บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘พิพิธภัณฑ์’

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของเรา

ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Bio-Geo Path ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผมจึงได้จดหมายข่าว Newsletter จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Center) อยู่เรื่อยๆ และเล่มนี้ก็เป็นฉบับที่ 83 เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2557 ปีที่ 16 หน้าปกบางส่วนประมาณนี้

Sirindhorn_Newsletter_20140923

เรื่องน่าสนใจ

 • การขึ้นโขนชิงธง จังหวัดชุมพร
 • ปัจจัยที่เกี่ยวกับการที่พิพิธภัณฑ์จะอยู่รอดได้หรือไม่ เช่นเรื่องการหารายได้ ฯลฯ
 • เกี่ยวกับคนยอง (คนยอง) ที่ถูกเทครัวมาจากพม่า แต่ตอนนี้อยู่ที่ลำพูนบ้านเรา
 • กระบวนการสืบค้นประวัติศาสตร์ชุมชนจากบ้านนาสู่บ้านจัดสรร
 • การใช้เครื่องมือทางวัฒนธรรมสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐกับชาวบ้าน
 • ฐานข้อมูลออนไลน์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • ทำไมจึงต้องสะสมหนังสืออนุสรณ์ผู้วายชนม์ (อุสรณ์งานศพ)
 • แนะนำหนังสือน่าอ่าน
 • เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน
 • การแสดงทางนวัตกรรม
 • บอกกล่าวเล่าเรื่อง ประสบการณ์เดินดินจากนักมานุษยวิทยาชุมชน ครั้งที่ 2
 • ชุดการบรรยายเรียนรู้อาเซียนในมิติวัมนธรรม
 • การบรรยายพิเศษ วิสาขบูชา ศิลปกรรมเกี่ยวกับการประสุ๖ิ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
 • งานสำรวจแหล่งโบราณคดีและจารึก
 • ห้องสมุด ศมส. ดูงานห้องสมุดสิงคโปร์
 • เสียงจากเจ้าของวัฒนธรรม สะสม ส่งคืน ส่วนร่วม ส่วนตัว สาธารณะ
 • นโยบายชาติพันธุ์ในประเทศไทย พ.ศ. 2499-2557

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์สัมพันธ์

ในฐานะที่เป็นผู้ดูแล้ว Bio-Geo Path หรือเส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หรือโครงการสวนวิทยาศาสตร์ (Science Garden) ผมจึงได้รับการติดต่อจากโครงการเครือข่ายสัมพันธ์ (Museum Network) ให้ตอบแบบสอบถามเพื่อจะนำไปทำฐานข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศต่อไป

Museum Siam

Museum Siam

โครงการเครือข่ายสัมพันธ์นี้เป็นโครงการของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แบบสอบถาม

 • ชื่อแหล่งเรียนรู้ (และ URL)
 • ที่อยู่แหล่งเรียนรู้
 • ท่านรู้จัก สพร. หรือไม่
 • ฯลฯ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

ผมได้รับจดหมายประชาสัมพันธ์การแสดงปาฐกถาไสว สุทธิพิทักษ์ เนื่องในวันรำลึก ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และวันครบรอบ 1 ทศวรรา หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556

 • 0830 ลงทะเบียน
 • 0900 เข้าห้องประชุม
 • 0915 ชมวิดีทัศน์ประมวลภาพ “10 ปี พิพิธภัณฑ์ 10 กิจกรรมวันรำลึก” และ “ชีวิตและผลงานอาจารย์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์”
 • 0930 พิธีเปิดงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเสศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 1000 การแสดงปกฐกถาไสว สุทธิพิทักษ์ เรื่อง “พิพิธภัณฑ์: แหล่งเรียนรู้เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน โดยศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
 • 1115 ตอบข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
 • 1130 ปิดการแสดงปาฐกถา

นอกจากนี้ยังจะได้ชมการแสดงนิทรรศการหัวข้อ “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต” อีกด้วย ทั้งนี้ได้มีการสำรองไว้ 150 ที่สำหรับผู้สนใจทั่วไป และผมได้รับจดหมายนี้เนื่องจากเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง “เส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์ Bio-Geo Path” ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดใช้ครั้งแรก 10 ม.ค. 2550

เปิดใช้ครั้งแรก 10 ม.ค. 2550

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ตะโกนด่ามังกร


จากผู้สร้างเดียวกับกับ บทเพลงแห่งมังกร สู่ผลงานชิ้นใหม่นี้
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถ้าเจอมังกรทำร้ายให้รวมพลังและตะโกนด่าว่า “พ่อมึงตาย” แล้วมังกรจะตกใจ!

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัย

Museum_in_Thailand_2013

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีหนังสือเลขที่ วธ 0204/ว1172 ถึงผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ (ในที่นี้ก็คือผมเอง ในฐานะผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Bio-Geo Path คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด ว่าบัดนี้ได้ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จัดทำหนังสือ “พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัย” เพื่อนำเสนอภาพพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในช่วงปลายปีพ.ศ. 2554 สะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนและการต่อสู้ด้วยจิตใจที่เสียสละของชาวพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งเป็นการถอดบทเรียนเพื่อป้องกันพิพิธภัณฑ์จากภัยพิบัติในอนาคต

Bio-Geo Path

เส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์ หรือ Bio-Geo Path ของเราก็ปรากฎอยู่ในภาคผนวก พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย จากฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ในหน้าที่ 93 ลำดับที่ 368

368 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Bio-Geo Path ประเภท: – (ไม่ระบุ) ที่อยู่: บริเวณภายนอกอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 02 201 5032

จริงๆแล้วควรระบุประเภทเป็น “ธรรมชาติวิทยา” แบบที่อื่นๆ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

นำชม Bio-Geo Path

image

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมาได้นำผู้แทนจากศูนย์มานุษยวิทยาสินรินธรชมเส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์ หรือ Bio-Geo Path ที่มาเก็บรวบรวมข้อมูลและถ่ายภาพเพื่อนำไปประกอบการจัดทำฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยออนไลน์ (http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/

ลิงก์ไปอัลบั้มภาพ Google+