บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ประกวด’

ปกสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลมีสมุดขนาดมาตรฐานจำหน่ายอย่างเป็นทางการอยู่ทุกปี โดยให้นักศึกษาออกแบบหน้าปกเพื่อชิงรางวัลส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อีกด้วย ในปี 2563 นี้ ผลการประกวดปกสมุดของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นดังนี้

แต่ส่วนตัวแล้ว คงไม่มีเล่มไหนดีไปกว่าเล่มที่มีหมาน้อยแฮปปี้อยู่บนหน้าปกจากผลการประกวดเมื่อปี 2558 ได้

ซึ่งจริง ๆ แล้วก็ซื้อมาเล่มนึงและให้หลานเอาไปใช้เมื่อนานมาแล้ว

กรรมการประกวดโปสเตอร์ วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10

STT4Youths_2015_07

ปฏิบัติงานเป็นกรรมการให้คะแนนโปสเตอร์วิชาการ สาขาชีววิทยา ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ทางช้างเผือกเมืองไทย

ทางช้างเผือก

ทางช้างเผือก

ทางช้างเผือก (Milky Way) ถ่ายในเมืองไทยหลายภาพสวยถูกใจ ให้ไปถ่ายเองก็คงไม่ได้แบบนี้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

เทศกาลวิทยาศาสตร์มหิดลวิทยานุสรณ์ 2556

MWit_Science_Fair_20130128_28

งานเทศกาลวิทยาศาสตร์มหิดลวิทยานุสรณ์ 2556 (MWit Science Fair 2013) จัดตรงกับวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยเป็นการนำเสนอโครงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์

การนำเสนอแบบบรรยายจัดในห้องเรียนของโรงเรียน ติดแอร์ทุกห้อง เนื่องจากห้องเรียนปกติมีนักเรียนนั่งเพียง 24 คนในการนำเสนอในห้องเรียนจึงมีที่นั่งไม่เพียงพอแม้จะมีหลายห้องย่อยในแต่ละสาขา ตั้งแต่ 2 ห้องถึง 4 ห้องย่อย แต่ละห้องบรรยายมีกรรมการ 4 ท่าน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ท่าน เป็นอาจารย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 ท่าน และเป็นอาจารย์ในสาขาอื่นๆ (เช่นอาจารย์ที่ไม่มาจากหมวดวิทยาศาสตร์) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการอีก 1 ท่าน

นักเรียน 3 คนเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยควบคุมเวลา ยกป้ายสัญญาณว่าหมดเวลาหรือไม่ โดยเตือนที่ 12 นาที และหมดเวลา 15 นาที โดยมีเวลาถามตอบ 5 นาที

รูปแบบการนำเสนอเป็นแบบใช้ Powerpoint อาจมีการนำตัวอย่างมาสาธิตได้

การนำเสนอแบบโปสเตอร์จัดขึ้นในช่วงบ่ายที่โรงยิม โดยให้ติดโปสเตอร์ขนาด A0 ภาษาที่ใช้บนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนนำเสนอโดยยืนอธิบายที่โปสเตอร์โดยไม่แบ่งช่วงเวลาเป็นโปสเตอร์คู่หรือคี่ ทำให้ค่อนข้างแออัด และให้กรรมการตรวจโปสเตอร์ในเวลาที่มีนักเรียนคนอื่นอยู่ด้วยทำให้เสียงดังรบกวนมากเกินไป

การให้รางวัลแบ่งให้ตามห้องบรรยายย่อยๆ และโปสเตอร์ที่ขึ้นอยู่การแบ่งตามห้องย่อย การมอบรางวัลส่วนของโครงงานจัดขึ้นในโรงยิม ไม่ได้กลับไปจัดในห้องประชุม ที่มีการมอบรางวัลและพิธิปิดการแข่งขันตอบปัญหา MWit Science Square 2013

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • สาขาวิชาเคมี
  • รศ.ดร.ธนิต ผิวนิ่ม ม.ศิลปากร
  • ผศ.ดร.รัชฏา บุญเต็ม ม.ศิลปากร
  • รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ คงสะเสน ม.เกษตรศาสตร์
 • สาขาคณิตศาสตร์
  • ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม
  • อ.ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.ดร.รัตินันท์ บุญเคลือบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สาขาคอมพิวเตอร์
  • ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.ดร.ศุภกร สิทธิไชย สวทช.
 • สาขาชีววิทยา
  • ผศ.ดร. วิชโรบล ธีรคุปต์
  • ผศ.วรรณวไล อธิสาสน์พงศ์
  • ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ม.มหิดล
  • ผศ.ดร.นพ.จามร วมณะ ม.มหิดล
  • อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ม.มหิดล
 • สาขาฟิสิกส์
  • รศ.ดร.อรุณีย์ อินทศร
  • ผศ.ดร.สุรศักดิ์
  • อ.ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์

เกณฑ์การให้คะแนน

 • การนำเสนอภาคบรรยาย (15 คะแนน)
  • การแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา
  • มีการใช้หลักการและกระบวนทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง
  • การนำเสนอข้อมูล อธิบาย สาธิต ทดลองได้อย่างชัดเจน
  • รูปแบบการนำเสนอ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • แสดงให้เห็นถึงเจตคติทางวิทยาศาสตร์
  • ความพร้อมในการนำเสนอโครงงาน
 • การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (10 คะแนน)
  • การแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา
  • การจัดองค์ประกอบศิลป์ของโปสเตอร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความประณีต สวยงาม น่าสนใจ และเข้าใจง่าย
  • ความสามารถในการอธิลาย นำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจน
  • ความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูลในการจัดแสดง
 • ส่วนพิเศษ (ไม่มีคะแนน)
  • โครงงานนี้ควรได้รับการสนับสนุนให้ทำแบบต่อยอดหรือไม่
  • โครงงานนี้ควรได้รับการสนับสนุนให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
  • โครงงานนี้ควรได้รับการสนับสนุนให้นำเสนอภาคบรรยาย ณ เวทีระดับนานาชาติ
  • โครงงานนี้ควรได้รับการสนับสนุนให้นำเสนอภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 • คุณภาพของโครงงานในภาพรวม (A,B,C,D,E,F)
 • เมื่อเรียงลำดับคุณภาพของโครงงานในภาพรวม เฉพาะห้องนำเสนอโครงงานนี้ ควรอยู่ในลำดับที่เท่าใด
 • ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จำนวนโครงงาน

 • ในงาน MWit Science Fair 2013 มีโครงงานวิทยาศาสตร์ตามหนังสือบทคัดย่อรวม 114 เรื่อง แบ่งเป็น
  • ชีววิทยา 23 เรื่อง
  • เคมี 24 เรื่อง
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 10 เรื่อง
  • คณิตศาสตร์ 16 เรื่อง
  • ฟิสิกส์ 21 เรื่อง
  • โครงงานจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 20 เรื่อง

รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ

ในหนังสือบทคัดย่อ (abstract) ของงาน MWit Science Fair 2013 มีรูปแบบการเขียนในลักษณะบทคัดย่อแบบขยาย (extended abstract) ที่จะมีองค์ประกอบต่างๆ คล้ายกับที่ต้องส่งไปงาน ICYS 2012 แทนที่จะจำกัดอยู่แค่ประมาณ 250 คำ

 • หัวข้อโครงงาน
 • ชื่อและที่ทำงานของผู้ทำโครงงานและอีเมล์
 • บทนำและวัตถุประสงค์ (Introduction and Objectives)
 • วิธีทำ (Methods)
 • ผล (Results)
 • สรุป (Conclusion)

โครงงานส่วนใหญ่เขียนบทคัดย่อแบบขยายเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนน้อยที่เขียนในรูปแบบบทคัดย่อธรรมดาและเป็นภาษาไทย (มักมาจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ออกแบบเสื้อกีฬาปีใหม่ภาคชีวะ

ภาพเสื้อกีฬาปีเก่าๆของภาควิชาชีววิทยา ส่วนของปีใหม่กำลังให้ออกแบบประกวดกันอยู่ โดยขู่ว่าไม่เช่นนั้นจะใช้แบบที่เขียนเล่นบน Galaxy Note 10.1 ดังภาพข้างล่างแทน

แบบเสื้อเปล่าสำหรับออกแบบ (จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้)

แบบแรกคือลายไส้กรอกทอด

ลายไส้กรอก

…จะมีใครใส่ไหม?

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

โครงงานวิทยาศาสตร์กับสื่อสังคมออนไลน์

สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า TWP English Talent ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการแข่งขันทางความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่างๆ มาประยุกต์ให้เกิดโครงงานที่น่าสนใจ ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดูรายละเอียดได้จาก Facebook TWP English Talent: http://www.facebook.com/TWPEngtalent

…ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าการจัดกิจกรรมแบบนี้โดยอาศัยเฟซบุ๊คล้วนๆไม่เหมาะสมเท่าไหร่ เพราะข้อมูลที่อัพเดทไปมาทำให้ดูยาก ควรจัดควบคู่ไประหว่างสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์และเว็บไซต์แบบปกติ เช่นที่เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์เอง ที่ตอนนี้มีเพียงหน้าที่กล่าวถึงโครงการ กติกาและลิงก์ไปยังเฟซบุ๊ค แต่ไม่มีรายการผู้ส่งประกวด ผู้เข้ารอบ ฯลฯ ให้เห็นในรูปแบบที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

กำหนดการใหม่ที่ขยายเวลาออกมาจากกำหนดการดั่งเดิม ที่ตอนแรกอาจมีคนส่งงานเข้ามาน้อยไป แต่การขยายเวลาก็อาจจะทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ทีมที่ส่งไปก่อน แต่ผลงานไม่ดีเพราะเวลาจำกัดกว่า เมื่อเทียบกับทีมที่ส่งทีหลัง

 • เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ธ.ค.54 – 29 ก.พ. 55
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านรอบแรก 15 มี.ค. 55
 • เปิดให้เข้าโหวตคลิป 16-25 มี.ค. 55
 • ประกาศผลผู้ชนะ 27 มี.ค. 55
 • พิธีมอบรางวัล งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ตัวอย่างคลิปการนำเสนอโครงงานที่ส่งเข้าประกวดของนักเรียนระดับมัธยมต้นที่จำนวนโหวต (กดไลค์) สูงสุดโครงงานหนึ่ง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ประกวดโครงงานกับไทยวัฒนาพานิช

TWP English Talent 2

บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจำกัด จัดกิจกรรม TWP English Talent ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการแข่งขันทางความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการนำเสนอโครงงานที่คิดว่า “จะทำ” หรือ “ทำแล้ว” กับทางโรงเรียนของตน โดยประยุกต์น้อมนำโครงการตามพระราชดำริฯมาแสดงความคิดและวิธีการในการนำเสนอโครงงานด้วยการใช้ศักยภาพทางภาษาอังกฤษให้ออกมาน่าสนใจที่สุดได้ด้วยตนเอง โดยนำเสนอดังนี้

 1. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ
 2. ความคิดสร้างสรรค์ในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่างๆ มาประยุกต์ให้เกิดโครงงานที่น่าสนใจ ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเลือกโครงการในหัวข้อต่อไปนี้
 • น้ำ
 • พลังงาน
 • เศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

 • เนื้อหาโครงงานสอดคล้องกับแนวพระราชดำริ
 • ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในโรงเรียน
 • การเรียบเรียงและการลำดับเนื้อหาที่นำเสนอ
 • ความถูกต้องของภาษา
 • การออกเสียง
 • ลีลาท่าทาง
 • การถ่ายทอดเรื่องราว
 • ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ

กติกาการแข่งขัน

 • ส่งผลงานเป็นทีม หรือรายบุคคล
 • แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับได้แก่ 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • โครงงานที่ส่งเข้าแข่งขันต้องมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการน้อมนำโครงการในพระราชดำริมาปรับใช้กับกิจกรรมในสถานศึกษาของท่าน
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และไม่ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ
 • ส่งผลงานที่เป็นเนื้อหาโครงงาน พร้อมคลิปวิดีโอได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2554 ถึง 31 ม.ค. 2555
 • ส่งผลงานในส่วนเนื้อหาโครงงานในรูปไฟล์ MS Word พร้อมคลิปวิดีโอ นำเสนอโครงงานความยาวไม่เกิน 5 นาทีทาง twpeng@twp.co.th เท่านั้น
 • ประกาศผลรอบที่ 1 ในวันที่ 5 ก.พ. 2555 คัดเหลือ 30 ผลงาน (ม.ต้น 15 ผลงาน ม.ปลาย 15 ผลงาน และผลงานที่เข้ารอบจะถูกโพสต์ลงหน้า Facebook ของโครงการเพื่อเปิดให้โหวต โดยจะนำผลโหวตมาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินรอบสุดท้าย โดยเปิดให้โหวตตั้งแต่ 6-28 ก.พ. 2555
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 จะได้รับแจ้งทาง email ที่ให้ไว้
 • ประกาศผลรอบตัดสินในวันที่ 10 มีนาคม 2555
 • มอบรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รางวัลระดับละ 3 รางวัล

 • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 12,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 8,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกาา มูลค่า 5,000 บาท
(อัพเดท 30 มีนาคม 2555)
ทางเฟซบุ๊คของโครงการได้ประกาศผลการประกวดโครงงานฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ดังแสดงด้านล่างนี้

ผลการประกวด โครงงานภาษาอังกฤษ 2nd TWP English Talent ในหัวข้อ “โครงการในพระราชดำริในพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโรงเรียนของเรา”
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศอันดับที่ 1
น้อง Atchara Chaleowchittikul จากโรงเรียน Sainampeung ค

ชนะเลิศอันดับที่ 2
ทีมจากโรงเรียน Krathiamwittaya
1.Tassanee Chaipimpa
2.Pariya Buasai
3.Peeapon Sankam

ชนะเลิศอันดับที่ 3
ทีมจากโรงเรียนPotisarnpittayakorn
1.Tadchaya Chavatanavorakul
2.Nichaporn Putang
3.Lalalit Kittipitayakorn
4.Apisara Tumprayoth
5. Mataya Techanuwat

ระดับชั้นมัธยมปลาย


ชนะเลิศอันดับที่ 1
ทีมจากโรงเรียน Kajonkietsuksa
1.Parinya Yayee
2.Nattawadee lo-sakul
3.Kittya Jantasri
4.Porntanitt Chanawandee

ชนะเลิศอันดับ 2
ทีมจากโรงเรียน Krathiamwittaya
1.Arocha Junplee
2.Nittaya Peranam
3.jira Chaipimpa

ชนะเลิศอันดับ 3
ทีมจากโรงเรียน Triamudomsuksa School of the North
1.Sujira Dachachat
2.Thanapa Sinchiwuttuwong
3.Khwansila Khawphong
4.Tharathorn Sukhaarkom
5.Nutipat Phumiboriruk

และรางวัลพิเศษ Popular Vote ได้แก่โรงเรียน Nampongsuksa

Facebook TWP English Talent: http://www.facebook.com/TWPEngtalent

และทางเว็บไซต์่ของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช http://www.twp.co.th

อ้างอิง: เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

คิดโจทย์

ระหว่างการจัดงานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 37 จะมีงานที่จัดไปคู่ขนาดกันไปด้วยชื่อ “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 7” ที่พวกเราส่วนหนึ่งจะเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานกันที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

กิจกรรมหนึ่งในงานนี้คือการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ที่จะมีโจทย์ให้พร้อมกับอุปกรณ์ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วว่าเป็นสุดยอดของแต่ละภูมิภาคได้มาประลองทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กัน

 • การตั้งปัญหา
 • การตั้งสมมติฐาน
 • การออกแบบการทดลองและการสร้างเครื่องมือทดลอง
 • การแก้ปญหาอย่างมีกระบวนการ
 • ทักษะในการทำการทดลอง เช่นการใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง การวัดและการเก็บข้อมูล
 • การเขียนายงาน เช่นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางหรือกราฟได้อย่างเหมาะสม
 • การวิเคราะห์และสรุปผล
 • การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • การจัดเก็บหลังการทดลองเป็นต้น

จะมีการแบ่งระดับชั้นเป็นม.ต้นกับม.ปลาย

Science Project Competition for EP/MEP Schools

I actually missed the chance to be a judge at this competition. The booklet I’ve got from the competition titled “Project Work Competition”, which apparently their version of the science fair commonly held elsewhere.

I was told there are going to be more than 30 schools at the competiton, but I could count only a few projects more than ten in the abstract collection booklet.

Divided into divsion as followed:

Primary Level
1. A water wheel Poonapa Fooklin, Chalit Mungruangsakul, Nonthinee Boonsing Anurajprasit School
2. The century egg Wiroonluck Phonpaha, Saranrut Phetkong, Nont Ekpathomsak Anurajprasit School
Lower Secondary Level
3. Shooting robot! Made from sticks and rubber bands. Benyapa Tancharoen, Butree Sereeratprotagul, Pamas Chantangphol Potisarnpittayakorn School
4. The natural pumper Kanjana Kruenamkham, Pathitta Chirathawomkhun, Ratchasit Nawawat Satriwitthaya 2 School
5. Amazing Moringa Korawich, Sereelertwiwat, Kamolchanok Radomkij, Pimbunya Thongmee Matthayomwatnairong School
6. Why drip, when you can sweat. Chavisa Fongpetch, Nattama Rommayesanukul, Ratchavee Choobpha Debsirinromklao School
7. Pythagoras Thitiya Apiraksaporn, Manisara Srimongkol, Raungtip Chantanmapitak Mathayomwatsing School
8. Probability Thitiwat Sopanonurakul, Pangsathon Charoendee, Kitsada Klomsree Mathayomwatsing School
Upper Secondary Level
9. Inhibition efficacy of extracts from spiny coriander, celery, custard apple leaf and wasabi on bacterial growth. Chatchanok Thongsrisuk, Jinnapa Tanjaipet, Saowaga Sriuphang Potisarnpittayakorn School
10. Inhibition of seed germination by extracts from dry hot chili, bird pepper, holy basil, and lemongrass. Nathathai Modthong, Saovalak Engaryulakul, Narut Laonipon Potisarnpittyakorn School
11. Cogeneration of energy Chonlakul Chonlakijpatanpol, Metira Banluesanoh, Klaijan Sinteppadon Mathayomwatnairong School
12. Electrostatic Detector Kreangkai Meesangkaew, Anaphat Tse, Sittichai Wangwiwattana Mathayomwatsing School
13. Biofuel Kwannapa Jampathip, Warisa Sakjaruwat, Apinya Sowatad Mathayomwatsing School

Medals and certificates will be awarded to those that met the competition criteria (that I might add more detail later).

Source: Project Work Abstracts. Project Work Competition for EP/MEP Schools Central Region Area Zone A on Sep. 5, 2011.

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

Science Fair

ปกติผมก็มักจะได้รับเชิญไปเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์จากที่นู้นทีที่นี้ที ไม่ว่าจะเป็นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์แบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ (รวมถึงแบบที่ใช้บอร์ดแบบที่เห็นในภาพ) บังเอิญมีอาจารย์ให้ช่วยเขียนโครงร่างของการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับเครือข่ายโรงเรียนที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Programme) ก็เลยได้ลองเสนอไอเดียไปจากประสบการณ์ที่เคยได้รับประสบมา ผมก็ไม่ทราบว่าจะโดนนำไปใช้มากน้อยแค่ไหน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

รูปแบบการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เห็นโดยทั่วไปจะเป็นแบบนำเสนอโปสเตอร์หรือเป็นบอร์ดดังที่เห็นในภาพข้างบน อาจมีข้าวของแสดงประกอบโครงงานของตน มักเป็นภาพที่เห็นกันโดยทั่วไปในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมปลาย ในขณะที่ระดับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมักเป็นโปสเตอร์เปล่าๆติดกับแบบเรียบๆ แต่ก็มีข้อยกเว้นในกรณีที่ทำงานทางด้านวิศวกรรม หรือในกรณีที่เจ้าของผลงานต้องการนำเสนออุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดเป็นพิเศษ หรือเป็นลูกผสมของทั้งสองแบบ

 1. แบบโปสเตอร์ เช่นนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนโครงการฯอัจฉริยภาพ
 2. แบบบรรยาย เช่นการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในการประชุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (ICYS)
 3. แบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย เช่นการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 4. แบบประกวดผ่านอินเตอร์เน็ต เช่นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของกูเกิ้ล (Google Science Fair 2012) หรือการประกวดโครงงานกับไทยวัฒนาพานิช

เรื่องของรูปแบบนั้น ผมก็เล่าให้ฟังทั้งสามแบบแล้วก็ลองให้ทางอาจารย์ไปประชุมกันว่านักเรียนของแต่ละโรงเรียนมีความพร้อมแค่ไหน

การเตรียมงาน

เวลาในการเตรียมงานเหลือน้อยมากๆ ผมเข้าใจว่าต้องเตรียมงานเพื่อให้ทันวันจัดประกวดจริงประมาณต้นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ซึ่งก็เหลือเวลาอีกประมาณสองสัปดาห์ แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องเจอเส้นตายแปลกๆ เช่นสัปดาห์หน้าต้องส่ง หรือพรุ่งนี้ต้องส่งอยู่เป็นประจำ ทางโรงเรียนและนักเรียนที่มีหน้าที่ล่ารางวัลคงจะเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์เช่นนี้เอาไว้แล้ว เช่นอาจจะใช้โครงงานที่ทำไว้เมื่อปีที่แล้วมาส่งลงประกวดในปีนี้แทน (เพราะปีที่แล้วก็อาจจะส่งไม่ทันนั่นเอง) ปัญหาก็คือนักเรียนเจ้าของงานอาจจะรู้สึกว่าต่อไม่ติดกับงานที่อาจจะทิ้งไปแล้ว

สูจิบัตร หรือ หนังสือบทคัดย่อ ก็เป็นสิ่งที่ควรจะมีเมื่อถึงวันงาน นั่นหมายความว่าเจ้าของโครงงานควรจะต้องส่งหัวข้อและบทคัดย่อให้กับเจ้าภาพก่อนเริ่มงานอย่างน้อยก็หนึ่งสัปดาห์หากจะใช้วิธีถ่ายเอกสารแบบริโซกราฟแจก แต่หากต้องส่งโรงพิมพ์ ก็ต้องเผื่อเวลาให้มากกว่านั้น เช่นเป็นเดือน เพื่อจัดทำรูปเล่ม ส่งโรงพิมพ์ไปทำตัวต้นแบบให้ตรวจอ่าน ก่อนสั่งพิมพ์จริงเป็นต้น

กฎ กติกา มารยาท

 1. ขนาดของบอร์ดโดยทั่วไปจะกำหนดขนาดที่ 90×120 เซนติเมตร ที่มักออกมาเป็นบอร์ดแนวนอน และพับได้ ซึ่งเมื่อกางออกด้วยมุมที่เหมาะสมจะสามารถตั้งได้ด้วยตัวเอง อาจมีการกำหนดว่าเครื่องประดับหรือป้ายเพิ่มเติมจะต้องไม่ล้ำเกิน 20 เซนติเมตรจากตัวบอร์ด แต่หากเป็นแบบโปสเตอร์ ก็มักจะกำหนดขนาดที่ A0 ซึ่งก็คือ 90×120 เซนติเมตรนั่นเอง (หรือ 33.11 × 46.81 นิ้ว) แต่มักวางเป็นแนวตั้งแทน แต่หากอยากเห็นความคิดสร้างสรรค์ในการทำบอร์ดนำเสนอโครงงานก็ไม่ต้องระบุเรื่องเหล่านี้ แต่ให้บอกข้อจำกัดเช่นพื้นที่ในการนำเสนอโครงงานของแต่ละคน เช่นเป็นเรื่องของขนาดของโต๊ะที่ใช้ตั้งโครงงานเพื่อการนำเสนอเป็นต้น
 2. จำนวนนักเรียนแต่หนึ่งโครงงาน มักอยู่ที่ไม่เกิน 3 คน ซึ่งหมายความว่าจะทำคนเดียวหรือสองคนก็ได้ หากต้องการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมก็ควรระบุจำนวนไปเลยเช่น 3 คนกำลังดี
 3. จำนวนโครงงานที่ส่งเข้าประกวดได้ มักไม่จำกัดจำนวน แต่หากมีโครงงานส่งเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก อาจต้องหาทางจำกัดจำนวนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่นจำกัดจำนวนโครงงานที่ส่งเข้าประกวดได้ต่อโรงเรียนไว้ หรือจำกัดตามระดับชั้นการเรียน เช่นระดับม.ต้น ระดับม.ปลาย หรือจำกัดตามสาขาวิชา เช่นโครงงานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สิ่งประดิษฐ์/วิศวกรรม)
 4. กรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรจะมาจากหลายภาคส่วนเพื่อให้เกิดความยุติธรรม เช่นมาจากตัวแทนโรงเรียนที่ส่งโครงงานเข้าประกวดเองส่วนหนึ่ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากส่วนหนึ่ง รูปแบบการประกวดเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ปฏิบัติยาก เช่นกรรมการควรดูทุกโครงงานเพื่อตัดสินได้อย่างยุติธรรมต่อผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด หากแบ่งกลุ่มโครงงานให้กลุ่มกรรมการย่อย เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ากรรมการแต่ละกลุ่มมีมาตรฐานในการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์เท่าเทียมกัน ในการประกวดที่จริงจังต่อการพัฒนาการของนักเรียน อาจให้กรรมการเขียนข้อเสนอแนะและมอบให้นักเรียนไปปรับปรุงโครงงานและการนำเสนอเพิ่มเติมได้อีกด้วย

เกณฑ์การตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์

จากประสบการณ์ที่ไปเป็นกรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์มาหลายรูปแบบในหลายๆที่ ผมพบว่าเกณฑ์การตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์มีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดแต่มีหลักการเหมือนกัน เช่นต้องการวัดความเข้าใจกระบวนการวิทยาศาสตร์ การนำเสนอ การตอบคำถาม ฯลฯ ผมขอเสนอเกณฑ์ง่ายๆ 5 ข้อดังต่อไปนี้

 1. ความน่าสนใจของโครงงาน ความคิดสร้างสรรค์ (5 คะแนน)
 2. ความถูกต้องตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ (5 คะแนน)
 3. ผลการทดลอง การสรุปผล และการอภิปรายผลการทดลอง (5 คะแนน)
 4. คุณภาพของสื่อการนำเสนอ เช่นสไลด์ โปสเตอร์ หรือบอร์ด (5 คะแนน)
 5. การนำเสนอ และการตอบคำถาม (5 คะแนน)

ผมเคยพบว่าเกณฑ์ของการประกวดบางที่ให้ความสำคัญกับสื่อเช่นโปสเตอร์มากกว่าความถูกต้องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บางเกณฑ์ก็ให้ความสำคัญกับกระบวนการและผลมากกว่าการนำเสนอและการตอบคำถาม (เช่นกรรมการดูแต่โปสเตอร์โดยไม่ต้องฟังเจ้าของโครงงานอธิบายหรือตอบถามกันเลยก็มี) แต่เกณฑ์ที่ผมเสนอก็เป็นเกณฑ์ที่จะเอาทุกด้านอย่างละนิดอย่างละหน่อย แต่เน้นด้านวิทยาศาสตร์มากกว่านิดหน่อย

แต่ละข้อควรจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมด้วย (อาจจะเขียนเพิ่มในการอัพเดทครั้งหน้า) ซึ่งควรอธิบายให้กรรมการร่วมติดสินเข้าใจร่วมกันก่อน เรียกว่าการปฐมนิเทศกรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งการประกวดส่วนมากจะมีขั้นตอนนี้กัน

รางวัลของการแข่งขัน

ในเบื้องต้นก็ควรมีประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อให้นักเรียนเอาไปในแฟ้มภาพผลงาน (portfolio) ส่วนรางวัลก็อาจจะเป็นดังนี้ แต่นักเรียนไม่ได้ทำงานเพื่อรางวัลจริงไหมครับ (อาจจะไม่จริง)

 1. รางวัลดีเลิศ (ที่ 1) รางวัลดีเยี่ยม (ที่ 2) หรือจะเรียกรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และมีรางวัลชมเชยเป็นต้น อาจมีเงินให้เป็นทุนการศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังบางที่อาจให้เงินรางวัลเป็นหลักแสนบาท (เช่น Intel ISEF)
 2. เหรียญรางวัล ตามกระแสโอลิมปิกวิชาการ เช่นโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้คะแนนลำดับต้นๆ 10% แรกของการแข่งขันจะได้รับเหรียญทองและประกาศนียบัตร และให้เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ตามลำดับ
 3. รางวัลพิเศษ เช่น รางวัลขวัญใจมหาชน (popular vote) รางวัลพิเศษโครงงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รางวัลสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ได้จริง รางวัลการใช้คณิตศาสตร์แก้ปัญหาดีเด่น ฯลฯ

หมายเหตุ

ใครอยากเสนออะไรเชิญได้ครับ ผมก็จะคอยดูว่าไอเดียที่นำเสนอจะถูกนำไปใช้รึเปล่าเหมือนกัน

Shortlink: http://wp.me/pBR5f-il