บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘พรีเมียม’

อบรมครูชีววิทยา แบบพรีเมียม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน สำหรับการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบห้องเรียนพิเศษ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา โครงการ สควค. ประเภท Premium รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท) ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2559 L-01

Workshop_for_Biology_Teacher_20160619

ผมได้รับเกียรติให้ไปกล่าวต้อนรับในฐานะเป็นผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ และเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ก่อนเริ่มการอบรม ณ ห้อง Pr 201 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Roast_Crispy_Pork_with_Rice_20160619

ของกินมื้อเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 2559 ในงานอบรมครูมีให้เลือก 2 อย่าง คือ ข้าวน้ำพริกลงเรือ และ ข้าวหมูแดงหมูกรอบ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สัมภาษณ์ทุน สควค. พรีเมียม (เพิ่มเติม)

IPST_Water_Bottle_20150724

ได้มีโอกาสเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่จบปริญญาตรี รับทุนสควค. ด้านศึกษาศาสตร์เพิ่มเติมแบบพรีเมียมที่สสวท. เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เป็นครั้งแรก

กรรมการผู้สอบสัมภาษณ์มีห้องละ 3 คนตามสาขา โดยในแต่ละห้องประกอบด้วย

  1. อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
  2. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
  3. บุคลากรของสสวท.

การสอบสัมภาษณ์แยกเป็นสาขา โดยมีคำถามที่ผ่านการศึกษามาแล้ว รวมที่ต้องถาม 3 คำถาม แต่ละข้อมีระยะเวลาจำกัดในการตอบ โดยหนึ่งในนั้นจะมีข้อหนึ่งที่จะให้สอบสอน โดยเสมือนว่าอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์เป็นนักเรียนระดับมัธยมปลาย โดยผู้เข้าสัมภาษณ์สามารถใช้กระดานไวท์บอร์ดและปากกาในการสอนได้

มีคำถามที่ให้เลือกตอบจากชุดคำถาม และที่สำคัญการให้คะแนนแต่ละข้อมีรูบิคที่อธิบายเกณฑ์พฤติกรรมที่ใช้ให้คะแนนในระดับที่ค่อนข้างชัดเจน …ที่ว่าค่อนข้างชัดเจนก็เพราะยังคงต้องอาศัยวิจารณญาณของกรรมการผู้สัมภาษณ์พิจารณาด้วยระดับหนึ่ง

การให้คะแนน

กรรมการแต่ละคนจะให้คะแนนนักศึกษาเป็นรายคนตามหัวข้อคำถามต่างๆ โดยใช้รูบิคที่กล่าวก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะนำคะแนนมารวมกันและหาค่าเฉลี่ยสำหรับผู้ถูกสัมภาษณ์แต่ละคน โดยมากแล้วในครั้งนี้คะแนนค่อนข้างเป็นเอกฉันท์ในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการสัมภาษณ์ แต่ในกรณีผู้ที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ อาจมีความแตกต่างของคะแนนแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ซึ่งหากแตกต่างกันมาก หรือคาบเกี่ยวกับการผ่านและไม่ผ่าน กรรมการต้องสรุปความเห็นเป็นข้อตกลงร่วมกันให้ได้

การให้หมายเหตุ

ผมให้หมายเหตุกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแนะนำตัว การสอบสอน และการตอบคำถามในประเด็นอื่นๆ ไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน แต่ข้อมูลนี้จะมีประโยชน์หากมีการสอบถามมาว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ผ่าน

เหตุที่สัมภาษณ์ไม่ผ่าน

จากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ต้องการคัดเลือกนักศึกษาไปรับทุนเพื่อศึกษาต่อไปเป็นครูอาจารย์ หากไม่สามารถแสดงเจตคติที่ดีและความมุ่งมั่นต่อความเป็นครูได้แล้วก็ยากที่จะให้คัดเลือกผ่านเพื่อรับทุนนี้

การสอบสอนเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่ง ซึ่งนักศึกษาบางคนสามารถสอนเนื้อที่ตนเองเลือกได้เป็นอย่างดี ในขณะที่นักศึกษาบางคนไม่สามารถสอนในหัวข้อที่ตัวเองเลือกมาเองได้ด้วยซ้ำ การสอนเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง เทคนิคการสอนที่ไม่ดีพอ ทำให้คะแนนหัวข้อนี้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นได้เช่นกัน

สรุป

นับเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้ไปเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ และทำให้โจทย์กลับมาคิดว่านักศึกษาจากหลักสูตรที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ทุกวันนี้มีความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่าเป็นงานใดๆมากแค่ไหน และหากต้องการเป็นครู บัณฑิตที่จบไปจะเหมาะที่จะเป็นครูหรือไม่จากหลักสูตรที่ใช้อยู่

การได้เป็นกรรมการของภาควิชาเขียนรายงานประเมินตนเองของหลักสูตรตามแนวทางเกณฑ์ AUN-QA ยิ่งต้องทำให้คิดว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่กำหนดไว้นั้นยังไม่สัมฤทธิ์ผลนัก และต้องหาทางปรับปรุงกระบวนการส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อให้หลักสูตรบรรลุผลลัพธ์ให้ได้ต่อไป

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง