บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘นิทาน’

เล่านิทานบนยูทูป


ฟังนิทานจากหนังสือในเกมส์ The Elder Scrolls V Skyrim โดย Sips บน Youtube

นิทาน

ฟอนต์ชื่อนิทานที่มีการแนะนำต่อๆกันมาทางเฟซบุ๊คชื่อว่า “นิทาน”

image

ดาวน์โหลดได้ที่: http://www.f0nt.com/release/nithan/

ที่ใดมีดอกนางอั้ว..ที่นั่นย่อมมีดอกท้าวคูลู

Kulu_Nangaua_20120109_01

ตำนานดอกท้าวคูลูกับนางอั้วถูกถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือที่พิมพ์โดยกองบริหารงานวิจัย (หมายเลข 95) จำนวนพิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 1000 เล่ม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

จากการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีของมหาวิทยาลัยมหิดลระหว่างปีพ.ศ. 2552-2554 ได้สำรวจพบดอกท้าวคูลูและดอกนางอั้วในพื้นที่ศึกษา

ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจึงจัดพิมพ์เผยแพร่ตำนานนี้แก่เยาวชนและผู้สนใจให้รู้จักพรรณไม้ทั้งสองชนิดนี้ว่ามีความงามและมีเรื่องราวเป็นนิทานของชุมชนเราอย่างไร

  • เศษเถ้าอัฐิของท้าวขูลูกับนางอั้วได้เกิดเป็นกล้วยไม้ดินดอกเล็กๆ กลิ่นหอมและมีรูปร่างสีสนสวยงามที่ชื่อว่าดอกท้าวคูลูกับดอกนางอั้ว
  • โศกนาฏกรรมความรักอมตะขอบงหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่เล่าเป็นนิทานสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน
  • ณ ดินแดนแคว้นชมพูทวีปอันไพศาลมีเมืองใหญ่สองเมืองซึ่งมีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันมาช้านาน นามว่านครกาสีและนครกาย
  • ….

สนใจหนังสือ..ลองติดต่อกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล