บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ทุนเรียนดี’

ของกินทุนเรียนดี

กรรมการทุนเรียนดีมาประชุมกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 และทานข้าวกลางวันที่มีกับข้าวดังภาพกันที่ห้อง K101

 • ลาบหมู ปลาผัดพริกไทยดำ น้ำพริกกะปิ แกงจืดเยื่อไผ่ ผักสด และผลไม้

 

สอบสัมภาษณ์ทุนเรียนดี

เช้าวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 มีการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนเข้าโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) หรือ Human Resource Development in Science Project  หรือ Science Achievement Scholarship of Thailand (SAST) ที่สอบกันไปเมื่อวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา

คอยรับการสัมภาษณ์

ก่อนการสัมภาษณ์ มีการประชุมกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่ห้อง K101

แนวทางการสัมภาษณ์

 • จุดประสงค์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถหรือบุคลิกภาพที่เหมาะสมในด้านต่างๆดังนี้
 • เป้าหมายการเป็นนักวิทยาศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพวิทยาศาสตร์ บุคลิกภาพในการเป็นนักวิทยาศาสตร์
 • มีความสามารถทางวิชาการ มีปฏภาณ ไหวพริบ และแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้
 • มีความเชื่อมั่นในตนเองและเคารพในสิทธิของผู้อื่น
 • พัฒนาตนเองมีความรู้รอบตัวสามารถคิดวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
 • เป็นที่ยอมรับในสังคมทั้งในระดับกลุ่มเพื่อน ระดับโรงเรียนและสถาบัน
 • สภาพความพร้อมทางจิตใจ ความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเป็นที่พึ่งของผู้อื่น ภาพรวมของบุคลิกภาพทั่วไปดี

การให้คะแนน

ให้สัมภาษณ์ตามแนวทางคำถามที่ตั้งไว้ และให้คะแนนในช่องขวามือสุด ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน (เต็ม 25) กรณีมีข้อคิดเห็น ข้อสังเกตเพิ่มเติมให้เขียนไว้ในส่วนท้าย โดยเฉพาะเมื่อไม่ผ่าน ให้ระบุคุณลักษณะที่ไม่ผ่านให้ชัดเจน

1. คำถามทั่วไปในการสัมภาษณ์ (ไม่มีคะแนน แต่จะเป็นแนวทางให้เข้าใจพื้นฐานนักเรียนในการสอบสัมภาษณ์)

1.1 เศรษฐานะของครอบครัว
1.2 ความอบอุ่น/ปัญหาครอบครัว
1.3 เจตคติที่มีต่อครอบครัวและสังคม

2. คำถามที่กำหนดคะแนนเพื่อเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก

ข้อที่ 1 บุคลิกภาพของการเป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 12 คะแนน

1.1 เหตุผลในการเลือกศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
1.2 ความมุ่งมั่นในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เช่นการศึกษาต่อ
1.3 ความคาดหวังในการเรียนวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยที่สอบได้
1.4 ให้วิเคราะห์ตนเองและบอกบุคลิกภาพที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคต และบอกข้อบกพร่องของตนเองได้

ข้อที่ 2 ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 5 คะแนน

ประสบการณ์การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และการเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกหลักสูตร หรือความรู้เกี่ยวกับข่าวสารวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน/ความเข้าใจในเรื่องที่ยกตัวอย่าง

ข้อที่ 3 การเป็นที่ยอมรับในสังคมกลุ่มเพื่อน ระดับโรงเรียน/สถาบัน และคุณธรรมจริยธรรม 3 คะแนน

บอกกิจกรรมที่ทำร่วมกับเพื่อน การมีส่วนร่วมในกลุ่ม กิจกรรมอื่นๆ งานอดิเรก การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ข้อที่ 4 สรุปภาพรวมของบุคลิกภาพทั่วไป 5 คะแนน

4.1 การพูด พูดชัดถ้อยชัดคำ ตอบคำถามได้ตรงประเด็น สื่อความหมายได้ชัดเจน มีความฉลาด ไหวพริบดี
4.2 บุคลิกภาพทางอารมณ์ที่แจ่มใส มีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต มีกิริยามารยาทที่ดีงาม

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

นอกจากนี้กรรมการยังต้องถามเพื่อความแน่ใจว่านักเรียนเข้าใจข้อกำหนดของทุนดีแค่ไหน เช่นเรื่องการเรียนต่อปริญญาเอกในประเทศเท่านั้น และการใช้ทุนในสถาบันการอุดมศึกษาของรัฐในประเทศเป็นต้น

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

สอบทุนเรียนดี 2555

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) หรือ Human Resource Development in Science Project  หรือ Science Achievement Scholarship of Thailand (SAST) หนีน้ำท่วมมาสอบเข้าโครงการกันวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2554 ซึ่งตรงกับงานวันเด็กแห่งชาติ (National Children Day) หรืองานถนนสายวิทยาศาสตร์ (Science Avenue) ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์พอดี ทำให้ห้องสอบที่ตึกกลมไม่เหมาะสมสำหรับการสอบ เพราะคงมีเสียงรบกวนจากกิจกรรมต่างๆรอบจนนักเรียนไม่มีสมาธิในการสอบ

ห้องสอบทุนเรียนดี

ห้องสอบใหม่ถูกจัดให้อยู่ในตึกด้านหลังของคณะวิทยาศาสตร์ เช่นตึก M ชั้นบนโรงอาหาร หรืออย่างในภาพที่เห็นก็คือห้อง B401 โดยมีวิชาชีววิทยาสอบเป็นวิชาสุดท้ายของบ่ายนี้เลย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อให้รับทุนเพิ่มเติม

Interview_Team_2_20111227_01

…ไม่ใช่โต๊ะลงทะเบียนนะครับ!

เป็นงานประจำสำหรับพวกผมที่จะต้องสัมภาษณ์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนดี (เกรดในภาคเรียนที่ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00) ให้รับทุนการศึกษาเช่นทุนโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เพิ่มเติม

ทั้งนี้เนื่องจากได้นักศึกษาทุนไม่เต็มจำนวนในชั้นปีที่ 1 จึงจัดให้รับเพิ่มเติมจากนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งที่ผลการเรียนเป็นตามเกณฑ์ของทุนต่างๆ ซึ่งในบางปีก็มีทุนศรีตรังทองให้เรียกเพิ่มเติมด้วย

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้แก่

 • วิชาการ 40%
 • เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 30%
 • ความมุ่งมั่น 30%

โดยต้องการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนเพิ่มเติมเป็นจำนวนดังนี้ในปีการศึกษานี้

 • พสวท. 7 ทุน
 • ทุนเรียนดี 4 ทุน

ปีนี้มีความเรียงแสดงความมุ่งมั่นของนักศึกษาแต่ละคนให้อ่านประกอบการตัดสินใจด้วย น่าเสียดายที่กรรมการไม่ได้อ่านของทุกคนก่อนคัดเลือก จึงมาอ่านและเลือกบางตอนมาประกอบระหว่างการสัมภาษณ์แทน ซึ่งงานเขียนของบางคนน่าทึ่งมาก

Determination_Essay_20111227_01

ภาพตัวอย่างข้างบนแสดงความมุ่งมั่น(มาก) ของนักศึกษาที่สมัครขอรับทุน เนื่องจากไม่สามารถหาทุนให้ทุกคนได้ และหลายคนมีความเหมาะสมและน่าสนับสนุนให้ได้ทุนการศึกษา แต่ทางคณะกรรมการก็ต้องเลือกให้ได้ตามจำนวนในที่สุด

ขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้ทุน และขอให้ทำตามความมุ่งมั่นให้ได้ ส่วนคนที่ไม่ได้ก็ขอให้ตั้งใจเรียนต่อไป คิดซะว่าพอจบไปก็มีอิสระที่อยากทำอะไรก็ได้ก็แล้วกันครับ (แต่ถ้ายังต้องการทุนอยู่ ก็มีให้ไขว้คว้าอีกมากมายในอนาคต)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง