บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ทบทวน’

การได้ไปเยี่ยมส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยเกณฑ์ EdPEx

MU_EdPEx_Leader_Certificate_2015

ได้รับประกาศนียบัตรดังภาพหลังจากที่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจเยี่ยมส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 ในงานประชุม After Action Review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx และเลี้ยงขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมมหาสวัสดิ์ ศาลายา พาวิเลียน วิทยาลัยนานาชาติ ระหว่างเวลา 1300-1630

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมทบทวนหลังการเยี่ยมสำรวจตามโครงการ MU-EdPEx 2014

เป็นอีกปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลใช้กระบวนการเยี่ยมสำรวจแบบ EdPEx กับคณะและหน่วยงานต่างๆ และหลังจากเยี่ยมสำรวจให้คะแนนกันครับทุกที่ที่ร่วมโครงการแล้ว กรรมการเยี่ยมสำรวจ และหัวหน้าทีมก็ได้มาประชุมสรุปงานทบทวนการดำเนินการกัน (After Action Review) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา

AAR_MU-EdPEx_20140926_04

ประเด็นพิจารณา

  • กระบวนการตรวจประเมิน
  • กรรมการตรวจประเมิน
  • ส่วนงานที่รับการตรวจประเมิน
  • กรรมการตรวจประเมินได้เรียนรู้อะไร มีความต้องการและคาดหวังอย่างไรต่อไป

นอกจากนี้กรรมการและทีมประธานยังได้รับของชำร่วยเช่นป้ายสำหรับติดกับกระเป๋าเสื้อนอกที่เขียนว่า MU EdPEx Assessor พร้อมกับตรามหาวิทยาลัยมหิดล และยังได้ของที่จะมีประโยชน์ในการทำกิจกรรมตรวจประเมินคือเลเซอร์พอยน์เตอร์ที่มีสกรีนเกี่ยวกับ MU EdPEx ของ Mahidol University ที่ใช้ในการชี้ๆ เวลาทำ consensus review หรือตอนทำ feedback ready comment ได้ด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง