บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ทุนการศึกษา’

สมัครสอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2562

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประกาศรับสมัครนักเรียนม.3 สอบเข้าม.4 ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ

 • ประกาศรับสมัคร วันที่ 18 มิ.ย. 2561
 • เริ่มรับสมัคร วันที่ 1 ส.ค. 2561
 • หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 ส.ค. 2561
 • รวมระยะเวลาเปิดรับสมัคร 31 วัน
 • วันสุดท้ายการโอนเงิน วันที่ 3 ก.ย. 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 15-20 ก.ย. 2561
 • วันสอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 18 พ.ย. 2561
 • ประกาศผลสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
 • วันสอบรอบสอง วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 26-27 มกราคม 2562
 • วันประกาศผลสอบรอบสอง วันที่ 4 มีนาคม 2562
 • วันมอบตัว 15-17 มีนาคม 2562

ค่าใช้จ่าย

 • สมัครสอบ: 200 บาท (หรือได้รับการยกเว้นตามประกาศของโรงเรียน)
 • ค่าเล่าเรียน: เรียนฟรี

สถิติที่สำคัญ

 • จำนวนผู้สมัครสอบ โดยเลือกเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เท่านั้น ในปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 3,510 คน
 • จำนวนรับจริง 240 คน
 • อัตราการแข่งขันประมาณ 1:15

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การมอบรางวัลและทุนการศึกษามูลนิธิศ.ดร.แถบ

Tab_Scholarship_20150927

ได้มาเป็นผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ในงานมอบรางวัลและทุนการศึกษาของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 0900-1200

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาปริญญาเอกในการดูแล นายสนทยา มานะวัฒนาได้รับทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ (The Professor Dr.Tab Nilanidhi Foundation) มูลค่า 36,000 บาท

ผู้รับทุนต้องอุทิศเวลาให้แก่การศึกษาอย่างเต็มที่ โดยไม่มีอาชีพอื่นใดเกี่ยวข้องและไม่ได้รับทุนอื่นใดในระหว่างที่รับทุนนี้ ถ้าหากพบว่าผู้รับทุนขาดคุณสมบัติดังกล่าวก็ขอให้ระงับการจ่ายเงินทุนทันที

สถิตินักศึกษาโทเอกที่ภาควิชาชีววิทยา

ผมเอาข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมานั่งดู เพื่อหาว่าใครจะสามารถสมัครมาทำงานเป็นนักศึกษาช่วยสอน (teaching assitant; TA) ได้บ้าง

แต่ข้อมูลที่มีก็น่าสนใจเลยลองนั่งนับจำนวนในแต่ละกลุ่มแล้วก็สรุปออกมาเป็นกราฟดูว่าตอนนี้ภาควิชาชีววิทยามีนักศึกษากี่คน ระดับป.โทกี่คน ระดับป.เอกกี่คน มีทุนการศึกษาหรือไม่อย่างไร และทำงานด้านไหนกันบ้าง

ดูต่อที่กระทู้บนเว็บบอร์ดภาควิชาชีววิทยา