บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ทุนเรียนดี’

ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ 2557

Scholar_Orientation_20140903_25

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

งานเลี้ยงขอบคุณค่ายทุนเรียนดี 2556

SAST_Thankyou_Party_20130809_26

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ค่ายบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย์ ครั้งที่ 1

SAST_Grad_Camp_20130516

ภาพโดย: ณัฐพล แนวจำปา

ค่ายบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย์ ครั้งที่ 1

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเอเซีย ถนนพยาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ: http://www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast/graduatecamp/scheduleEvent.pdf

บรรยายพิเศษ:

 • ความต้องการนักวิทยาศาสตร์ในภาครัฐ

การนำเสนอผลงาน:

 • “My Project – My Success” จำนวน 16 เรื่องที่คัดเลือกจากสถาบันในโครงการ โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ โครงการละ 5 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที และ
 • การนำเสนอผลงานกลุ่มย่อย “การพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ” เป็นการระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนดให้ หัวข้อละ 3-4 กลุ่มย่อย นำเสนอหัวข้อละ 6-7 นาที ซักถามไม่เกิน 3 นาที (นำเสนอด้วย Power Point)

เสวนาพิเศษ:

 • การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ผ่านทุนการศึกษา
 • โครงการทุนเรียนดีวิทย์ ปัจจุบัน-อนาคต

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

เฟซบุ๊คค่ายทุนเรียนดี ม.มหิดล

FB_SAST_MUSC_2013

Facebook page ของค่ายนักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 2555 ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2556 อยู่ที่ http://www.facebook.com/sast.musc

ก่อตั้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 โดย อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

กำหนดการค่ายนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

ค่ายนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 9) ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท-ศาลายา และโรงแรมเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

ค่ายทุนเรียนดี ครั้งที่ 4

ค่ายทุนเรียนดี ครั้งที่ 4

กำหนดการ

วันอังคารที่ 26 มี.ค. 2556 (ชุดนักศึกษา)

 • ลงทะเบียน 0930
 • พิธีเปิด และการบรรยายพิเศษ 10:30
 • กิจกรรมรู้จัก MUSC
 • MUSC Science Tour 1
 • ชมห้องสมุดสตางค์ ถ่ายภาพ และรับประทานอาหารว่าง
 • MUSC Science Tour 2
 • เดินทางเข้าที่พัก
 • ชี้แจงกิจกรรมและกติกาค่าย
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 มี.ค. 2556 (ชุดสุภาพ)

 • เดินทางไปศาลายา
 • บรรยายพิเศษ “รู้ลึกเรื่องทุนเรียนดี”
 • กิจกรรม “สุนทรียวิทยา”
 • ชี้แจงกิจกรรม “The Battle of SAST”
 • การแข่งขัน The Battle of SAST
 • กิจกรรม An hour in life at MU Salaya
 • เสวนาเด็กทุนเรียนดี
 • ชี้แจงกิจกรรมทัศนศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 2556 (เสื้อค่าย)

 • ทัศนศึกษา
 • นำเสนอผลการทัศนศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 • A Dinner to Remember
 • กิจกรรม “เพื่อพ้องน้องพี่ชาวทุนเรียนดี”

วันศุกร์ที่ 29 มี.ค. 2556

 • ทัศนศึกษาวัฒนาธรรม
 • เดินทางไปคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
 • พิธีปิด มอบเกียรติบัตร
 • ปิดค่าย และเดินทางกลับภูมิลำเนา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ของกินทุนเรียนดี

กรรมการทุนเรียนดีมาประชุมกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 และทานข้าวกลางวันที่มีกับข้าวดังภาพกันที่ห้อง K101

 • ลาบหมู ปลาผัดพริกไทยดำ น้ำพริกกะปิ แกงจืดเยื่อไผ่ ผักสด และผลไม้

 

สอบสัมภาษณ์ทุนเรียนดี

เช้าวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 มีการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนเข้าโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) หรือ Human Resource Development in Science Project  หรือ Science Achievement Scholarship of Thailand (SAST) ที่สอบกันไปเมื่อวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา

คอยรับการสัมภาษณ์

ก่อนการสัมภาษณ์ มีการประชุมกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่ห้อง K101

แนวทางการสัมภาษณ์

 • จุดประสงค์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถหรือบุคลิกภาพที่เหมาะสมในด้านต่างๆดังนี้
 • เป้าหมายการเป็นนักวิทยาศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพวิทยาศาสตร์ บุคลิกภาพในการเป็นนักวิทยาศาสตร์
 • มีความสามารถทางวิชาการ มีปฏภาณ ไหวพริบ และแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้
 • มีความเชื่อมั่นในตนเองและเคารพในสิทธิของผู้อื่น
 • พัฒนาตนเองมีความรู้รอบตัวสามารถคิดวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
 • เป็นที่ยอมรับในสังคมทั้งในระดับกลุ่มเพื่อน ระดับโรงเรียนและสถาบัน
 • สภาพความพร้อมทางจิตใจ ความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเป็นที่พึ่งของผู้อื่น ภาพรวมของบุคลิกภาพทั่วไปดี

การให้คะแนน

ให้สัมภาษณ์ตามแนวทางคำถามที่ตั้งไว้ และให้คะแนนในช่องขวามือสุด ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน (เต็ม 25) กรณีมีข้อคิดเห็น ข้อสังเกตเพิ่มเติมให้เขียนไว้ในส่วนท้าย โดยเฉพาะเมื่อไม่ผ่าน ให้ระบุคุณลักษณะที่ไม่ผ่านให้ชัดเจน

1. คำถามทั่วไปในการสัมภาษณ์ (ไม่มีคะแนน แต่จะเป็นแนวทางให้เข้าใจพื้นฐานนักเรียนในการสอบสัมภาษณ์)

1.1 เศรษฐานะของครอบครัว
1.2 ความอบอุ่น/ปัญหาครอบครัว
1.3 เจตคติที่มีต่อครอบครัวและสังคม

2. คำถามที่กำหนดคะแนนเพื่อเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก

ข้อที่ 1 บุคลิกภาพของการเป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 12 คะแนน

1.1 เหตุผลในการเลือกศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
1.2 ความมุ่งมั่นในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เช่นการศึกษาต่อ
1.3 ความคาดหวังในการเรียนวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยที่สอบได้
1.4 ให้วิเคราะห์ตนเองและบอกบุคลิกภาพที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคต และบอกข้อบกพร่องของตนเองได้

ข้อที่ 2 ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 5 คะแนน

ประสบการณ์การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และการเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกหลักสูตร หรือความรู้เกี่ยวกับข่าวสารวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน/ความเข้าใจในเรื่องที่ยกตัวอย่าง

ข้อที่ 3 การเป็นที่ยอมรับในสังคมกลุ่มเพื่อน ระดับโรงเรียน/สถาบัน และคุณธรรมจริยธรรม 3 คะแนน

บอกกิจกรรมที่ทำร่วมกับเพื่อน การมีส่วนร่วมในกลุ่ม กิจกรรมอื่นๆ งานอดิเรก การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ข้อที่ 4 สรุปภาพรวมของบุคลิกภาพทั่วไป 5 คะแนน

4.1 การพูด พูดชัดถ้อยชัดคำ ตอบคำถามได้ตรงประเด็น สื่อความหมายได้ชัดเจน มีความฉลาด ไหวพริบดี
4.2 บุคลิกภาพทางอารมณ์ที่แจ่มใส มีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต มีกิริยามารยาทที่ดีงาม

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

นอกจากนี้กรรมการยังต้องถามเพื่อความแน่ใจว่านักเรียนเข้าใจข้อกำหนดของทุนดีแค่ไหน เช่นเรื่องการเรียนต่อปริญญาเอกในประเทศเท่านั้น และการใช้ทุนในสถาบันการอุดมศึกษาของรัฐในประเทศเป็นต้น

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: