บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ปฏิบัติการชีววิทยา’

ปฏิบัติการความหลากหลายของสัตว์ 2

ปฏิบัติการความหลากหลายของสัตว์ 2 ในวิชาปฏิบัติการชีววิทยา สำหรับนักศึกษาปี 1 ทั้งสำหรับกลุ่มนักศึกษาทั่วไปและนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี นานาชาติ ได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว การจัดแล็บ และการสอบย่อยเหมือนกับที่เคยทำมา คือการให้นักศึกษาศึกษาตัวอย่างและจดหมายเลขห้องและโต๊ะที่แสดงตัวอย่างไว้ ในตอนสอบย่อยให้ใช้เลขห้องและโต๊ะในการตอบข้อสอบย่อยแทนการตอบเป็นชื่อสิ่งมีชีวิตหรือการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต

Animal_Diversity_Lab_2_20160216

 

ความหลากหลายของสัตว์ 1

ปฏิบัติการชีววิทยา 2 เรื่องความหลากหลายของสัตว์ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างเวลา 0930-1630

Animal_Diversity_1_20160208_04

เนื้อหา

 • ความหลากหลายของโพรติสต์
 • ความหลากหลายของฟองน้ำ
 • ความหลากหลายของไนดาเรีย
 • ความหลากหลายของหนอนตัวแบน
 • ความหลากหลายของหนอนตัวกลม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติการเรื่องหนอนปล้อง

Annelids_2015

ในชั่วโมงปฏิบัติการวิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (SCBI 208 Invertebrates) ผมให้นักศึกษาวาดภาพส่ง และได้คัดเลือกภาพบางส่วนไปออกเป็นข้อสอบด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ปฐมนิเทศวิชาปฏิบัติการชีววิทยา 2557

เปิดเทอมวันแรก

เปิดเทอมวันแรก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ปฏิบัติการนิเวศวิทยา

ภาพจากปฏิบัติการชีววิทยา 1 เรื่องนิเวศวิทยา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นักศึกษาจะได้ศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนต่างๆจากแหล่งน้ำในศาลายาด้วยกล้องจุลทรรศน์ จากนั้นคำนวณหาค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (index of diversity) จากข้อมูลที่ได้ด้วย Simpson’s index of diversity เปรียบเทียบค่าความหลากหลายจากแหล่งน้ำต่างๆ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การเจริญของสัตว์ 2 เทอมที่ 3

 

เหมือนจะเพิ่งจัดปฏิบัติการเรื่องการเจริญของสัตว์ 2 นี้ไปหยกๆ (19 เมษายน 2555) ก็เพราะนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ (International College) หรือ MUIC เปิดเรียนกันสามเทอม (trimester) ทำให้อาจจะต้องเปิดสอนบางวิชาถึงสามครั้งในปีการศึกษาเดียวกันเลยทีเดียว

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

สอบแล็บกริ๊งวิชา ICBI 202

เนื่องจากอาจารย์ผู้ดูแลวิชา ICBI 202 หรือวิชา Integrated Biology Laboratory 2 ไม่ว่างเพราะติดประชุม ผมเลยต้องไปคุมสอบแทนต่อจากการไปคุมสอบวิชาเคมีอินทรีย์ให้กับนักเรียนปกติที่ศาลายาในช่วงเช้ามาแล้ว

ข้อสอบทั้งหมดมาจากปฏิบัติการเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 5 ปฏิบัติการ

บรรยากาศก่อนสอบ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

สังคยานาปฏิบัติการความหลากหลายชีวภาพ

เหลือเวลาอีกเดือนกว่า ก่อนที่จะต้องถึงปฏิบัติการชีววิทยาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ สำหรับนักศึกาษาชั้นปีที่ 1 ที่ม.มหิดล ศาลายา

SCBI104_Datasheet_20110928_01

มีเอกสารเป็นร้อยแผ่น ที่ผมตั้งใจจะอัพเดทมันให้เป็นภาพและข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อมโยงมากขึ้น

 • ควรมีภาพถ่ายจากล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเช่นเดียวกับภาพจากกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอน
 • ภาพของสิ่งมีชีวิตจริงๆ ที่กำลังขยายปกติแบบที่ตาเห็นได้ (ในกรณีที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า)
 • ภาพสิ่งมีชีวิตที่พบได้ในประเทศไทย (ในกรณีถ้ามีสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนั้นๆอยู่ในประเทศไทย)
 • ภาพสิ่งมีชีวิตแปลกๆที่พบได้จากทุกมุมโลก เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
 • ภาพของและข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์ที่ทำวิจัยศึกษาเกี่ยวกับตัวมันเหล่านั้น
 • ข้อมูลบรรยายเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น
 • ข้อมูลบรรยายเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น
 • ข้อมูลวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น
 • ข้อมูลการนำสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์
 • ข้อมูลอันตรายของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น เช่นในกรณีของการก่อโรค
 • ข้อมูลเชิงอนุรักษ์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น เช่นสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น

ดูจากรายการที่คิดว่าท่าจะงานหนักถ้าจะทำเองหมด อาจจะให้นักศึกษาช่วยทำ หรือให้ส่งเป็นงาน หรือทำโครงการจ้างนักศึกษาช่วยทำ ฯลฯ

ผู้จัดปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับปี 1

เมื่อส่องแสงจากด้านล่าง

 

ผู้จัดปฏิบัติการชีววิทยา

SCBI 102 Biology Laboratory 1

Orientation อ.ณัฐพล,อ.ฐิตินันท์
Microscope อ.อมรา, อ.ระพี
Cell Structure อ.พหล, อ.รัตนวิจิตร
Plant Tissue อ.กรวิศฎ์, อ.ฐิตินันท์
Animal Tissue อ.วัชโรบล, อ.ระพี
Movement อ.สุพีชา, อ.ธีราพร
Cell Division อ.วัชรีพร, อ.อรุณี
Population Genetics อ.วัชรีพร, อ.อรุณี
Behaviour อ.ณัฐพล, อ.เจนจิต
Ecology อ.ณัฐพล, อ.เจนจิต

 

SCBI 104 Biology Laboratory 2

Orientation/Audiovisual อ.ณัฐพล, อ.ฐิตินันท์
Audiovisual อ.ณัฐพล, อ.ฐิตินันท์
Plant Diversity 1 อ.พหล, อ.ฐิตินันท์
Plant Diversity 2 อ.พหล, อ.ฐิตินันท์
Animal Diversity 1 อ.วัชโรบล, อ.ณัฐพล
Animal Diversity 2 อ.วัชโรบล, อ.ณัฐพล
Animal Diversity 3 อ.วัชโรบล, อ.ณัฐพล
Animal Development 1 อ.สุรางค์, อ.ชูวงศ์
Animal Development 2 อ.สุรางค์, อ.ชูวงศ์
Nervous System and Sensation อ.วัชโรบล, อ.ระพี
Circulatory System อ.วัชรีพร, อ.ระพี

 

ตาราง 104 อ้างอิงจากปีการศึกษา 2553