บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘งานวิจัย’

ตลาดนัดงานวิจัยและนวัตกรรม

ได้เป็นผู้แทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปร่วมงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้” ห้อง World Ballroom ชั้นที่ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ประธานเปิดงาน พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรีชมนิทรรศการ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

เกณฑ์การประเมินวิชา Senior Project

ปีนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทำ senior project (SCBI 484) กับผมสองคน เลยต้องประเมินให้คะแนนด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้

 • ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ (20%)
 • การวางแผนงานขั้นตอนวิจัย (20%)
 • ทักษะปฏิบัติการวิจัย (20%)
 • การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และการแก้ไขปัญหา (20%)
 • การเขียนรายงาน (10%)
 • การนำเสนอผลงานและความสามารถในการตอบคำถาม (10%)

ถ้ามีอาจารย์ที่ปรึกษามากกว่าหนึ่งคน ก็ให้หาค่าเฉลี่ย และดูคะแนนรวมที่ได้เพื่อเกรดนักศึกษา โดยในปีการศึกษานี้ มีกำหนดส่งคะแนนและเกรดจากการพิจารณาภายในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556

การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง 2555

การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง 2555 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส เชียงใหม่

วันพุธที่ 31 มกราคม 2555

 • พิธีเปิดโดยประธานมูลนิธิโครงการหลวง
 • บรรยายพิเศษเรื่อง “ความสำคัญองการเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และผลกระทบต่องานบนพื้นที่สูง โดยอธิบดีกรมอาเซียน
 • การบรรยายงานวิจัยเรื่องการศึกาาระบบการผลิตทางการเกษตรในเขตพื้นที่ส่งเสริมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง กรณีศึกาา บ้านขุนแม่วาก ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์
 • การจัดการความรู้ (KM) และจัดทำแปลงต้นแบบผักกาดหอมห่อ โดยนายภราดร สื่อมโนธรรม
 • สรุปผลการวิจัยเฮมพ์ในมูลนิธิโครงการหลวง โดย รศ.ดร.อาคม กาญจนประโชติ
 • การเจริญเติบโตผลผลิตและคุณภาพทางกายภาพของถั่วแดงหลวง ถั่วอะซูกิ และถั่วขาวที่ปลูกในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลาง ฤดูปลูก 2554-2555 โดย ผศ.ดร.สุรัตน์ นักหล่อ
 • ต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ในพื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช
 • การศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีร่วมกับวัสดุปรับปรุงดินเพื่อปลูกผักดาหางหงษ์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ชลประธานศูนย์พัฒนาโครงการหลางหนองหอย โดย น.ศ.วรรยา สุะรรมชัย
 • การสะสมและแพร่กระจายโลหะหนักบางชนิดในดินปลูกผักบนพื้นที่การเกษตรศูนย์พัฒนาโครงการหลางหนองหอยและห้วยลึก โดยน.ศ.นภัสสร โน๊ตศิริ
 • อัตราการเกิดและกระจายตัวของพืชตระกูลแตกที่ติดเชื้อไวรัสในพื้นที่ดครงการหลวง โดย น.ศ.สุธาศินี นนทะจักร
 • การตรวจสอบลักษณะต้นทานโรคราแป้งในถั่วลันเตาโดยเครื่องหมายโมเลกุล โดย นายกมล ทิพโชติ
 • ผลผลิตและคุรภาพของมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กหลากสี โดย รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร
 • ฯลฯ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

วิวัฒนาการร่วม

วิวัฒนาการร่วม (coevolution) เป็นวิชาที่ผมสอนร่วมกับอาจารย์ชาวต่างชาติอีกท่านหนึ่งที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ผศ.ดร.จอห์น อาร์ มิลล์) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา (หรือนักศึกษาภาควิชาอื่นๆที่สนใจ)

ตั้งแต่สอบกลางภาคมา ผมก็เพิ่งตรวจข้อสอบเสร็จ ในที่นี้จะกล่าวถึงข้อสอบสองข้อ

งานวิจัยวิวัฒนาการร่วมเหนือกาลเวลาหรือไม่

ข้อแรก มีชื่องานวิจัยเกี่ยวกับวิวัฒนาการร่วมให้ 5 เรื่อง ให้นักศึกษาจัดลำดับก่อนหลังของการตีพิมพ์ มีคะแนนให้นิดหน่อยรวม 2 คะแนน ดูซิว่านักศึกษาสามารถ “เดา” ได้หรือไม่ว่างานวิจัยชิ้นไหนใหม่ที่สุด งานวิจัยชิ้นไหนเก่าที่สุด หรืองานวิจัยด้านนี้เป็นสิ่งเหนือกาลเวลา ซึ่งแปลว่านักศึกษาต้องตอบคำถามนี้ออกมาแตกต่างกันอย่างสุ่มเลยทีเดียว

ผลการสอบออกมาแล้ว ปรากฎว่ามีนักศึกษาได้คะแนนเต็ม แบบที่เรียงลำดับได้ถูกต้องทั้งหมด โดยเฉพาะงานที่เก่าที่สุดใหม่นั้น ตอบถูกกันทุกคน

ชื่อเรื่องของงานที่เก่าที่สุดมีชื่อว่า “Butterflies and plants: a study in coevolution” ที่นักศึกษาพิจารณาจากหัวข้อแล้ว คิดว่าเป็นงานที่กว้าง และน่าจะเป็นงานชิ้นแรกๆในการวิจัยเกี่ยวกับวิวัฒนาการร่วม งานนี้ตีพิมพ์เมื่อปีค.ศ. 1964

ความสำคัญของงานวิจัยด้านวิวัฒนาการร่วม

อีกข้อหนึ่งที่จะกล่าวถึงนี้ เป็นรายชื่องานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ว แต่นำมาถามว่างานใดสำคัญหรือมีผลกระทบทางวิทยาศาสตร์มากกว่ากัน ให้นักศึกษาเรียงลำดับ และมีคะแนนให้ค่า “เดา” อย่างมีหลักการ 2 คะแนน ส่วนข้ออื่นๆก็จะถามเหตุผลที่จัดเรียงแบบนั้น

ภาพรวมนั้นออกมากระจัดกระจายกว่าข้อแรก แสดงให้เห็นว่าชื่องานวิจัยไม่สอดคล้องกับการประเมินค่าความสำคัญหรือผลกระทบของงาน อีกทั้งรายละเอียดจากหัวข้องานวิจัยคงน้อยเกินไปเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

แต่ก็มีนักศึกษาตอบถูกต้องทั้งหมดสองคนจากเจ็ดคน

คะแนนความถูกต้องเกิดจากการใช้ค่า Impact Factor ของวารสารที่งานวิจัยเหล่านั้นได้ลงตีพิมพ์ หากงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า IF สูงก็จะถือว่ามีความสำคัญหรือผลกระทบมากกว่า ทั้งนี้อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มีงานวิจัยสองชิ้นที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Nature กับ Science ที่ค่า IF พอๆกัน แต่นักศึกษาคนที่ตอบไม่ถูกนั้นเลือกหัวข้ออื่นแทน

คะแนนสำหรับการ “เดา” ถูก (อย่างมีหลักการ) ไม่ได้มากมาย จากคำถามนี้พอจะแสดงให้เห็นว่าหัวข้องานวิจัยด้านวิวัฒนาการร่วมนี้ มีบางหัวข้อที่นักศึกษาเห็นว่าเป็นเรื่องเก่าโบราณ ในขณะเดียวกันก็ไม่มีใครเห็นรูปแบบของงานวิจัยด้านนี้ที่ได้รับการประเมินค่าความสำคัญหรือผลกระทบต่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านนี้และด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ภาระงานวิชาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา

อีเมล์ล่าสุดเกี่ยวกับภาระงานของวิชาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา (SCBI 400 Special Problems in Biology) ที่เพิ่งได้รับระบุว่าให้ภาระงานในการดูแลนักศึกษาในวิชา SCBI 400 มีค่าเทียบเท่าวิชา Senior Project in Biology คือมีค่าเท่ากับภาระงาน 25 ชั่วโมงต่อนักศึกษาหนึ่งคนต่อภาคการศึกษา ในส่วนของการสอน และอีก 50% ของภาระงานนี้สามารถนับเป็นภาระงานด้านวิจัยได้อีกส่วนหนึ่งด้วย

อ้างอิง

New entry and my research.

Genetic and Succession

Genetic and Succession

I also have some other websites. One of them is www.evolution.in.th, which is the website that new entries will be posted occasionally on evolution and genetics.

Research articles are summarised and posted on the web in Thai, with most of the technical terms translated and tagged. I hope that some students who are not good at English will find the content on the website useful. For other reasons, the website provide the host for my other websites, see the side bar here.

Some new entry from now on, if relevant, I will add comment on the significance of the paper on my research as well. I think this could make the career in science more visible to the public, as well as the students themselves.