บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ฉบับภาษาไทย’

แฟนเพจ “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทย

สิ้นสุดสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 6 เมษายน 2558 และงานเปิดตัวหนังสือ “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทย ผมก็กลับมาตั้งแฟนเพจ (fan page) ของหนังสือขึ้นที่ https://www.facebook.com/OriginofSpeciesThaiEdition ตามที่ได้คุยกับบรรณาธิการคณะผู้แปล อ.นำชัย เอาไว้

Fanpage_Origin_of_Species_Thai_Edition_2015

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สั่งจอง “กำเนิดสปีชีส์” 200 เล่มแรกรับเสื้อฟรี

Origin_of_Species_Thai_Edition_Promotion_Poster_20150305sm

ภาพจาก Facebook สำนักพิมพ์สารคดี

สุดยอดหนังสือวิทยาศาสตร์ The Origin of Species ผลงานสั่นสะเทือนโลกกว่า 150 ปีของชาร์ลส์ ดาร์วิน กับครั้งแรกของการแปลเป็นฉบับภาษาไทย โดยความร่วมมือของคณะนักวิทยาสาสตร์หลายสถาบัน

  • ดร. นำชัย ชีววิวรรธน์ นักวิชาการและที่ปรึกษาของฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ดร.อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช นักวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • รองศาสตราจารย์ ดร. จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า อาจารย์ประจำ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ต่อศักดิ์ สีลานันท์ อาจารย์ประจำภาค ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล อาจารย์ประจำ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน อาจารย์ประจำ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

และสำนักพิมพ์สารคดี

ราคา 399 บาท หนังสือหนากว่า 500 หน้า เข้าเล่มเย็บกี่ไสกาว ขนาด 5.5×8.25 นิ้ว และสำหรับผู้สั่งจอง 200 เล่มแรกเท่านั้น ท่านจะยืดกำเนิดสปีชีส์ 1 ตัวได้รับหนังสือพร้อมลายเซ็นคณะผู้แปล และเสื้อยืดกำเนิดสปีชีส์ 1 ตัว

เปิดจองตั้งแต่วันนี้ถึง 22 มีนาคม 2558 ทางอีเมล์ member@sarakadee.com และรับหนังสือและเสื้อได้ที่บูทสารคดี-เมืองโบราณ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 6 เมษายน 2558 นี้

ยอดจองเมื่อสิ้นสุดวันที่ 22 มีนาคม 2558 เท่ากับ 370 เล่ม มียอดโอนแล้ว 320 เล่ม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง