บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ประกวด’

ปกสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลมีสมุดขนาดมาตรฐานจำหน่ายอย่างเป็นทางการอยู่ทุกปี โดยให้นักศึกษาออกแบบหน้าปกเพื่อชิงรางวัลส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อีกด้วย ในปี 2563 นี้ ผลการประกวดปกสมุดของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นดังนี้

แต่ส่วนตัวแล้ว คงไม่มีเล่มไหนดีไปกว่าเล่มที่มีหมาน้อยแฮปปี้อยู่บนหน้าปกจากผลการประกวดเมื่อปี 2558 ได้

ซึ่งจริง ๆ แล้วก็ซื้อมาเล่มนึงและให้หลานเอาไปใช้เมื่อนานมาแล้ว

กรรมการประกวดโปสเตอร์ วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10

STT4Youths_2015_07

ปฏิบัติงานเป็นกรรมการให้คะแนนโปสเตอร์วิชาการ สาขาชีววิทยา ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ทางช้างเผือกเมืองไทย

ทางช้างเผือก

ทางช้างเผือก

ทางช้างเผือก (Milky Way) ถ่ายในเมืองไทยหลายภาพสวยถูกใจ ให้ไปถ่ายเองก็คงไม่ได้แบบนี้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

เทศกาลวิทยาศาสตร์มหิดลวิทยานุสรณ์ 2556

MWit_Science_Fair_20130128_28

งานเทศกาลวิทยาศาสตร์มหิดลวิทยานุสรณ์ 2556 (MWit Science Fair 2013) จัดตรงกับวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยเป็นการนำเสนอโครงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์

การนำเสนอแบบบรรยายจัดในห้องเรียนของโรงเรียน ติดแอร์ทุกห้อง เนื่องจากห้องเรียนปกติมีนักเรียนนั่งเพียง 24 คนในการนำเสนอในห้องเรียนจึงมีที่นั่งไม่เพียงพอแม้จะมีหลายห้องย่อยในแต่ละสาขา ตั้งแต่ 2 ห้องถึง 4 ห้องย่อย แต่ละห้องบรรยายมีกรรมการ 4 ท่าน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ท่าน เป็นอาจารย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 ท่าน และเป็นอาจารย์ในสาขาอื่นๆ (เช่นอาจารย์ที่ไม่มาจากหมวดวิทยาศาสตร์) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการอีก 1 ท่าน

นักเรียน 3 คนเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยควบคุมเวลา ยกป้ายสัญญาณว่าหมดเวลาหรือไม่ โดยเตือนที่ 12 นาที และหมดเวลา 15 นาที โดยมีเวลาถามตอบ 5 นาที

รูปแบบการนำเสนอเป็นแบบใช้ Powerpoint อาจมีการนำตัวอย่างมาสาธิตได้

การนำเสนอแบบโปสเตอร์จัดขึ้นในช่วงบ่ายที่โรงยิม โดยให้ติดโปสเตอร์ขนาด A0 ภาษาที่ใช้บนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนนำเสนอโดยยืนอธิบายที่โปสเตอร์โดยไม่แบ่งช่วงเวลาเป็นโปสเตอร์คู่หรือคี่ ทำให้ค่อนข้างแออัด และให้กรรมการตรวจโปสเตอร์ในเวลาที่มีนักเรียนคนอื่นอยู่ด้วยทำให้เสียงดังรบกวนมากเกินไป

การให้รางวัลแบ่งให้ตามห้องบรรยายย่อยๆ และโปสเตอร์ที่ขึ้นอยู่การแบ่งตามห้องย่อย การมอบรางวัลส่วนของโครงงานจัดขึ้นในโรงยิม ไม่ได้กลับไปจัดในห้องประชุม ที่มีการมอบรางวัลและพิธิปิดการแข่งขันตอบปัญหา MWit Science Square 2013

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • สาขาวิชาเคมี
  • รศ.ดร.ธนิต ผิวนิ่ม ม.ศิลปากร
  • ผศ.ดร.รัชฏา บุญเต็ม ม.ศิลปากร
  • รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ คงสะเสน ม.เกษตรศาสตร์
 • สาขาคณิตศาสตร์
  • ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม
  • อ.ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.ดร.รัตินันท์ บุญเคลือบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สาขาคอมพิวเตอร์
  • ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.ดร.ศุภกร สิทธิไชย สวทช.
 • สาขาชีววิทยา
  • ผศ.ดร. วิชโรบล ธีรคุปต์
  • ผศ.วรรณวไล อธิสาสน์พงศ์
  • ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ม.มหิดล
  • ผศ.ดร.นพ.จามร วมณะ ม.มหิดล
  • อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ม.มหิดล
 • สาขาฟิสิกส์
  • รศ.ดร.อรุณีย์ อินทศร
  • ผศ.ดร.สุรศักดิ์
  • อ.ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์

เกณฑ์การให้คะแนน

 • การนำเสนอภาคบรรยาย (15 คะแนน)
  • การแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา
  • มีการใช้หลักการและกระบวนทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง
  • การนำเสนอข้อมูล อธิบาย สาธิต ทดลองได้อย่างชัดเจน
  • รูปแบบการนำเสนอ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • แสดงให้เห็นถึงเจตคติทางวิทยาศาสตร์
  • ความพร้อมในการนำเสนอโครงงาน
 • การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (10 คะแนน)
  • การแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา
  • การจัดองค์ประกอบศิลป์ของโปสเตอร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความประณีต สวยงาม น่าสนใจ และเข้าใจง่าย
  • ความสามารถในการอธิลาย นำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจน
  • ความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูลในการจัดแสดง
 • ส่วนพิเศษ (ไม่มีคะแนน)
  • โครงงานนี้ควรได้รับการสนับสนุนให้ทำแบบต่อยอดหรือไม่
  • โครงงานนี้ควรได้รับการสนับสนุนให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
  • โครงงานนี้ควรได้รับการสนับสนุนให้นำเสนอภาคบรรยาย ณ เวทีระดับนานาชาติ
  • โครงงานนี้ควรได้รับการสนับสนุนให้นำเสนอภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 • คุณภาพของโครงงานในภาพรวม (A,B,C,D,E,F)
 • เมื่อเรียงลำดับคุณภาพของโครงงานในภาพรวม เฉพาะห้องนำเสนอโครงงานนี้ ควรอยู่ในลำดับที่เท่าใด
 • ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จำนวนโครงงาน

 • ในงาน MWit Science Fair 2013 มีโครงงานวิทยาศาสตร์ตามหนังสือบทคัดย่อรวม 114 เรื่อง แบ่งเป็น
  • ชีววิทยา 23 เรื่อง
  • เคมี 24 เรื่อง
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 10 เรื่อง
  • คณิตศาสตร์ 16 เรื่อง
  • ฟิสิกส์ 21 เรื่อง
  • โครงงานจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 20 เรื่อง

รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ

ในหนังสือบทคัดย่อ (abstract) ของงาน MWit Science Fair 2013 มีรูปแบบการเขียนในลักษณะบทคัดย่อแบบขยาย (extended abstract) ที่จะมีองค์ประกอบต่างๆ คล้ายกับที่ต้องส่งไปงาน ICYS 2012 แทนที่จะจำกัดอยู่แค่ประมาณ 250 คำ

 • หัวข้อโครงงาน
 • ชื่อและที่ทำงานของผู้ทำโครงงานและอีเมล์
 • บทนำและวัตถุประสงค์ (Introduction and Objectives)
 • วิธีทำ (Methods)
 • ผล (Results)
 • สรุป (Conclusion)

โครงงานส่วนใหญ่เขียนบทคัดย่อแบบขยายเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนน้อยที่เขียนในรูปแบบบทคัดย่อธรรมดาและเป็นภาษาไทย (มักมาจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ออกแบบเสื้อกีฬาปีใหม่ภาคชีวะ

ภาพเสื้อกีฬาปีเก่าๆของภาควิชาชีววิทยา ส่วนของปีใหม่กำลังให้ออกแบบประกวดกันอยู่ โดยขู่ว่าไม่เช่นนั้นจะใช้แบบที่เขียนเล่นบน Galaxy Note 10.1 ดังภาพข้างล่างแทน

แบบเสื้อเปล่าสำหรับออกแบบ (จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้)

แบบแรกคือลายไส้กรอกทอด

ลายไส้กรอก

…จะมีใครใส่ไหม?

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

โครงงานวิทยาศาสตร์กับสื่อสังคมออนไลน์

สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า TWP English Talent ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการแข่งขันทางความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่างๆ มาประยุกต์ให้เกิดโครงงานที่น่าสนใจ ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดูรายละเอียดได้จาก Facebook TWP English Talent: http://www.facebook.com/TWPEngtalent

…ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าการจัดกิจกรรมแบบนี้โดยอาศัยเฟซบุ๊คล้วนๆไม่เหมาะสมเท่าไหร่ เพราะข้อมูลที่อัพเดทไปมาทำให้ดูยาก ควรจัดควบคู่ไประหว่างสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์และเว็บไซต์แบบปกติ เช่นที่เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์เอง ที่ตอนนี้มีเพียงหน้าที่กล่าวถึงโครงการ กติกาและลิงก์ไปยังเฟซบุ๊ค แต่ไม่มีรายการผู้ส่งประกวด ผู้เข้ารอบ ฯลฯ ให้เห็นในรูปแบบที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

กำหนดการใหม่ที่ขยายเวลาออกมาจากกำหนดการดั่งเดิม ที่ตอนแรกอาจมีคนส่งงานเข้ามาน้อยไป แต่การขยายเวลาก็อาจจะทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ทีมที่ส่งไปก่อน แต่ผลงานไม่ดีเพราะเวลาจำกัดกว่า เมื่อเทียบกับทีมที่ส่งทีหลัง

 • เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ธ.ค.54 – 29 ก.พ. 55
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านรอบแรก 15 มี.ค. 55
 • เปิดให้เข้าโหวตคลิป 16-25 มี.ค. 55
 • ประกาศผลผู้ชนะ 27 มี.ค. 55
 • พิธีมอบรางวัล งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ตัวอย่างคลิปการนำเสนอโครงงานที่ส่งเข้าประกวดของนักเรียนระดับมัธยมต้นที่จำนวนโหวต (กดไลค์) สูงสุดโครงงานหนึ่ง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ประกวดโครงงานกับไทยวัฒนาพานิช

TWP English Talent 2

บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจำกัด จัดกิจกรรม TWP English Talent ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการแข่งขันทางความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการนำเสนอโครงงานที่คิดว่า “จะทำ” หรือ “ทำแล้ว” กับทางโรงเรียนของตน โดยประยุกต์น้อมนำโครงการตามพระราชดำริฯมาแสดงความคิดและวิธีการในการนำเสนอโครงงานด้วยการใช้ศักยภาพทางภาษาอังกฤษให้ออกมาน่าสนใจที่สุดได้ด้วยตนเอง โดยนำเสนอดังนี้

 1. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ
 2. ความคิดสร้างสรรค์ในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่างๆ มาประยุกต์ให้เกิดโครงงานที่น่าสนใจ ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเลือกโครงการในหัวข้อต่อไปนี้
 • น้ำ
 • พลังงาน
 • เศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

 • เนื้อหาโครงงานสอดคล้องกับแนวพระราชดำริ
 • ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในโรงเรียน
 • การเรียบเรียงและการลำดับเนื้อหาที่นำเสนอ
 • ความถูกต้องของภาษา
 • การออกเสียง
 • ลีลาท่าทาง
 • การถ่ายทอดเรื่องราว
 • ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ

กติกาการแข่งขัน

 • ส่งผลงานเป็นทีม หรือรายบุคคล
 • แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับได้แก่ 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • โครงงานที่ส่งเข้าแข่งขันต้องมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการน้อมนำโครงการในพระราชดำริมาปรับใช้กับกิจกรรมในสถานศึกษาของท่าน
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และไม่ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ
 • ส่งผลงานที่เป็นเนื้อหาโครงงาน พร้อมคลิปวิดีโอได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2554 ถึง 31 ม.ค. 2555
 • ส่งผลงานในส่วนเนื้อหาโครงงานในรูปไฟล์ MS Word พร้อมคลิปวิดีโอ นำเสนอโครงงานความยาวไม่เกิน 5 นาทีทาง twpeng@twp.co.th เท่านั้น
 • ประกาศผลรอบที่ 1 ในวันที่ 5 ก.พ. 2555 คัดเหลือ 30 ผลงาน (ม.ต้น 15 ผลงาน ม.ปลาย 15 ผลงาน และผลงานที่เข้ารอบจะถูกโพสต์ลงหน้า Facebook ของโครงการเพื่อเปิดให้โหวต โดยจะนำผลโหวตมาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินรอบสุดท้าย โดยเปิดให้โหวตตั้งแต่ 6-28 ก.พ. 2555
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 จะได้รับแจ้งทาง email ที่ให้ไว้
 • ประกาศผลรอบตัดสินในวันที่ 10 มีนาคม 2555
 • มอบรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รางวัลระดับละ 3 รางวัล

 • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 12,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 8,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกาา มูลค่า 5,000 บาท
(อัพเดท 30 มีนาคม 2555)
ทางเฟซบุ๊คของโครงการได้ประกาศผลการประกวดโครงงานฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ดังแสดงด้านล่างนี้

ผลการประกวด โครงงานภาษาอังกฤษ 2nd TWP English Talent ในหัวข้อ “โครงการในพระราชดำริในพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโรงเรียนของเรา”
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศอันดับที่ 1
น้อง Atchara Chaleowchittikul จากโรงเรียน Sainampeung ค

ชนะเลิศอันดับที่ 2
ทีมจากโรงเรียน Krathiamwittaya
1.Tassanee Chaipimpa
2.Pariya Buasai
3.Peeapon Sankam

ชนะเลิศอันดับที่ 3
ทีมจากโรงเรียนPotisarnpittayakorn
1.Tadchaya Chavatanavorakul
2.Nichaporn Putang
3.Lalalit Kittipitayakorn
4.Apisara Tumprayoth
5. Mataya Techanuwat

ระดับชั้นมัธยมปลาย


ชนะเลิศอันดับที่ 1
ทีมจากโรงเรียน Kajonkietsuksa
1.Parinya Yayee
2.Nattawadee lo-sakul
3.Kittya Jantasri
4.Porntanitt Chanawandee

ชนะเลิศอันดับ 2
ทีมจากโรงเรียน Krathiamwittaya
1.Arocha Junplee
2.Nittaya Peranam
3.jira Chaipimpa

ชนะเลิศอันดับ 3
ทีมจากโรงเรียน Triamudomsuksa School of the North
1.Sujira Dachachat
2.Thanapa Sinchiwuttuwong
3.Khwansila Khawphong
4.Tharathorn Sukhaarkom
5.Nutipat Phumiboriruk

และรางวัลพิเศษ Popular Vote ได้แก่โรงเรียน Nampongsuksa

Facebook TWP English Talent: http://www.facebook.com/TWPEngtalent

และทางเว็บไซต์่ของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช http://www.twp.co.th

อ้างอิง: เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ