บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ประชุม’

กรรมการค่ายวิทยาศาสตร์ 2558

wpid-1448090741836.jpgค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน โครงการพสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กำลังจะกลับมาอีกครั้ง โดยในครั้งนี้มีเป้าหมายกันแล้วว่าจะพานักเรียนในโครงการพสวท. ไปชมหอดูดาวแห่งชาติบนดอยอินทนนท์ โดยมี รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับอาสาเป็นประธานค่าย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมทบทวนหลังการเยี่ยมสำรวจตามโครงการ MU-EdPEx 2014

เป็นอีกปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลใช้กระบวนการเยี่ยมสำรวจแบบ EdPEx กับคณะและหน่วยงานต่างๆ และหลังจากเยี่ยมสำรวจให้คะแนนกันครับทุกที่ที่ร่วมโครงการแล้ว กรรมการเยี่ยมสำรวจ และหัวหน้าทีมก็ได้มาประชุมสรุปงานทบทวนการดำเนินการกัน (After Action Review) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา

AAR_MU-EdPEx_20140926_04

ประเด็นพิจารณา

 • กระบวนการตรวจประเมิน
 • กรรมการตรวจประเมิน
 • ส่วนงานที่รับการตรวจประเมิน
 • กรรมการตรวจประเมินได้เรียนรู้อะไร มีความต้องการและคาดหวังอย่างไรต่อไป

นอกจากนี้กรรมการและทีมประธานยังได้รับของชำร่วยเช่นป้ายสำหรับติดกับกระเป๋าเสื้อนอกที่เขียนว่า MU EdPEx Assessor พร้อมกับตรามหาวิทยาลัยมหิดล และยังได้ของที่จะมีประโยชน์ในการทำกิจกรรมตรวจประเมินคือเลเซอร์พอยน์เตอร์ที่มีสกรีนเกี่ยวกับ MU EdPEx ของ Mahidol University ที่ใช้ในการชี้ๆ เวลาทำ consensus review หรือตอนทำ feedback ready comment ได้ด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การสอนรายวิชาพื้นฐานและศึกษาทั่วไป

,kในฐานะที่เป็นทั้งผู้สอน และผู้ประสานงานในบางรายวิชา ผมได้ลงไปร่วมประชุมกับอาจารย์กับคณะปลายทาง ที่คณะวิทย์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้

ประชุมครึ่งเช้ากับอาจารย์คณะพยาบาล

ประชุมครึ่งเช้ากับอาจารย์คณะพยาบาล

ประชุมหารือ การจัดการเรียนการสอน ร่วมกับหลักสูตรที่เรียนรายวิชาพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตร์ วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 ห้อง K101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จริงๆแล้วมีประชุมในวันที่ 3 เม.ย. ด้วยแต่ไม่ได้เข้าประชุมในวันนั้นเนื่องจากติดภาระกิจ สำหรับในวันนี้มีเนื้อหาดังนี้

ประชุมกับคณะพยาบาล

ในภาพรวมนั้นดูเหมือนว่าอาจารย์จากคณะพยาบาลทั้งของศิริราช และรามาธิบดีไม่ได้มีอะไรมาแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ภาคชีววิทยาเรามากเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะถามเพิ่มเติมอาจารย์จากภาควิชาอื่น โดยสอบถามอาจารย์ภาควิชาเคมีเล็กน้อย และไปเน้นภาควิชาฟิสิกส์กับภาควิชาคณิตศาสตร์มากหน่อย ที่เหลือก็เป็นการนำเสนอของอาจารย์จากพรีคลินิคของคณะวิทยาศาสตร์เอง

อาจารย์คณะพยาบาลสรุปให้ฟังว่าการมาประชุมวันนี้ต้องการคุยเรื่องอะไรบ้าง

 • เนื้อหาในแต่ละรายวิชาเหมาะสมหรือไม่
 • อยากให้เน้น concept มากกว่าปริมาณเนื้อหา
 • อยากให้เน้นความเชื่อมโยงกันของเนื้อหาในแต่ละเลคเชอร์
 • อยากให้มีระบบเตือนเรื่องผลการเรียนของนักศึกษาที่อาจจะมีปัญหา เช่นการแจ้งนักศึกาา หรือการแจ้งอาจารย์คณะปลายทาง
 • การจัดติวให้นักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน
 • สอบถามเรื่องการจัดสอบซ่อม (re-exam)
 • การจัดการเรื่องสื่อการเรียนการสอน เช่นสื่อการสอนออนไลน์ ทั้งเอกสารประกอบการสอน หรือ eLecture ที่บันทึกเทปไว้
 • และขอรายชื่อผู้ประสานงานรายวิชาที่สอนนักศึกษาพยาบาล

ประชุมกับคณะที่เรียนวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาศึกษาทั่วไป

คณะที่เข้าร่วมประชุมในกลุ่มนี้

 • คณะกายภาพบำบัด
  • หลักสูตรกายภาพบำบัด (PTPT)
  • หลักสูตรกิจกรรมบำบัด (PTOT)
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (MT)
  • หลักสูตรรังสีเทคนิค (RT)
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • หลักสูตรกายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต (PO)
  • หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ (TT)
  • หลักสูตรเทคโนยีการศึกษาการแพทย์ (ET)
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • หลักสูตรความผิดปกติของการสื่อความหมาย (OT)
 • คณะสาธารณสุข
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (PHPHP)
  • หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (PHOH)
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (NWPH)
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
   • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (NWPH)

อาจารย์คณะปลายทางที่เข้าร่วมประชุมหลายคน ไม่ทราบว่าการประชุมปรึกษาหารือครั้งนี้ต้องการอะไร ส่วนใหญ่มีข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษาติดไม้ติดมือมา ซึ่งอาจารย์คณะวิทย์ก็ได้เข้าไปอ่านผลการประเมินนี้แล้ว จากการทำ มคอ.5 หรือรายงานผลการจัดการเรียนการสอน

เนื่องจากการประชุมเป็นกลุ่มใหญ่มาก จึงแบ่งเป็นสามกลุ่มย่อย แล้วให้แต่ละกลุ่มย่อยกลับมานำเสนอผลการประชุมในกลุ่มตนในภายหลัง ทั้งนี้มีข้อสรุปและที่ต้องดำเนินการต่อไปดังนี้

 • อาจมีการให้อาจารย์คณะวิทย์ไปเยี่ยมชมคณะปลายทาง เพื่อหาไอเดียในการเชื่อมโยงเนื้อหาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้สอดคล้องกับวิชาชีพของคณะปลายทางในอนาคต

การประชุมไร้กระดาษ

การประชุมแบบไร้กระดาษ (paperless meeting) ตรั้งแรกของภาควิชาชีววิทยากำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า แต่ไฟล์ที่โหลดมาประกอบการประชุมที่มีชื่อไฟล์เป็นภาษาไทยกลับปรากฎเป็นรหัส ( ดูภาพประกอบ) ทำให้ต้องมานั่งเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่ให้เป็นภาษาอังกฤษก่อน
image

และแม้ว่าบนแท็บเล็ตจะมีโปรแกรมประยุกต์ที่เปิดไฟล์ทั้ง MS Word และ PowerPoint ได้ แต่ฟอนต์และการจัดวางตำแหน่งก็ไม่สมบูรณ์ ทำให้คิดว่าคงต้องลองเสนอให้ส่งไฟล์มาให้อยู่ในแบบ PDF และมีชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษถึงจะมีปัญหากับผมน้อยที่สุด ทั้งนี้คงต้องสำรวจว่าสมาชิกแต่ละคนมีปัญหาอะไรจากการเปลี่ยนแปลงนี้กันอย่างไรบ้างต่อไป

อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ Samsung Galaxy Tablet 8.9 Polaris Office และ Acrobat Reader

MUBio_Paperless_Meeting_20140129

ท่านที่ใช้ Microsoft Surface (รุ่น RT ดังภาพ) ก็สบายหน่อย ที่ใช้ Notebook ก็ไม่น่ามีปัญหาเช่นกัน ยกเว้นเรื่องขนาดกับน้ำหนักและความคล่องตัว

ในภาพรวมก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี บางท่านที่ไม่ได้นำอุปกรณ์ดูไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มาก็สามารถดูจากโปรเจกเตอร์ได้ แต่ผู้ที่เสนอเรื่องเข้าประชุมบางท่านก็ยังไม่ได้ส่งเอกสารมาล่วงหน้า กับบางท่านที่ยังพิมพ์และสำเนาเป็นกระดาษมาแจกอยู่ แต่ก็น้อยลงมาก

หากในการประชุมหนึ่งครั้ง มีเอกสารแจกคนละ 20 แผ่น หากภาควิชามีอาจารย์ 30 คนก็หมดกระดาษ ค่าหมึก ค่าสำเนา ค่าไฟ ไปกับเอกสาร 600 แผ่น (หรืออาจจะ 1,200 หน้า) แต่อย่างไรก็ตามไม่แน่ใจว่าการใช้อุปกรณ์อ่านไฟล์เอาเช่นนี้ใช้ทรัพยากรอื่นๆ รวมแล้วดีต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยต่างกันอย่างไร

อาหารและของว่างโรงแรมเซนต์เจมส์

StJames_Food_20130927-28_13

ภาพอาหารและของว่างระหว่างการประชุมปรับปรุงโปรแกรมเสริมสำหรับนักเรียนในโครงการ พสวท. ม.4 ที่โรงแรมเซนต์เจมส์ ซอยสุขุมวิท 26 เมื่อระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2556

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ประชุมเตรียมงานมหิดลวิชาการ 2556

MU_Academic_Fair_20130729

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการ มหิดลวิชาการ 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:30 ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วาระการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 • งานมหิดลวิชาการ 2556
  • ที่ประชุมรับทราบว่างานมหิดลวิชาการ 2556 จะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์และเสาร์ที่ 23-24 สิงหาคม 2556
  • วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ถูกประกาศให้ไม่มีการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษามาร่วมกิจกรรม (เบื้องต้นยืนยันว่างดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตศาลายา แต่กองบริการการศึกษาบอกว่าให้หยุดทุกวิทยาเขต)
  • ไม่ทราบเรื่องงบประมาณจัดสรร

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 • มหิดลวิชาการ 2556 ของคณะวิทยาศาสตร์
  • กิจกรม Open House
   • เน้นกิจกรรมโฆษณาหลักสูตรให้เห็นว่าเรียนอะไร อย่างไร สนุก ยาก ประกอบอาชีพอะไรได้บ้างในอนาคต
   • อ.ระพีเสนอเพิ่มกิจกรรมที่จับต้องได้เข้าไป
   • สถานที่: ตึกวิทย์ 3
  • กิจกรรม MU Exhibition
   • เน้นการแนะนำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หลักสูตร
   • สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้ (MLC) หอเกียรติยศ
   • เน้นให้เกิดความประทับใจและทึ่งในผลงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
   • อาจไม่ต้องมีคนเฝ้าโปสเตอร์
  • กิจกรรมแนวทางในการประกอบอาชีพ
   • แฝงกับกิจกรรม Open House
   • แฝงกับกิจกรรม MU Festival ที่นักศึกษาจาก สมม. จัด (ใช้นักศึกษาคณะวิทย์)
 • รายละเอียดกิจกรรมที่เสนอจากภาควิชาหรือหน่วยงานต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์
  • มีภาควิชา 3 ภาควิชาที่ส่งข้อมูลให้งานการศึกษา
   • ภาควิชาพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมเรื่อง
    • มหัศจรรย์ผักผลไม้พื้นบ้าน นานาสารพันอาหารพื้นเมือง
    • มหัศจรรย์พืชจิ๋วในขวดและไนโตรเจนเหลว
   • ภาควิชาฟิสิกส์
    • Oh My God …Magic of Electronics
    • จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nose)
   • ภาควิชาเภสัชวิทยา
    • A Magical Makeover
 • วันประชุมเตรียมงานครั้งต่อไป กำหนดให้เป็นวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 13:30

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ภาควิชาชีววิทยา

 • อ.ณัฐพล เข้าร่วมประชุม
 • กิจกรรม Open House ของภาควิชาที่เสนอได้แก่ “ชีววิทยาดีจังเลย”
 • กิจกรรม MU Exhibition ของภาควิชาที่เสนอได้แก่ “หลักสูตรชีววิทยา”
 • ผู้รับผิดชอบ:
 • ต้องใช้นักศึกษาปริญญาตรีช่วยงาน
 • ต้องให้เจ้าหน้าที่ MDL ตั้งปฏิบัติการให้
 • หมายเหตุ: บุคลากรภาควิชาฯต้องไปร่วมงานประชุมวิชาการที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในวันเสาร์และอาทิตย์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 7/2556

MUBio_Dept_Meeting_20130724

การประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 7/2556 จัดขึ้นตรงกับวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง N416 มีวาระที่น่าสนใจหลายเรื่องเช่น

 • การจัดงานเกษียณราชการของอาจารย์ ทั้งของคณะวิทยาศาสตร์เอง และของภาควิชาชีววิทยา ซึ่งภาควิชาน่าจะจัดงานในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556
 • งาน Meet the Dean ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556
 • การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษากลุ่มแพทย์ที่เราจะนัดประชุมกันเป็นกลุ่มย่อย เน้นอาจารย์ที่จะสอนกันในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556

น่าเสียดายที่ลืมถ่ายภาพของว่างมาให้ดู แม้ว่าจะไม่ได้ทานเลยก็ตาม (ทานแต่กาแฟ)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ค่ายบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย์ ครั้งที่ 1

SAST_Grad_Camp_20130516

ภาพโดย: ณัฐพล แนวจำปา

ค่ายบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย์ ครั้งที่ 1

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเอเซีย ถนนพยาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ: http://www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast/graduatecamp/scheduleEvent.pdf

บรรยายพิเศษ:

 • ความต้องการนักวิทยาศาสตร์ในภาครัฐ

การนำเสนอผลงาน:

 • “My Project – My Success” จำนวน 16 เรื่องที่คัดเลือกจากสถาบันในโครงการ โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ โครงการละ 5 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที และ
 • การนำเสนอผลงานกลุ่มย่อย “การพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ” เป็นการระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนดให้ หัวข้อละ 3-4 กลุ่มย่อย นำเสนอหัวข้อละ 6-7 นาที ซักถามไม่เกิน 3 นาที (นำเสนอด้วย Power Point)

เสวนาพิเศษ:

 • การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ผ่านทุนการศึกษา
 • โครงการทุนเรียนดีวิทย์ ปัจจุบัน-อนาคต

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ปังโก๋สังขยา

image

ของว่าการประชุมวันนี้

ของกินโรงแรมมณเฑียร พัทยา

ข้าวมันไก่ ขึ้นชื่อของโรงแรมมณเฑียร

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: