บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘นวัตกรรม’

ตลาดนัดงานวิจัยและนวัตกรรม

ได้เป็นผู้แทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปร่วมงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้” ห้อง World Ballroom ชั้นที่ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ประธานเปิดงาน พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรีชมนิทรรศการ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

แชร์ดีมีสาระจากเฟซบุ๊ค

นวัตกรรมที่น่าสนใจจากเพื่อน ๆ ที่แชร์กันมาทางเฟซบุ๊ค

นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา เรื่อง นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ (Innovation for Safety and Wellness)

EHT_Conference_2014_22

กำหนดการ

 • วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557
  • รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา กล่าวรายงาน นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวเปิดประชุม
  • ชมวีดิทัศน์แนะนำศูนย์
  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ บรรยายพิเศษเรื่องมลพิษในสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
  • ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา บรรยายเรื่องสถานการณ์มลพิษทางอากาศของประเทศไทยและภูมิภาค
  • นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ บรรยายเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ ปัญหาและนโยบายในการแก้ไข
  • การอภิปรายเรื่องสารเคมีในสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย
   • รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ อภิปรายเรื่องสารเคมี endocrine disruptor ในอุตสาหกรรมและการเกษตร
   • รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร เฮงสวัสดิ์ อภิปรายเรื่องยาปฏิชีวนะและสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้
   • ดำเนินายการโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล
  • การประชุมโต๊ะกลมเรื่อง ผลกระทบของน้ำมันรั่วต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต
   • นางพรศรี มิ่งขวัญ เรื่องการติดตามผลกระทบของการเกิดน้ำมันรั่วต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ในรอบ 1 ปี
   • นายบุญเชิด สุวรรณทิพย์ เรื่องบทบาทของภาคเอกชนในการช่วยแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วในอดีต และการวางแผนในอนาคต
   • ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี เรื่องการเตรียมมาตรการป้องกันเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วในอนาคต
   • ดร.สุวิสา มหาสันทนะ เรื่องบทบาทของสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการปนเปื้อนของสารเคมีในทะเล
   • นายวีระศักดิ์ คงณรงค์ เรื่องบทเรียนของชุมชนเกี่ยวกับน้ำมันรั่วในอดีตและการรับมือปัญหาในอนาคต
   • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชาญ สว่างวงศ์ ผู้ดำเนินรายการ
  • กิจกรรมกลุ่มย่อยนักศึกษาเรื่อง แนวทางการวิจัยของศูนย์ฯ ในอนาคตเกี่ยวกับสารเคมีในสิ่งแวดล้อที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย
   • กลุ่มย่อย 1 สารเคมี endocrine disruptor ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
   • กลุ่มย่อย 2 มลพิษทางอากาศ
   • กลุ่มย่อย 3 ยาปฏิชีวนะและสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้
   • กลุ่มย่อย 4 แนวางการวิจัยของศูนย์ฯในการปฏิรูปแระเทศไทยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สันทนาการ
  • การนำเสนอผลการวิจัยแบบโปสเตอร์ระหว่างเวลา 1600-1800
 • วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557
  • กิจกรรมกลุ่มย่อยนักศึกษา (ต่อ)
  • การนำเสนอผลการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย
  • พิธีมอบรางวัลการประกวดโปสเตอร์ กิจกรรมกลุ่มย่อย และพิธีปิดการประชุมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา

เกณฑ์การให้คะแนนโปสเตอร์วิชาการในการประชุมครั้งนี้ โดยแต่ละโปสเตอร์จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านประเมิน การนำเสนอและโปสเตอร์อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

 • แบบประเมินผลการประกวดโปสเตอร์ (ผลงานวิจัยดีเด่น)
  • 1. วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีความชัดเจน (5 คะแนน)
  • 2. ระเบียบวิธีวิจัยมีความชัดเจน (5 คะแนน)
  • 3. เนื้อหางานวิจัยเน้นความคิดใหม่ (5 คะแนน)
  • 4. ความสำคัญของผลงานวิจัย (5 คะแนน)
  • 5. ผลการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ (5 คะแนน)
 • แบบประเมินผลการประกวดโปสเตอร์ (การนำเสนอดีเด่น)
  • 1. รูปแบบการนำเสนอ (ตัวหนังสืออ่านง่าย พิมพ์ถูกต้อง วิธีการจัดเรียงลำดับหัวข้อย่อยถูกต้อง) (5 คะแนน)
  • 2. การนำเสนอผลการวิจัยที่เป็นสากลและชัดเจนตรงกับวัตถุประสงค์ (5 คะแนน)
  • 3. มีทักาณะในการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง ครบถ้วน การใช้ภาษาถูกต้อง (5 คะแนน)
  • 4. สามารถตอบคำถามได้ (5 คะแนน)

ผลการประกวดโปสเตอร์

 • โปสเตอร์ผลงานวิจัยดีเด่น
  • รางวัลที่ 1 P-04 เรื่อง Discerning molecular mechanisms of artemisinin toxicity utilizing a yeast model system โดย Kanate Thitiananpakorn (นักศึกษา) and Amornrat N. Jensen
  • รางวัลที่ 1 P-08 เรื่อง Organic cation transporter 1 mediates mercury uptake into renal proximal tubular cells โดย Thanutporn Pollsukko (นักศึกษา) and Sunhapas Soodvilai
  • รางวัลที่ 3 P-16 เรื่อง Sulfinylbenzimidazole and its derivatives inhibit CFTR-mediated chloride secretion in collecting duct cells โดย Punyawee Jintanapanya (นักศึกษา) et. al.
  • รางวัลชมเชย P-20 เรื่อง Effect of light intensity and bicarbonate concentration on biomass, lipid, and triacylglyceral yields of Dunaliella salina under nitrogen starvation โดย Sawita Yooprasert (นักศึกษา) et. al.
  • รางวัลชมเชย P-18 เรื่อง Cu-duped ZnO nanocatalyst for photocatalytic reduction of CO2 to methanol โดย Wijitra Pakasit (นักศึกษา) et. al.
  • รางวัลชมเชย P-29 เรื่อง Optimizations of hydroxyl terminated polymerization of mannose tricyclic orthoester toward ready-to-used liponannan backbone โดย Harin Leelayuwapan (นักศึกษา) et. al.
 • การนำเสนอดีเด่น
  • รางวัลที่ 1 P-13 เรื่อง Secondary metabolites from the endophytic fungus strain DTRIROL1 โดย Apsorn Watthanaudomchai
  • รางวัลที่ 2 P-23 เรื่อง Proteomics of arsenic-contaminated white rice extract on HT29 colon cancer cells โดย Ganeshia Kristy Pratiwi
  • รางวัลที่ 3 P-22 เรื่อง Determination of glyphosate and its major metabolite, AMPA, in rice beverages available in Thailand โดย Natthaporn Paramee
  • รางวัลที่ 3 P-24 เรื่อง Assessing environmental impacts of glass fiber reinforced plastic product made by hand lay-up technique โดย Sawanya Jareemit
  • รางวัลชมเชย P-17 Accumulation of cadmium and Zinc by various cultivars of vetiver grassess โดย Detduang Phokham
  • รางวัลชมเชย P-19 เรื่อง Determination of arsenic species by purge and trap gas chromatography mass spectrometry, purge and trap optimization โดย Anurak Chankaew
  • รางวัลชมเชย P-21 เรื่อง Effect of light intensity and bicarbonate concentration on biomass, lipid, and triacylglyceral yields of Tetraselmis sp. under nitrogen starvation โดย kullapus Nonsakul

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง