บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘อบรม’

เดินเล่นถ่ายรูปในศาลายา

ไปเดินเล่น ถ่ายรูปเล่น ในศาลายา (ดุริยางคศิลป์) หลังร่วมการอบรม C2C ของกองพัฒนาคุณภาพ ที่ห้องทวีวัฒนา วิทย ศาลายาพาลิเลียน วิทยาลัยนานาชาติ

walk_with_edp15_20170126_006

เสร็จแล้วก็ไปทานข้าวเย็นกันที่ร้านอัญญา เพลซ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

อบรมนักบริหารระดับกลาง 2559

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 15 (MU-EDP#15)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ไปอบรมเกณฑ์ TQA 2016

TQA_Criteria_20160302-4

ไปนั่งเรียนเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ รุ่นที่ 4 ของปีนี้ ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2559 ที่โรงแรมเซนจูรี พาร์ค

อัลบั้มภาพ

ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

English for Local Museum Personel

แผ่นซีดี “ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น” (English for Local Museum Personel) ที่ได้รับมาจากหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

English_for_Museum_20130712_19

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในห้องปฏิบัติการกลาง

MUBio_Central_Laboratory_Workshop_20130710

 

ห้องเครื่องมือกลาง ภาควิชาชีววิทยา จัดอบรมการใช้งานเครื่องมือในห้องปฏิบัติการกลางของภาควิชาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ของภาควิชาในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2556

สิ่งที่ต้องนำไปในการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน

กองบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลด้านการจัดการเรียนการสอนขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา ชลบุรี ทั้งนี้ต้องนำสิ่งเหล่านี้ไปเข้าอบรมด้วย

  • course syllabus หรือ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ดูแล 1 วิชา
  • ข้อสอบ 1ข้อ

ปัญหาก็คือมีหลายวิชา และข้อสอบจำนวนมากมายมหาศาล จะเอาวิชาไหนและข้อไหนไปดี ฮิๆ

ของกินโรงแรมสายลม

รวมภาพของกินและของว่างจากโรงแรมสายลม หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 ที่ไปร่วมการอบรมผู้เยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงก์: