บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ห้องเรียน’

สร้างห้องเรียนด้วย Google Classroom

ในภาวะที่มีการระบาดของโรค COVID-19 การเรียนการสอนแบบออนไลน์ดูเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้นักเรียนนักศึกษามีความปลอดภัยจากการติดโรคมากขึ้นกว่าการมานั่งเรียนรวมกันในห้องที่มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากและนั่งอยู่หรือฝึกปฏิบัติการอยู่ใกล้ ๆ กัน

Google Classroom เป็นบริการหนึ่งบนแพลตฟอร์มของกูเกิ้ลที่ช่วยให้อาจารย์สามารถติดต่อสื่อสาร มอบหมายงาน และวัดประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาได้โดยง่าย และในกรณีที่สถานศึกษาใช้บริการของแพลตฟอร์มแล้วจะทำให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย

ภาพระหว่างบรรยายการใช้ Google Classroom ให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 (ภาพโดยอ.ป๋วย)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ/สาธิต การใช้ Google Classroom และการสร้างเนื้อหาในการเรียนการสอนออนไลน์ เช่นการทำวีดิโอบันทึกการสอน หรือการสอนออนไลน์สด ๆ กับนักศึกษา ที่ห้อง L-04 และ L-02 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 โดยแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่ายตามลำดับ

สไลด์ประกอบการบรรยายและ Class Code สำหรับเข้าชั้นเรียนตัวอย่าง ซึ่งในที่นี้เป็นระบบที่ต้องใช้ชื่อผู้ใช้ในระบบของกูเกิ้ลภายใต้โดเมน mahidol.edu

เตรียมความพร้อมสู่การสอนออนไลน์

ประการแรกนั้น การสอนออนไลน์แบบ Live หรือสอนสด ๆ แล้วให้นักเรียนเข้ามาดู เพื่อให้มีการตอบโต้กันได้ยังไม่ใช่วัตถุประสงค์สำคัญ แต่จากการเข้าร่วมการอบรมกับคณะวิทยาศาสตร์ ทำให้ทราบว่ามีหลายตัวเลือก เช่นการใช้ Google Meet และ WebEx ที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลมีให้อาจารย์ใช้ โดยต้องแจ้งความจำนงผ่านเว็บไซต์ของกองไอที ของมหาวิทยาลัยก่อน

เปลี่ยน PowerPoint ให้เป็น VDO

เนื้อหาส่วนใหญ่ที่ใช้สอนอยู่ในรูปของไฟล์ PowerPoint ที่มักจะพิมพ์เป็น PDF แล้งให้นักศึกษาดาวน์โหลดไปใช้ประกอบระหว่างการเรียน ซึ่งสามารถแปลงให้เป็น VDO แล้วอัพโหลดขึ้น YouTube ได้เลยด้วยตัวโปรแกรม PowerPoint โดยใช้เมนู File -> Export -> Create a VDO แล้วจะเลือกความละเอียด และการใช้คำบรรยายและเวลาแสดงแต่ละสไลด์ได้หากได้บันทึกเอาไว้ จากนั้นเมื่อเลือกสร้างวิดีโอ ก็จะได้ไฟล์ในรูปแบบของ MP4 (MPEG-4) ออกมา

จากการทดลองใช้ไฟล์ PowerPoint 2016 ขนาดไฟล์ 10.5 MB จำนวน 95 สไดล์ มาสร้างเป็นวิดีโอตามวิธีที่กล่าวมาข้างต้น จะได้ไฟล์ MP4 ขนาด 23 MB ที่ความละเอียด 640×480 แสดงสไลด์ละ 5 วินาที โดยไม่มีคำบรรยายที่เป็นเสียงประกอบ ความยาว 7 นาที 57 วินาที

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงคน

แนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงคน (ในทางที่ดีขึ้น) ด้วยการศึกษา หรือ Transformative Education เป็นสิ่งที่ผู้ให้การศึกษาอย่างเช่นมหาวิทยาลัย อยากให้เกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษาของตน ในการนี้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการอบรมในหัวข้อนี้ขึ้น

วันที่อบรม วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558

วิทยากร

 • ยืน ภู่วรวรรณ (yuen@ku.ac.th) ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวข้อบรรยาย (จากสไลด์)

 • Transformative Education ความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
 • การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษา
 • กระบวนทัศน์ที่ต้องคำนึงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
 • การศึกษามีแรงกดดัน 3 ประการที่ทำให้กระบวนการเรียนรู้ต้องเปลี่ยนแปลง
 • แรงกดดันที่ 1 ผู้เรียนที่เปลี่ยนไปเป็น Generation Z
 • อาจารย์ในยุคนี้ต้องเข้าใจนักศึกษา Generation Z
 • นักศึกษา Gen Z มีลักษณะพิเศษ
 • แรงกดดันที่ 2 เทคโนโลยีอุบัติใหม่
 • ศตวรรษที่ 21 กับวงรอบเทคโนโลยีที่กดดัน
 • แนวโน้มชีวิตที่อยู่ร่วมกับการใช้ข้อมูลดิจิทัล
 • สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเรียนการสอนยุคดิจิทัล
 • การท้ายทางสู่การเรียนรู้แบบดิจิทัล
 • แรงกดดันที่ 3 สังคม กฎ ระเบียบ เครื่อข่ายสังคม
 • การก้าวสู่การเข้าถึงข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์
 • จริยธรรมกับการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยี
 • กระบวนการเรียนการสอนที่สนองตอบแรงกดดันที่ 3 ในยุคดิจิทัล
 • การเกิดใหม่ของเทคโนโลยีเป็นตัวไล่ล่าให้การศึกษาต้องเปลี่ยนและใช้ไอที
 • TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) สำหรับการเรียนการสนอในยุคดิจิทัล
 • TK (Technological Knowledge) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
 • PK (Pedagogical Knowledge) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน
 • PK: การเปลี่ยนรูปแบบการเรียนของนักเรียน
  • Learning by Doing
  • Project-Based Learning (PBL)
  • Team Learning
  • ฝึกฝนหาคามรู้วิธีการ เอามาทดลองใช้งาน แล้วเขียนรายงานเป็นรายคน
  • นำเสนอ (ต่อหน้าชั้นเรียนหรือชุมชน) เป็นทีม
  • ชวนผู้เรียนทำการทบทวนว่าสิ่งที่ทำมาได้เรียนรู้อะไร ความรู้ที่ได้มีคุณค่าต่อชีวิตในอนาคตอย่างไร อยากเรียนอะไรต่อ (เป็น After Action Review: AAR)
 • PK เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสนอ สร้างทักษณะที่จำเป็น
 • CK (Content Knowledge) ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา
 • การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสนอ
  • ทักษะ (skill) มีความสำคัญกว่าเนื้อหาที่ค้นหาทางกูเกิ้ลเอาก็ได้ กระบวนการเรียนรู้มีความสำคัญกว่าหลักสูตร บูรณาการความรู้และนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ได้ มีความสำคัญกว่าการได้มาซึ่งปริญญาบัตร คิดได้เอง สร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ มีความสำคัญกว่าท่องจำได้ เทคโนโลยีช่วยการเรียนมีความสำคัญกว่าการเรียนเนื้อหาในห้องเรียน
 • ต้องเปลี่ยนวิธีการ จากวิธีที่ใช้อยู่ทั่วไปให้เหมาะกับ Generation Z
  • สู่การเรียนรู้สร้างประสบการณ์จากการทำจริง ทำโครงงาน เรียนตามความต้องการของผู้เรียน เรียนตามความเหมาะสมกับแต่ละผู้เรียน ช่วยเหลือร่วมมือกันเรียน (ไม่เน้นสอบแข่งขัน) เรียนในชุมชนพื้นที่จริงแทนการนั่งเรียนในห้องเรียน เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตแทนการอ่านหนังสืออย่างเดียว เรียนเพื่อประเมินสู่การปรับปรุงแทนการเรียนเพื่อวัดผลตอนสุดท้าย เรียนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตแทนการเรียนเพื่อกระดาษปริญญาบัตรหนึ่งใบ
 • ทิศทางทักษะที่ต้องการมากว่า 3Rs
  • 3Rs คือการอ้าน (Read) การเขียน (Write) การคิดเลข (Arithematics)
  • ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
   • ทักษะการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี
   • ทักษะความรู้ความเช้าใจในดิจิทัล
   • ทักษะการสื่อสาร
   • ทักษะการรู้จักตัวตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
   • ทักษะการเป็นผู้ริเริ่มก่อการ
   • ทักษะความเป็นนานาชาติ
   • ทักษะการแก้ปัญหา
   • ทักษะการทำงานเป็นทีม
 • TK นวตกรรมใหม่ทำให้การกลับทิศ (ของการศึกษา)
 • TPACK ครูกับการเป็นผู้จัดห้องเรียนกลับด้าน (flipped classroom)
  • ห้องเรียนกลับด้าน (flipped classroom)
   • เริ่มด้วยการฝึกให้นักเรียนรู้จักการเรียนด้วยตัวเอง รู้จักการเก็บใจความ กาคคิดต่อ
   • ฝึกการเขียนบันทึก จดบันทึก เขียน mind map
   • ตั้งคำถาม ถามครูอาจารย์ได้
 • การเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึ้น
 • คำถามสำหรับการออกแบบการเรียนรู้
 • กระบวนการเรียนต้องตอบสนองอนาคตเนื่องมาจากเทคโนโลยีอุบัติใหม่ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแล้วเราจะเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างไรดี
 • ความรู้อยู่บนคลาวด์ หัวใจการเรียนรู้ยุคใหม่
 • มีแผนผังความรู้ Knowledge Map และ Computational Knowledge Engine
 • กระบวนการทำให้ผู้เรียนมี Learning Curve ทีดี มีการเรียนรู้ “วิธีการเรียน” ตอบปัญหาว่าทำปัญหาด้านการศึกษาไทยจึงมีมาก
 • ไทยรั้งอันดับท้าย 35 จาก 40 ประทเศในเรื่องการเรียนรู้ (ข้อมูลปีพ.ศ. 2540)
 • มีความรู้แบบเปิดมากล้นในดลกใบนี้ (เช่น Wikipedia)
 • เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสังคมเปิดบนสังคมดิจิทัล
 • ภายใต้สังคมแบบเปิด ทรัพยากรดิจิทัลเป็นแบบเปิดด้วย
 • ความหมายของคำว่า “เปิด” (open)
 • Open Educational Resources: แหล่งใหญ่บนคลาวด์
 • ชื้นส่วนดิจิทัล Digital Objects ทำให้เกิดการดำเนินงานรูปแบบใหม่ที่กดดันเรา
 • ข้อมูล เนื้อหา ความรู้ Digital Objects เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต
 • การจัดเก็บทรัพยากร OER
 • การจัดเก็บด้วย dSpace
 • จาก OER มาสู่ MOOC
 • การค้นหาทรัพยากรการศึกษา
 • การตีพิมพ์บทความวิชาการ งานวิจัย Open Access และ Close System
 • Google Scholar การค้นหาความรู้ทางวิชาการ
 • Microsoft Academic Search การแสวงหาทางวิชาการ
 • Google Books อีบุกสำหรับคนรุ่นใหม่
 • ติดตามข่าวสาาจากทั่วโลกจาก Google News
 • การท้าทายสู่การเรียนรู้แบบดิจิทัล
 • ดิจิทัลทำให้อาชีพครู้ต้องเปลี่ยนบทบาท
 • ทรัพยการแบบเปิดเพื่อการศึกษา
 • Open Education
 • MOOC คืออะไร (Massive Open Online Course
 • การเรียนจะเป็นโรงเรียนสำหรับมหาชน
 • กระบวนการที่เปลี่ยนต้องสร้างความพอใจให้กับผู้เรียน
 • ความท้ายทายสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนอยากเรียนและสนุกอย่างเกม (Gamification for Education)
 • ยุคดิจิทัลต้องจัดการเรียนการสนอให้สนุกอย่างเกม
 • การออกแบบการเรียนให้สนุกอย่างเกม
 • สรุปการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ Digital Technology
 • จบการบรรยาย

หลักสำคัญ: ให้อาจารย์สอนน้อยๆ ให้นักเรียนนักศึกษาเรียนได้เยอะๆ

เอกสารประกอบการอบรม

 • Transformative Education ความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ครูนอกกรอบ ห้องเรียนนอกแบบ

ดาวน์โหลดหนังสือ http://www.kru-eak.net

การเตรียมความพร้อมสู่ห้องเรียนดิจิตัล

Yuen_P_2014

วันนี้ได้ฟังบรรยายพิเศษโดยอาจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการเตรียมพร้อมสู่ห้องเรียนยุคดิจิตอล

เนื้อหาสำคัญ

 • เทคโนโลยีอุบัติใหม่ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ รวมถึงด้านการศึกาา
 • นักเรียนนักศึกษาปัจจุบันเป็น Generation Z ที่ต้องเรียนกับครู อาจารย์รุ่นเก่ากว่า ในขณะเดียวกันก็ต้องเรียนเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 • รู้จักนิเวศดิจิทัล (digital ecology) สังคมดิจิทัล (digital society) และวัฒนธรรมดิจิทัล (digital culture)
 • รูปแบบการเรียนที่ใช้เทคโนโลยีช่วยให้เกิดการเรียนรู้
 • ทฤษฏีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป (new learning theory)
 • โมเดลการพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาในยุคดิจิตัล
  • flipping model
  • social learning
  • integration learning
  • horizontal learning
  • media and digital content
 • กรณีศึกษาเพื่อจัดการศึกษาเตรียมรับแรงกดดันจากอนาคต

เอกสารประกอบการบรรยาย

 • การเปลี่ยนแปลงจาก traditional classroom สู่ digital classroom

ภาวะแอบแฝง

 • มีคนกล่าวว่าการที่มหาวิทยาลัยจัดการบรรยายเรื่องนี้ที่คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ไม่ให้ความร่วมมือนักในการทำ eLearning ของมหาวิทยาลัย เช่นจากกรณีการไม่ให้ทางมหาวิทยาลัยบันทึกวีดิโอขณะทำการเรียนการสอน และเผยแพร่บันทึกเหล่านั้น

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ทดสอบระบบมัลติมีเดียที่แล็บชีววิทยา ศาลายา

Test_Lab_Bio_MDL_20130516

เปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา 2556 นี้ นักศึกษาจะได้ใช้ของใหม่ๆหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกล้องจุลทรรศน์ทั้งแบบเล่นประกอบและแบบสเตอริโอใหม่เอี่ยมของนิคอน และดูโทรทัศน์วงจรปิดจากทีวี LCD ยี่ห้อพานาโซนิก ขนาด 50 นิ้ว

อาจารย์ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการแนะนำปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่เห็นในภาพได้ (หรือจะต่อพ่วงโน๊ตบุ๊คของตนเองก็ได้เหมือนกัน)

แท่นฉายสื่อสารพัดก็เป็นของใหม่เช่นกัน ระบบเสียงแม้ไม่ได้เปลี่ยนลำโพง แต่จะเพิ่มมิกเซอร์เพื่อปรับเสียงไม่ให้อู้อี้ได้ ซึ่งน่าจะช่วยให้ฟังได้ง่ายขึ้น

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ทีวียักษ์ที่แล็บศาลายา

MUBio_TV_20130405_13

ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน อาคารวิทยาศาสตร์ 3 ม.มหิดล ศาลายา จะได้ทีวีใหม่ขนาด 50 นิ้วติดในห้อง ห้องละ 5-6 ตัว แทนของเดิมที่เป็นแบบมีหลอดภาพขนาด 29 นิ้ว

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: