บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘อินเตอร์’

หนังสือเรื่องฤาการศึกษาไทยจะไร้ทางเยียวยา

หนังสือ

ฤาการศึกษาไทย จะไร้ทางเยี่ยวยา… มุมมองปัญหาการศึกาาไทยผ่านระบบการศึกษาอังกฤษ

เขียนโดย ดร.เฉลิมพล รุจินิรันดร์ และดร.สิรพัฒน์ ประโทนเทพ จัดพิมพ์โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่น่างเธอเจ้าฟ้ากัลยานณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)

ได้มาระหว่างไปประชุมเรื่องการจัดการเรียนเสริมของนักเรียนในโครงการพสวท. เมื่อระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

กำหนดเปิดปิดภาคเรียนที่สามวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

Ecology_at_MUIC_20121127_01

กำหนดเปิดปิดภาคเรียนที่สาม (third trimester) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)

 • The third trimester: 22 April – 14 July 2013
  • Instruction begins: 22 April 2013
  • Withdraw: 10-22 June 2013
  • Last day of class: 6 July 2013
  • Final examination dates: 8-14 July 2013
  • Grade submits: 1 wks after final exam
  • Holidays
   • 6 May 2013 (Substitution for Coronation Day)
   • 13 May 2013 Royal Ploughing Ceremony Day
   • 24 May 2013 Visakha Bucha Day

การสอบกลางภาค ICBI 202

ติดภาระกิจไปคุมสอบเองไม่ได้ แต่ทาง http://www.facebook.com/muic.sciences ถ่ายภาพบรรยากาศมาในชม

image

ขอบคุณเก่ง ที่ช่วยจัดการเรื่องการสอบ และถ่ายภาพมาให้ชมครับ