บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ประเมิน’

การใช้เวลาของกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx

ตามหนังสือจากมหาวิทยาลัยเรื่องการให้คุณค่าแก่ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่การดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ของมหาวิทยาลัยมหิดล แสดงให้เห็นการใช้เวลาของกรรมการในการตรวจประเมินตามเกณฑ์ดังนี้

 • การเตรียมตัวอ่านรายงานการประเมินตนเอง 30 ชั่วโมง
 • การประชุมเตรียมการตรวจประเมิน (ตามเวลาจริง ซึ่งโดยมากประมาณ 6-8 ชั่วโมง)
 • การตรวจประเมินส่วนงาน (ตามเวลาจริง ซึ่งโดยมากคือวันครึ่ง หรือคิดเป็น 8+4=12 ชั่วโมง)
 • การตรวจแก้ไขร่างรายงานผลการตรวจประเมินสำหรับประธาน 10 ชั่วโมง สำหรับกรรมการ 2 ชั่วโมง

ภาระงานการเป็นผู้ตรวจประเมินน่าจะอยู่ที่ 50-60 ชั่วโมง (เทียบเท่าได้กับการไปเลคเชอร์นักศึกษาระดับปริญญาตรี 15 ชั่วโมง … เทียบเคียงจาก การสอน 15 ชั่วโมง x ปัจจัยตัวคูณ 4 ต่อหนึ่งชั่วโมงเลคเชอร์จริง = 60)

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยระบุว่าให้ภาระงานการเป็นผู้ตรวจประเมินคิดเป็นการทำงานด้าน “บริหาร” ซึ่งในส่วนของบุคลากรสายวิชาการ และไม่ใช่ผู้บริหาร ภาระงานด้านนี้ก็คงไปตกอยู่ที่หมวด “อื่นๆ” ซึ่งมีน้ำหนักน้อยมากเช่น 5-10% เท่านั้นเอง

หมายเหตุ: ภาระงานของบุคลากรสายวิชาประกอบด้วย (1) การเรียนการสอน (2) วิจัย (3) บริการวิชาการ (4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (5) อื่น ซึ่งมักจะแบ่งน้ำหนักกันอยู่ที่ 40:40:10:5:5 หรือ 35:35:10:10:10

การเปิดเทอมรับ AEC กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

จากการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่าการเปิดเทอมแบบ AEC ส่งผลกระทบมาถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation; PE) ในรอบนี้ ซึ่งได้แก่ระหว่าง 1 เมษายน – 30 กันยายน 2557 เนื่องจากเมื่อเลื่อนการเปิดเทอม ทำให้ภาระงานโดยเฉพาะงานสอนถูกเลื่อนออกไป แล้วทำให้บางคนที่สอนในช่วงต้นเทอม (ส.ค.-ก.ย.) มีภาระงานพึงประเมิน ในขณะที่ผู้ที่สอนครึ่งเทอมหลังจะไม่มีภาระงานให้ประเมิน

กรรมการลงมติว่าให้เสนอทางเลือก ว่าจะประเมินตามปกติ หรือจะประเมินโดยยกส่วนที่เกี่ยวกับการสอนออกไปยังรอบถัดไป สมาขิกในภาคจะได้ลองพิจารณาและหาข้อสรุปร่วมกันต่อไป

จากที่ประชุมกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2557 เวลา 10:00-12:00

เกณฑ์การประเมินครู

จากแบบประเมินการสอนของครูของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง

 • บุคลิคภาพ
 • ชี้ให้เห็นได้ถึงควาสัมพันธ์ของเรื่องที่จะเรียนกับเรื่องที่เรียนมาแล้วได้
 • เชื่อมโยงเรื่องที่จะเรียนกับประสบการณ์ที่นักเรียนมีอยู่
 • ใช้ปฏิสัมพันธ์ เทคติคการใช้คำถาม คำแนะนำเพื่อชักจูงให้นักเรียนสนใจ
 • ใช้วิธีการหลากหลายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
 • ใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับบทเรียน
 • พูดชัดเจน
 • กระตุ้นให้คิด วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น
 • ช่วยเหลือ แนะนำนักเรียนในการแก้ปัญหา ตอบคำถามได้

ประเมินเป็น 5 ระดับ

เกณฑ์ประเมินผลการวิจัยวิชา SCBI 483 โครงงานวิจัย 1/2556

ผู้ประสานงานรายวิชาโครงงานวิจัย (SCBI 483)  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยมากรอกให้คะแนนนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ดังนี้

หัวข้อการประเมิน

 • ความเข้าใจในความสำคํยและที่มาของปัญหาการวิจัย (20 คะแนน)
 • วัตถุประสงค์ของการวิจัย (10 คะแนน)
 • ระเบียบวิธีวิจัย (20 คะแนน)
 • ผลการศึกษาเบื้องต้น (20 คะแนน)
 • การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล (10 คะแนน)
 • ผลหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย (20 คะแนน)
 • ความรับผิดชอบและความสม่ำเสมอในการเข้าพบ หรือปรึกษางานวิจัยกับอาจารย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  (10 คะแนน)

แบบฟอร์ฒ BI483-2

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การประเมินวิชา Senior Project

ปีนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทำ senior project (SCBI 484) กับผมสองคน เลยต้องประเมินให้คะแนนด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้

 • ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ (20%)
 • การวางแผนงานขั้นตอนวิจัย (20%)
 • ทักษะปฏิบัติการวิจัย (20%)
 • การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และการแก้ไขปัญหา (20%)
 • การเขียนรายงาน (10%)
 • การนำเสนอผลงานและความสามารถในการตอบคำถาม (10%)

ถ้ามีอาจารย์ที่ปรึกษามากกว่าหนึ่งคน ก็ให้หาค่าเฉลี่ย และดูคะแนนรวมที่ได้เพื่อเกรดนักศึกษา โดยในปีการศึกษานี้ มีกำหนดส่งคะแนนและเกรดจากการพิจารณาภายในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556

ระบบการประเมินการเรียนการสอน ม.มหิดล

Evaluation_2013

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเข้าไปประเมินการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่เรียนได้ผ่านระบบ e-Evaluation System ซึ่งเป็นระบบประเมินการเรียนการสอนที่ให้ทำผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ นอกจากนี้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถเข้าไปอ่านผลการประเมิน เพื่อนำผลการประเมินนั้นมาใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนได้

คำถามในแบบประเมินมีหลายรูปแบบ ที่ให้อาจารย์เลือกก่อนที่จะให้นักศึกษาใช้ประเมินเพื่อให้เหมาะสมกับรายวิชานั้นๆ มีทั้งส่วนการประเมินรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การประเมินโครงร่าง Senior Project in Biology 1

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต้องน้ำเสนอโครงร่างงานวิจัยภาคนิพนธ์ หรือ Senior Project ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ท่านอื่นอย่างน้อยอีกหนึ่งท่านฟัง โดยมีเกณฑ์ในการประเมินดังต่อไปนี้

 • ความเข้าใจในความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย (Background and Rationale) 20 คะแนน
 • คำถามของการวิจัย (Research Question) 10 คะแนน
 • วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives) 10 คะแนน
 • รูปแบบการวิจัย (Experimental Design) 20 คะแนน
 • ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 20 คะแนน
 • การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลล (Data Collection and Analysis) 10 คะแนน
 • ผลหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย (Expected Benefits and Application) 10 คะแนน

ซึ่งเป็นโครงการใหม่เริ่มดำเนินการปีนี้เป็นครั้งแรก