บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ความหลากหลาย’

ปฏิบัติการความหลากหลายของสัตว์ 1

ICBI202_Animal_1_20130528_15

จัดปฏิบัติการความหลากหลายของสัตว์ 1/2 สำหรับวิชา ICBI 202 Integrated Laboratories in Biology II สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2556 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 3 ตึกวิทยาศาสตร์ 3 ม.มหิดล ศาลายา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ความหลากหลายของชีวิต 1

ICBI202_Diversity_of_Life_20130509_06

การเรียนการสอนวิชา ICBI 202 Integrated Laboratories in Biology 2 ในครั้งนี้สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ (MUIC) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555-2556 มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เนื่องจากนักศึกษาในรุ่นที่แล้วประเมินว่าให้วาดภาพมากเกินไป ผมก็เลยลดการวาดภาพ แต่ให้ทำสไลด์ส่งเพิ่มแทน โดยให้นักศึกษาทำสไลด์ที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ต้องศึกษาในปฏิบัติการนี้ แล้วใช้กล่องจุลทรรศน์ส่องดู เสร็จแล้วให้เรียกผมไปตรวจ

 • สไลด์ที่ 1 นักศึกษาต้องใช้เทคนิค KOH/NaOH string test ในการพิสูจน์ว่าแบคทีเรีย E. coli หรือ Bacillus เป็นแกรมบวกหรือลบ โดยแสดงให้เห็นว่าเมื่อกวนตัวอย่างโคโลนีของแบคทีเรียในหยดสารละลายด่างอ่อน (1 Normal) แล้วเซลล์แบคทีเรียแกรมลบจะแตก ทำให้สารพันธุกรรมในเซลล์ไหลออกมาผสมจนทำให้เกิดความเหนียว และเมื่อยกไม้จิ้มฟันที่ใช้กวนทดสอบ จะเห็นสายเหนียวๆติดขึ้นมากับปลายไม้
 • สไลด์ที่ 2 นักศึกษาต้องทำให้โครงสร้างของแหนแดงแตกออก แล้วใช้กล่องจุลทรรศน์ส่องดูไซแอโนแบคทีเรีย Anabaena ที่อยู่ร่วมกับแหนแดง โดยต้องชี้ให้เห็นถึงเซลล์ heterocyst ที่ทำหน้าที่ตรึงไนโตรเจนด้วยเข็มชี้
 • สไลด์ที่ 3 ให้นักศึกษานำตัวอย่างของ Oscillatoria มาทำสไลด์สดและใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดู
 • สไลด์ที่ 4 ให้นักศึกษาทำสไลด์สดจากใยรา ซึ่งนักศึกษาอาจจะเลือก Rhizopus, Aspergillus, Pennicilium หรือจากเห็ดขนาดใหญ่เช่นเห็นฟางหรือเห็ดหูหนูก็ได้

ส่วนที่เหลือในใบงานจะเป็นการตอบคำถามสั้นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ใช้เรียนในปฏิบัติการนี้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

แล็บกริ๊งความหลากหลายของพืชและสัตว์

Lab_Midterm_540_20130114

การสอบกลางภาค วิชาปฏิบัติการชีววิทยา 2 (วทชว 104) เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2555 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 3 เกี่ยวกับความหลากหลายของพืชและสัตว์ รวมแบคทีเรีย ฟังไจ และโพรตัวซัวด้วย

หลายคนคงตั้งใจสอบจนลืมสังเกตุว่าวันนี้เราสอบกันในห้องแล็บติดแอร์กัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ต้นอะไรไม่รู้

ต้นอะรูมิไร้

กิจกรรมในปฏิบัติการเรื่องความหลากหลายของพืชสองที่นักศึกษาต้องส่งท้ายปฏิบัติการ คือการระบุวงศ์ (Family) ของต้นไม้ปริศนา (unknown) …หรือในปัจจุบันสามารถเล่นขี้โกงได้จากการค้นหาผ่านอินเตอร์เน็ต

ตัวอย่างของพืชปริศนามีทั้งสิ้น 10 ชนิด โดยแต่ละชนิดจะมีนักศึกษาร่วมไขปริศนากันสองโต๊ะ (โต๊ะละ 6-8 คน) โดยใช้รูปวิธาน (dichotomous key) ในการจัดจำแนกวงศ์ของพืชที่กำหนดให้

ตัวอย่างพืชปริศนาที่เคยนำมาออกข้อสอบประกอบด้วย

 • จำปา
 • จำปี
 • พู่ระหง
 • ชบา
 • บัวสาย
 • จอก
 • แหนปากเป็ด
 • กล้วยไม้ดิน
 • หน้าวัว
 • แค
 • เบญจมาศ
 • มัม
 • ลิลลี่
 • พลับพลึง
 • เบิร์ด (ออฟพาราไดส์)
 • กล้วย

นอกจากนี้ในห้องปฏิบัติการยังมีตัวอย่างของพืช ทั้งของจริง แบบจำลอง หรือเป็นสไลด์ถาวรให้ศึกษา แบ่งตามโต๊ะต่างๆได้ดังนี้

 • โต๊ะที่ 1 ศึกษาตัวอย่างลิเวอร์เวิร์ตและมอส เปรียบเทียบเจมม่าคัพและแคปซูล
 • โต๊ะที่ 2 ศึกษาต้นตีนตุ๊กแก กนกนารี และช้องนางคลี่
 • โต๊ะที่ 3 ศึกษาหวายทะนอยและหญ้าถอดปล้อง
 • โต๊ะที่ 4 ศึกษาปรงญี่ปุ่น เฟินใบมะขาม เฟินข้าหลวงหลังลาย เฟินก้านดำ เฟินก้านแดง และจอกหูหนู
 • โต๊ะที่ 5 ศึกษาฟรอนด์ (frond) และโครงสร้างกลุ่มสปอร์ ซอรัส ใบของเฟินข้าหลวงหลังลาย และใบปรง
 • โต๊ะที่ 6 ศึกษาใบของสนสามใบ สนสองใบ และโคนเพศผู้ และโคนเพศเมีย
 • โต๊ะที่ 7 ศึกษาลักษณะของพืชใบเลี้ยงคู่ ใบเลี้ยงเดี่ยวจากตัวอย่างต้นหมอน้อย หญ้า กิ่งพู่ระหงที่มีดอก ต้นบัวดิน
 • โต๊ะที่ 8 ศึกษาโมเดลเรซินของใบและดอกพืช
 • โต๊ะที่ 9 ศึกษาสไลด์ถาวรแสดงภาพตัดขวางลำต้นและรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่
 • โต๊ะที่ 10 ศึกษาตำแหน่งของรังไข่จากตัวอย่างของกุหลาบ บัว และดาวเรือง
 • โต๊ะที่ 11 ศึกษาแผนภาพวงชีวิตของพืชดอก และการปฏิสนธิซ้อน (double fertilization)
 • โต๊ะที่ 12 ศึกษาดอกสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์จากตัวอย่างดอกพู่ระหง กุหลาบ กล้วยไม้ พลับพลึง จำปี
 • โต๊ะที่ 13 ศึกษาตัวอย่างของดอกสมบูรณ์เพศ และไม่สมบูรณ์เพศจากตัวอย่างดอกกล้วยไม้ กุหลาบ ดอกมะละกอเพศผู้ ดอกมะละกอเพศเมีย
 • โต๊ะที่ 14 ศึกษาผลสด และประเภทของผลต่างๆ จากตัวอย่างผลส้ม แอปเปิ้ล ถั่วลันเตา พริกขี้หนู องุ่น ฝักบัว สตรอเบอรี่ น้อยหน่า สับปะรด ลูกยอ ขนุน
 • โต๊ะที่ 15 ศึกษาผลแห้ง แบบที่แตกและไม่แตกเมื่อแก่ จากตัวอย่างสักทอง ข้าวเปลือก ลูกเดือย ถั่วเขียว กระถิ่น กระดังงา (ซึ่งครั้งนี้หาตัวอย่างไม่ได้)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การเรียนการสอนเรื่องความหลากหลายของพืช 1/2555

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

แบบทดสอบย่อยความหลากหลายของสัตว์

ปฏิบัติการที่ 1,2,5,6,7 จะมีสอบย่อยทุกครั้ง เกี่ยวกับวีดิทัศน์เรื่อง The Shape of Life (บรรยายไทย) ในวิชาปฏิบัติการชีววิทยา 2 วทชว 104 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ความหลากหลายของสัตว์ 2

ปฏิบัติการความหลากหลายของสัตว์ 2 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติในวิชา ICBI 202 Integrated Laboratory in Biology 2 เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 ที่ตึกวิทยาศาสตร์ 3

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: