560 แล้วก็นึกถึงความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ได้รับรางวัล Thailand Quality Class (TQC) จากการดำเนินการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลตามแนวทางเกณฑ์ Thailand Quality Award (TQA) หรือ EdPEx ของสกอ.

เนื้อหาในเล่มที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชัด ๆ เช่น

 • คอลัมน์นโยบายและแผนที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะฯ ลงสู่ระดับภาควิชา โดยทำแผนที่เชื่อมโยงให้เห็นสามระดับใหญ่ ได้แก่ระดับสากล (global) ระดับประเทศ (national) และระดับภาควิชา (department)
 • ในคอลัมภ์พัฒนาคุณภาพ เป็นเรื่องการที่ศิริราชเตรียมความพร้อมที่จะรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 5 (re-accreditation survey) ด้วย Advance HA ปี 2560 ที่มีการนำเสนอแผนผังบูรณาการมาตรฐานเพื่อบริหารจัดการศิริราชสู่ความเป็นเลิศ และระยะของการพัฒนาคุณภาพ (road map/timeline)
 • ในเรื่อง KM ที่เป็นอีกเรื่องเด่นของศิริราช ในหัวข้อ “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ: KM Inspiration” ปี 3 กับสโลแกน “พัฒนาคน พัฒนางาน มุ่งสร้างนวัตกรรม ด้วย KM” มีเกณฑ์ตัดสินให้ผู้สมัครตัดสินใจ
  • แนวคิดและวิธีสร้างแรงบันดาลใจ 20 คะแนน
  • การสื่อสารเนื้อหาชัดเจน 50 คะแนน
  • ความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่อง 20 คะแนน
  • การสรุป 10 คะแนน
 • หากเป็นเกณฑ์ประเมินสำหรับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้านแนวคิด LEAN สามารถประเมินได้จากบทคัดย่อ จากเกณฑ์ต่อไปนี้
  • ความเป็นนวัตกรรม 4 คะแนน
  • กระบวนการพัฒนา 19 คะแนน
  • วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 4 คะแนน
  • การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 3 คะแนน
  • ความเหมาะสมของการใช้ LEAN ในการพัฒนากระบวนการ 4 คะแนน
  • ผลลัพธ์ของนวัตกรรม 27 คะแนน
  • วิธีการพัฒนานวัตกรรม (PDCA) 4 คะแนน
  • ผลลัพธ์ของการพัฒนานวัตกรรม 4 คะแนน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ไปอบรมเกณฑ์ TQA 2016

TQA_Criteria_20160302-4

ไปนั่งเรียนเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ รุ่นที่ 4 ของปีนี้ ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2559 ที่โรงแรมเซนจูรี พาร์ค

อัลบั้มภาพ

จรรยาบรรณอาจารย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 ได้ถูกเชิญไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างกับทางคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยนายกสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ (อ.ชื่นจิตต์) อาจารย์ตัวอย่างในปีก่อนหน้าเช่น อ.เดวิด และอ.ฉัตรชัย และกรรมการสภาฯ เช่นอ.วรนุช (ซึ่งไม่อยู่ตอนที่ผมไปให้ข้อมูล) ทั้งนี้ทางสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ที่กำลังคัดเลือก “อาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์คณะวิทย์ ประจำปี 2557” ใช้เกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน ตามแนวทาง “จรรยาบรรณอาจารย์” ของสภาอาจารย์ ซึ่ง อ.สุดา ได้โพสต์ไว้บนเฟซบุ๊คว่าประกอบด้วย

1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
3. การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
4. ความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สอบสัมภาษณ์ระบบแอดมิชชัน

Interview_Addmission_General_20140709

ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระบบ Admission

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกาา ปีการศึกษา 2557 ในระบบ Admission กลาง ทำให้ได้มาเป็นกรรมการสอบสัมภษณ์คัดเลือกนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 ในระหว่างเวลา 0930-1200

เกณฑ์ในการสัมภาษณ์

คณะวิทยาศาสตร์ใช้เกณฑ์ในการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ รวม 25 คะแนน และผู้สอบผ่านสัมภาษณ์จะต้องมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 15 คะแนน

 • ข้อมูลทั่วไป เรื่องครอบครัวและฐานะของนักศึกษา เจตคติต่อสังคมและครอบครัวของนักศึกษา
 • ความมุ่งมั่นในการศึกษา เหตุผลในการเลือกเรียนที่คระวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การวิเคราะห์ตนเอง จุดเด่น และโอกาสพัฒนา
 • ประสบการณ์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
 • การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
 • กริยา วาจา ไหวพริบ

กรรมการสอบสัมภาษณ์

ในการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้ มีกรรมการสอบสัมภาษณ์ 3 คนต่อห้อง สัมภาษณ์นักศึกษาคนละประมาณ 10 นาที

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

เกณฑ์การประเมินครู

จากแบบประเมินการสอนของครูของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง

 • บุคลิคภาพ
 • ชี้ให้เห็นได้ถึงควาสัมพันธ์ของเรื่องที่จะเรียนกับเรื่องที่เรียนมาแล้วได้
 • เชื่อมโยงเรื่องที่จะเรียนกับประสบการณ์ที่นักเรียนมีอยู่
 • ใช้ปฏิสัมพันธ์ เทคติคการใช้คำถาม คำแนะนำเพื่อชักจูงให้นักเรียนสนใจ
 • ใช้วิธีการหลากหลายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
 • ใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับบทเรียน
 • พูดชัดเจน
 • กระตุ้นให้คิด วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น
 • ช่วยเหลือ แนะนำนักเรียนในการแก้ปัญหา ตอบคำถามได้

ประเมินเป็น 5 ระดับ

เกณฑ์การพิจารณามหาวิทยาลัยสีเขียว

เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชาชีววิทยาให้ช่วยดูเอกสารที่มีหัวเรื่องว่า “แบบสอบถามหลักเกณฑ์ UI Greenmetric World University Ranking 2013” เพราะมีข้อมูลบางส่วนที่เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่ากรอกอะไรลงไป และเมื่อลองดูแล้วพบว่ามีทั้งข้อมูลที่ควรจะต้องกรอกโดยคณะ และข้อมูลที่จะได้มาจากการรวบรวมข้อมูลมาจากระดับภาควิชา

เกณฑ์ใหญ่ๆมีดังนี้

 • การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,500 คะแนน (15%)
 • การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวม 2,100 คะแนน (21%)
 • การจัดการของเสียในส่วนงาน รวม 1,800 คะแนน (18%)
 • การจัดการน้ำ รวม 1,000 คะแนน (10%)
 • การสัญจร รวม 1,800 คะแนน (18%)
 • การศึกษาของส่วนงาน รวม 1,800 คะแนน (18%)

ทางมหาวิทยาลัยมีไฟล์แบบสอบถามนี้ให้ดาวน์โหลดผ่านระบบอินทราเน็ตที่ http://intranet.mahidol/op/oppe/download/uigreen_form.docx

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

เกณฑ์ประเมินผลการวิจัยวิชา SCBI 483 โครงงานวิจัย 1/2556

ผู้ประสานงานรายวิชาโครงงานวิจัย (SCBI 483)  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยมากรอกให้คะแนนนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ดังนี้

หัวข้อการประเมิน

 • ความเข้าใจในความสำคํยและที่มาของปัญหาการวิจัย (20 คะแนน)
 • วัตถุประสงค์ของการวิจัย (10 คะแนน)
 • ระเบียบวิธีวิจัย (20 คะแนน)
 • ผลการศึกษาเบื้องต้น (20 คะแนน)
 • การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล (10 คะแนน)
 • ผลหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย (20 คะแนน)
 • ความรับผิดชอบและความสม่ำเสมอในการเข้าพบ หรือปรึกษางานวิจัยกับอาจารย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  (10 คะแนน)

แบบฟอร์ฒ BI483-2

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง