บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ปฏิบัติการชีววิทยา’

ปฏิบัติการความหลากหลายของสัตว์ 2

ปฏิบัติการความหลากหลายของสัตว์ 2 ในวิชาปฏิบัติการชีววิทยา สำหรับนักศึกษาปี 1 ทั้งสำหรับกลุ่มนักศึกษาทั่วไปและนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี นานาชาติ ได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว การจัดแล็บ และการสอบย่อยเหมือนกับที่เคยทำมา คือการให้นักศึกษาศึกษาตัวอย่างและจดหมายเลขห้องและโต๊ะที่แสดงตัวอย่างไว้ ในตอนสอบย่อยให้ใช้เลขห้องและโต๊ะในการตอบข้อสอบย่อยแทนการตอบเป็นชื่อสิ่งมีชีวิตหรือการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต

Animal_Diversity_Lab_2_20160216

 

ความหลากหลายของสัตว์ 1

ปฏิบัติการชีววิทยา 2 เรื่องความหลากหลายของสัตว์ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างเวลา 0930-1630

Animal_Diversity_1_20160208_04

เนื้อหา

  • ความหลากหลายของโพรติสต์
  • ความหลากหลายของฟองน้ำ
  • ความหลากหลายของไนดาเรีย
  • ความหลากหลายของหนอนตัวแบน
  • ความหลากหลายของหนอนตัวกลม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติการเรื่องหนอนปล้อง

Annelids_2015

ในชั่วโมงปฏิบัติการวิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (SCBI 208 Invertebrates) ผมให้นักศึกษาวาดภาพส่ง และได้คัดเลือกภาพบางส่วนไปออกเป็นข้อสอบด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ปฐมนิเทศวิชาปฏิบัติการชีววิทยา 2557

เปิดเทอมวันแรก

เปิดเทอมวันแรก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ปฏิบัติการนิเวศวิทยา

ภาพจากปฏิบัติการชีววิทยา 1 เรื่องนิเวศวิทยา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นักศึกษาจะได้ศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนต่างๆจากแหล่งน้ำในศาลายาด้วยกล้องจุลทรรศน์ จากนั้นคำนวณหาค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (index of diversity) จากข้อมูลที่ได้ด้วย Simpson’s index of diversity เปรียบเทียบค่าความหลากหลายจากแหล่งน้ำต่างๆ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การเจริญของสัตว์ 2 เทอมที่ 3

 

เหมือนจะเพิ่งจัดปฏิบัติการเรื่องการเจริญของสัตว์ 2 นี้ไปหยกๆ (19 เมษายน 2555) ก็เพราะนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ (International College) หรือ MUIC เปิดเรียนกันสามเทอม (trimester) ทำให้อาจจะต้องเปิดสอนบางวิชาถึงสามครั้งในปีการศึกษาเดียวกันเลยทีเดียว

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

สอบแล็บกริ๊งวิชา ICBI 202

เนื่องจากอาจารย์ผู้ดูแลวิชา ICBI 202 หรือวิชา Integrated Biology Laboratory 2 ไม่ว่างเพราะติดประชุม ผมเลยต้องไปคุมสอบแทนต่อจากการไปคุมสอบวิชาเคมีอินทรีย์ให้กับนักเรียนปกติที่ศาลายาในช่วงเช้ามาแล้ว

ข้อสอบทั้งหมดมาจากปฏิบัติการเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 5 ปฏิบัติการ

บรรยากาศก่อนสอบ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: