บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ประเมิน’

ตัดเกรดแบบ OSU

หนึ่งในงานที่อาจารย์ต้องทำคือการประเมินระดับผลการเรียนของนักศึกษา หรือเรียกง่าย ๆ ว่าการ “ตัดเกรด” ซึ่งที่ผ่านมาก็พบในหลากหลายรูปแบบทั้งที่เรียกว่าอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม พอเริ่มมีการใช้ระบบที่เรียกว่า Outcome-Based Education มาใช้ ก็จะพบว่ารูปแบบที่เหมาะสมคือการการใช้แบบอิงเกณฑ์ แต่ก็ยังพบอีกว่า ณ จุดไหนที่จะทำให้เกรดต่างกัน จนถึงกับทำให้บางที่ หรือในบางประเทศ จะไม่ใช้ระบบการให้เกรด แต่จะเขียนบรรยายความรู้หรือทักษะที่ถูกวัดได้จากนักเรียนนักศึกษากันไปเลยก็มี

นักศึกษาเองที่ต้องวางแผนบริหารจัดการเรื่องระดับผลการเรียนตนเอง ซึ่งอาจมีผลต่อการได้งานทำ เช่นการได้เกรดเฉลี่ยนตอนจบการศึกษาสูง อาจทำให้มีโอกาสได้งานทำกว่าคนที่จบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยต่ำ ๆ พฤติกรรมในการเลือกลงรายวิชาที่ให้เกรดง่าย ๆ เพื่อไปเพิ่มเกรดเฉลี่ย หรือในอีกกลุ่มนักศึกษา อาจหมายถึงการอยู่รอดในระบบการศึกษา เพื่อให้เกรดที่ได้ไปช่วยดึงเกรดเฉลี่ยขึ้น

เพื่อไม่ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาที่ให้หรือได้เกรดง่าย ๆ เพื่อดึงเกรด มากกว่าเรียนเพื่ออยากได้ความรู้หรือทักษะ จึงมีแนวคิดกันว่าให้วิชาเหล่านั้นประเมินผลการเรียนเป็นแบบที่เรียกว่า OSU

ตัดเกรดแบบ OSU

ระดับผลการเรียนแบบ OSU มาจาก O ที่เป็นระดับผลการเรียนแบบ Outstanding หรือเหนือความคาดหมาย ในกรณีที่ในแต่ละรายวิชามีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาอยู่ (Course Learning Outcome: CLO) หากนักศึกษามีความรู้และทักษะเหนือกว่าระดับที่คาดหวัง ก็จะได้รับการประเมินระดับผลการเรียนเป็นระดับ O

ระดับผลการเรียน S มาจาก Satisfied ซึ่งหมายถึงนักเรียนนักศึกษามีความรู้หรือทักษะตามความคาดหวังของรายวิชาเมื่อเรียนจบวิชานั้น ๆ ในทางตรงกันข้าม หากนักศึกษาได้รับผลการประเมินเป็น U ที่มาจาก Unsatisfied มีความหมายว่านักเรียนนักศึกษายังไม่มีความรู้หรือทักษะตามที่ควรจะเป็นหลังจากเรียนรายวิชานั้น ๆ

เราอาจจะเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียจากการประเมินผลการเรียนระดับรายวิชา ระหว่างการให้ผลการประเมินแบบเป็นเกรด A B C D หรือ F เปรียบเทียบกับการประเมินเป็น O S หรือ U ได้ในหลายรูปแบบ การเรียนที่นักเรียนนักศึกษาหวังเพื่อให้ผ่าน ได้ผลการเรียนเป็น S และไม่สนใจทุ่มเทเพื่อให้ไปถึงระดับ O ทำให้บรรยากาศการเรียนเสียไป แม้ว่าตัวอาจารย์เองก็อาจจะมีผล แต่ก็ยากที่จะกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาทั้งหมด มุ่งไปที่ระดับ Outstanding กันทั้งหมดได้

ความท้าทายของการให้การศึกษาและประเมินผลการศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนนักศึกษาทุกคนจะได้ความรู้และทักษะที่คาดหวังจากการเรียนในแต่ละวิชาก็คงจะยังมีอยู่ต่อไป

การใช้เวลาของกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx

ตามหนังสือจากมหาวิทยาลัยเรื่องการให้คุณค่าแก่ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่การดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ของมหาวิทยาลัยมหิดล แสดงให้เห็นการใช้เวลาของกรรมการในการตรวจประเมินตามเกณฑ์ดังนี้

 • การเตรียมตัวอ่านรายงานการประเมินตนเอง 30 ชั่วโมง
 • การประชุมเตรียมการตรวจประเมิน (ตามเวลาจริง ซึ่งโดยมากประมาณ 6-8 ชั่วโมง)
 • การตรวจประเมินส่วนงาน (ตามเวลาจริง ซึ่งโดยมากคือวันครึ่ง หรือคิดเป็น 8+4=12 ชั่วโมง)
 • การตรวจแก้ไขร่างรายงานผลการตรวจประเมินสำหรับประธาน 10 ชั่วโมง สำหรับกรรมการ 2 ชั่วโมง

ภาระงานการเป็นผู้ตรวจประเมินน่าจะอยู่ที่ 50-60 ชั่วโมง (เทียบเท่าได้กับการไปเลคเชอร์นักศึกษาระดับปริญญาตรี 15 ชั่วโมง … เทียบเคียงจาก การสอน 15 ชั่วโมง x ปัจจัยตัวคูณ 4 ต่อหนึ่งชั่วโมงเลคเชอร์จริง = 60)

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยระบุว่าให้ภาระงานการเป็นผู้ตรวจประเมินคิดเป็นการทำงานด้าน “บริหาร” ซึ่งในส่วนของบุคลากรสายวิชาการ และไม่ใช่ผู้บริหาร ภาระงานด้านนี้ก็คงไปตกอยู่ที่หมวด “อื่นๆ” ซึ่งมีน้ำหนักน้อยมากเช่น 5-10% เท่านั้นเอง

หมายเหตุ: ภาระงานของบุคลากรสายวิชาประกอบด้วย (1) การเรียนการสอน (2) วิจัย (3) บริการวิชาการ (4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (5) อื่น ซึ่งมักจะแบ่งน้ำหนักกันอยู่ที่ 40:40:10:5:5 หรือ 35:35:10:10:10

การเปิดเทอมรับ AEC กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

จากการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่าการเปิดเทอมแบบ AEC ส่งผลกระทบมาถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation; PE) ในรอบนี้ ซึ่งได้แก่ระหว่าง 1 เมษายน – 30 กันยายน 2557 เนื่องจากเมื่อเลื่อนการเปิดเทอม ทำให้ภาระงานโดยเฉพาะงานสอนถูกเลื่อนออกไป แล้วทำให้บางคนที่สอนในช่วงต้นเทอม (ส.ค.-ก.ย.) มีภาระงานพึงประเมิน ในขณะที่ผู้ที่สอนครึ่งเทอมหลังจะไม่มีภาระงานให้ประเมิน

กรรมการลงมติว่าให้เสนอทางเลือก ว่าจะประเมินตามปกติ หรือจะประเมินโดยยกส่วนที่เกี่ยวกับการสอนออกไปยังรอบถัดไป สมาขิกในภาคจะได้ลองพิจารณาและหาข้อสรุปร่วมกันต่อไป

จากที่ประชุมกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2557 เวลา 10:00-12:00

เกณฑ์การประเมินครู

จากแบบประเมินการสอนของครูของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง

 • บุคลิคภาพ
 • ชี้ให้เห็นได้ถึงควาสัมพันธ์ของเรื่องที่จะเรียนกับเรื่องที่เรียนมาแล้วได้
 • เชื่อมโยงเรื่องที่จะเรียนกับประสบการณ์ที่นักเรียนมีอยู่
 • ใช้ปฏิสัมพันธ์ เทคติคการใช้คำถาม คำแนะนำเพื่อชักจูงให้นักเรียนสนใจ
 • ใช้วิธีการหลากหลายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
 • ใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับบทเรียน
 • พูดชัดเจน
 • กระตุ้นให้คิด วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น
 • ช่วยเหลือ แนะนำนักเรียนในการแก้ปัญหา ตอบคำถามได้

ประเมินเป็น 5 ระดับ

เกณฑ์ประเมินผลการวิจัยวิชา SCBI 483 โครงงานวิจัย 1/2556

ผู้ประสานงานรายวิชาโครงงานวิจัย (SCBI 483)  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยมากรอกให้คะแนนนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ดังนี้

หัวข้อการประเมิน

 • ความเข้าใจในความสำคํยและที่มาของปัญหาการวิจัย (20 คะแนน)
 • วัตถุประสงค์ของการวิจัย (10 คะแนน)
 • ระเบียบวิธีวิจัย (20 คะแนน)
 • ผลการศึกษาเบื้องต้น (20 คะแนน)
 • การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล (10 คะแนน)
 • ผลหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย (20 คะแนน)
 • ความรับผิดชอบและความสม่ำเสมอในการเข้าพบ หรือปรึกษางานวิจัยกับอาจารย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  (10 คะแนน)

แบบฟอร์ฒ BI483-2

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การประเมินวิชา Senior Project

ปีนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทำ senior project (SCBI 484) กับผมสองคน เลยต้องประเมินให้คะแนนด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้

 • ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ (20%)
 • การวางแผนงานขั้นตอนวิจัย (20%)
 • ทักษะปฏิบัติการวิจัย (20%)
 • การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และการแก้ไขปัญหา (20%)
 • การเขียนรายงาน (10%)
 • การนำเสนอผลงานและความสามารถในการตอบคำถาม (10%)

ถ้ามีอาจารย์ที่ปรึกษามากกว่าหนึ่งคน ก็ให้หาค่าเฉลี่ย และดูคะแนนรวมที่ได้เพื่อเกรดนักศึกษา โดยในปีการศึกษานี้ มีกำหนดส่งคะแนนและเกรดจากการพิจารณาภายในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556

ระบบการประเมินการเรียนการสอน ม.มหิดล

Evaluation_2013

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเข้าไปประเมินการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่เรียนได้ผ่านระบบ e-Evaluation System ซึ่งเป็นระบบประเมินการเรียนการสอนที่ให้ทำผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ นอกจากนี้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถเข้าไปอ่านผลการประเมิน เพื่อนำผลการประเมินนั้นมาใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนได้

คำถามในแบบประเมินมีหลายรูปแบบ ที่ให้อาจารย์เลือกก่อนที่จะให้นักศึกษาใช้ประเมินเพื่อให้เหมาะสมกับรายวิชานั้นๆ มีทั้งส่วนการประเมินรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: