บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ความเป็นเลิศ’

ไอเดียสำหรับการจัดงาน 30 ปี โครงการพสวท.

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จะครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งในปีพ.ศ. 2557 นี้ ซึ่งทางสสวท.ต้นสังกัดก็จะให้จัดงานฉลอง 30 ปีโครงการพสวท.ขึ้น ซึ่งมีโครงการที่ร่างกันไว้แล้ว

Logo_DPST_Colourful_200px

ในระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 จะมีการประชุมระดมความคิดแนวทางการจัดงาน 30 ปีของโครงการพสวท.ขึ้น ซึ่งผมก็จะได้ไปร่วมประชุมด้วย และคิดว่าจะนำเสนอไอเดียเพื่อในที่ประชุมต่อไป

รูปแบบงานนั้นน่าจะเป็นวันแรกของการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9 ที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนาในเดือนมีนาคม แต่ยังไม่ทราบวันที่จะจัด เพราะขึ้นอยู่กับสถานที่และเวลาว่างของประธานในพิธี

ไอเดีย 30 ปีพสวท.

 • ผมเห็นว่าน่าจะต้องหา KPI ของโครงการมาว่าคืออะไรบ้าง และจัดแสดงตามนั้น ว่าโครงการได้บรรลุ KPI ของโครงการอย่างไร แม้ว่าผู้บริหารโครงการจะบอกว่าบรรลุอยู่แล้ว แต่งาน 30 ปีก็น่าจะแสดงให้เห็น ซึ่งไม่น่าจะใช่เรื่องยาก เพราะควรจะต้องถูกรายงานเป็นประจำอยู่แล้ว
 • ตัว output ของโครงการในเชิงตัวเลข เช่นจำนวนนักศึกษาในปัจจุบันแต่ละระดับ บัณฑิตที่จบมาแล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 800-900 คนในวันที่จะจัดงาน …อยากให้ได้ถึง 1000 คน แต่คงไม่ถึง
 • ตัว outcome ของโครงการ ซึ่งเป็นผลระยะยาวของการดำเนินโครงการ ซึ่งประเด็นนี้น่าจะต้องคิดหนักหน่อย และรวบรวมข้อมูลยากหน่อยว่าจะได้ข้อมูลและนำเสนออย่างไร
  • ผลลัพธ์ด้านการสร้างบัณฑิต คงเป็นตัวเลขอย่างที่เห็น อาจนำเสนอเป็นแบบ infographic เช่นแสดงแผนที่ประเทศไทย ว่าบัณฑิตพสวท.อยู่ตรงไหน อยู่หน่วยงานอะไร
   • อาจพยายามตอบคำถามว่า ถ้าไม่มีโครงการพสวท ไม่มีบัณฑิต พสวท.เหล่านี้ แล้วจะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง ต้องพิจารณาบทบาทและหน้าที่ของบัณฑิตที่เกิดขึ้น
  • ผลลัพธ์ด้านการวิจัย
   • น่าจะเป็นเรื่องเด่นหรือสมรรถนหลักของโครงการในการสร้างนักวิทยาศาสตร์นักวิจัย แล้วเรารู้ได้อย่างไรว่าได้สร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ
   • อาจให้แสดงตัวชี้วัดของนักวิจัย เช่นจำนวนเปเปอร์ของชาวพสวท.ทั้งหมด จำนวนงานวิจัยต่อหัว จำนวนงานวิจัยต่อปี คุณภาพของงานวิจัยต่อชิ้น จำนวนการอ้างอิงต่อชิ้น h-index ฯลฯ ที่เขาใช้ๆกัน
  • ผลลัพธ์ด้านการบริหาร — เราพบว่าบัณฑิตพสวท.ปัจจุบันนี้ได้เป็นผู้บริหารระดับสูง เช่นการเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัย ฝ่ายการศึกษาเป็นต้น อยู่ในกรรมการบริหาร กรรมการต่างๆ ซึ่งมีบทบาทในการปฏิรูป สร้างการศึกษา การวิจัย ฯลฯ ของประเทศอยู่ ทำอย่างไรจึงจะนำเสนอออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมและเข้าใจง่ายได้
   • บทบาทในการก่อตั้งสวทช. และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือหอดูดาวสิรินธรของดร.ศรันย์ ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ แต่ในบางเรื่องคงต้องเขียนว่ามีส่วนร่วมในการจุดๆๆๆ ไม่เช่นนั้นอาจโดนตั้งคำถามว่าทำคนเดียวไม่มีคนช่วยเลยเหรอเป็นต้น
  • การได้รางวัลต่างๆ เช่นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น (ซึ่งยังไม่มี) นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (ซึ่งมีหลายท่านแล้ว) และรางวัลอื่นๆ ทั้งนี้ผมเคยได้เปรียบเทียบให้เห็นว่าบัณฑิตพสวท.แทบจะได้รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่กันทุกปีเลยทีเดียว (ปีไหนไม่ได้ควรจะเศร้าเล็กน้อย)
  • ด้านบริการวิชาการ
  • ด้านบริการสังคม พวก CSR
   • นึกตัวอย่างอื่นไม่ค่อยออกนอกจากบัณฑิตพสวท.ที่อาจจะเรียกได้ว่าผันตัวไปทำงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เช่นดร.บัญชา ดร.นำชัย ผศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ เป็นต้น
   • แต่คงมีหลายโครงการ บางอย่างอาจแทรกอยู่กับค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน
  • จดหมายเหตุ พสวท.
   • จินตนาการว่าคงต้องมีส่วนแสดงที่บอกประวัติความเป็นมาของโครงการพสวท. ตั้งแต่ก่อนก่อนตั้ง และในเฟสต่างๆ
   • นึกถึงหนังสือที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมผู้มี “ปรีชาญาณ” ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น่าจะเอาเล่มต้นฉบับมาวางใส่ตู้กระจก และมีเล่มสำเนาให้เปิดอ่านกันในงาน
   • คนที่เกี่่ยวข้องกับพสวท. ถ้าไปสัมภาษณ์ว่าคิดอย่างไร หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการพสวท.เป็นอย่างไร หรือทำนายคาดการณ์เกี่ยวกับโครงการพสวท.ในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร
 • การเทียบเคียง และการเปรียบเทียบ
  • จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเปรียบเทียบ ในสังคมไทยค่อนข้างจะลำบาก หากไม่สื่อสารให้ชัดเจน ว่าหากข้อมูลพสวท.ดีกว่าโครงการอื่น ก็เหมือนกับการอวดตน แต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าแท้จริงแล้ว โครงการพสวท. เป็นโครงการสนับสนุนการสร้างนักวิจัยของประเทศที่ประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งจำเป็นต้องการเปรียบเทียบ และเทียบเคียง (benchmarking) เกิดขึ้น
  • คู่เทียบอาจเป็นโครงการที่มีลักษณะคล้ายๆกัน ไม่ว่าจะเป็นทุนเรียนดี ทุนกาญจนาภิเศก
 • การใช้แนวทางการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ Education Performance Excellence (EdPEx)
  • ปฏิเสธไม่ได้ว่าผมได้รับอิทธิพลจากเรื่อง EdPEx หรือ Thailand Quality Award ค่อนข้างมาก ดังนั้นก็เอามาใช้ประโยชน์เสียเลยอาจจะดีก็ได้
  • ลองตอบดูว่า โครงการพสวท. เป็นโครงการที่เป็นเลิศและยั่งยืนหรือไม่ (หรือส่งผลให้เกิดความเป็นเลิศของวิทยาศาสตร์ไทย และยั่งยืนหรือไม่)
  • ลองตอบดูว่าโครงการพสวท.มี leadership system ที่เป็นเลิศหรือไม่ (การเป็นโครงการแบบนี้ ผู้นำระดับสูงของโครงการทำอะไรได้บ้าง… Organization Profile ก็ยังไม่ได้เขียน) อาจต้องดูที่ สสวท. แทน
  • ลองดูว่าโครงการพสวท.มี Execution Excellence หรือไม่ (ที่ชาวพสวท.คงบ่นอุบ และอาจไม่พ้น band 1)
  • ลองดูว่าโครงการพสวท.มี Organzation and Personal Learning หรือไม่ (นี่ก็คงน้อยเช่นกัน…)
   • สรุปว่าถ้าเอาเกณฑ์นี้มาจับ คงได้ band 1 เป็นส่วนใหญ่
  • ที่น่าสนใจคือถ้าเน้นผลลัพธ์ของหมวด 7 มาจะพอมีอะไรดีบ้างไหน อาจจะต้องไปพิจารณา 7.1-7.5 และอาจจะพบว่าผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนอาจจะออกมาดีพอสมควร แต่ไม่แน่ใจเรื่องอื่นๆ
  • ลองดูว่าโครงการพสวท.มีค่านิยมของเกณฑ์ที่พบในองค์ที่เป็นเลิศบ้างหรือไม่ ซึ่งมี 11 ข้อ
  • อาจดูว่า balance score card ของโครงการมีไหมอย่างไร แผนกลยุทธระยะสั้น ระยะยาวเป็นอย่างไร