บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘การเรียนการสอน’

ครูนอกกรอบ ห้องเรียนนอกแบบ

ดาวน์โหลดหนังสือ http://www.kru-eak.net

ใช้ Google Doc บริหารจัดการด้านการเรียนการสอน

ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นี้ ผู้ประสานงานรายวิชาสัมมนาชีววิทยา 2 จัดให้อาจารย์ในภาควิชาใช้ Google Doc ในรูปของสเปรดชีตในการลงชื่อเพื่อเข้าฟังและประเมินการนำเสนอของนักศึกษาในวิชาสัมมนา

Using_Googledoc_in_Seminar_20150108sm

ณ เวลาที่เข้าไปดู และถ่ายภาพหน้าจอนี้มาเขียนบลอก ยังไม่มีอาจารย์ท่านอื่นนอกจากผู้ประสานงาน ที่เข้ามาลงชื่อเอาไว้ ส่วนตัวผมไม่ว่างในวันและเวลาดังกล่าว คงไม่ได้เข้าฟังและประเมินนักศึกษาในวิชานี้สำหรับรุ่นนี้ ซึ่งน่าเสียดายเพราะในปีนี้มีห้องพิเศษที่แยกหัวข้อกันเป็นสองแนวทางได้แก่

 • Section 1: Human and diseases: cancer, anti-aging, stresses, viral infection Room B-201 และ
 • Section 2: Ecology, Diversity, Plants, Algae Room B-401

ซึ่งถ้่าว่างลงได้ ก็คงจะลง Section ที่ 2 นี่แหละ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โบนัสการสอน

SCBI117_Lecture_20120620_01

ที่มหาวิทยาลัยมหิดล หากอาจารย์มีผลงานดี ก็จะมีโบนัสให้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกัน ในด้านของงานวิจัย อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นในแต่ละปีอาจได้รับเงินรางวัลระหว่าง 84,000 บาท ถึง 170,000 บาท ซึ่งมีวิธีการคำนวณตามรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ในด้านการสอน ซึ่งเป็นเรื่องที่วัดยากว่าควรให้รางวัลแก่อาจารย์ที่มีภาระการสอน และสอนได้ดีเด่นอย่างไร ทั้งนี้ยังไม่มีประกาศออกมาชัดเจน แต่ก็มีแนวทางเสนอออกมาเช่น เมื่อคิดภาระงานสอนเกินกว่าค่าหนึ่งเช่น 3 หน่วยกิตต่อคนต่อปี แล้วค่อยให้รางวัลแก่ผู้ที่มีงานสอนดีเด่นในส่วนที่เกินจาก 3 หน่วยกิตนั้นขึ้นมา

ภาระงานสอนมีปัจจัยหลายด้าน เช่นระดับการสอนในป.ตรี โท หรือเอก รูปแบบการสอนเช่นแบบ บรรยาย ปฏิบัติการ หรือสัมมนา เป็นต้น

รางวัลที่ได้อาจให้เป็นเงินเช่น 4,500 บาทต่อหน่วยกิตที่เกินจาก 3 หน่วยกิตขึ้นมา เช่นอาจารย์ ก สอน 4 หน่วยกิต ส่วนที่จะได้รางวัลคือ 1 หน่วยกิต หรือเป็นเงิน 4,500 บาทเป็นต้น

หากอาจารย์ชอบวิจัย ก็น่าจะไปเน้นด้านงานวิจัยมากกว่า เพราะหากจะได้เงินรางวัลจากการสอนเทียบเท่าได้รางวัลจากการทำงานวิจัยขั้นต่ำสุด ก็คงต้องทำการสอนเพิ่มจาก 3 หน่วยกิตไปอีกถึง 18.67 หน่วยกิต (สัปดาห์หนึ่งๆอาจต้องสอนวิชาบรรยายวันละ 4-5 ชั่วโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติการชีววิทยาเรื่องความหลากหลายของสัตว์

Animal_Diversity_20130530

ภาพบรรยากาศในการจัดปฏิบัติการเรื่องความหลากหลายของสัตว์ (ตอน 2) ในวิชา ICBI 202 Integrated Laboratory in Biology 2 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556

 • Phylum Annelida
 • Phylum Arthropoda
 • Phylum Mollusca
 • Phylum Echinodermata
 • Phylum Chordata

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การใช้แท็บเล็ตในการคุมปฏิบัติการ

image

วันนี้มีปฏิบัติการเรื่องความหลากหลายของพืช 1 ที่ผมก็ต่ดเอาเจ้าซัมซุงแกแลกซี่แท็บเล็ตไปคุมนักศึกษาทำปฏิบัต่การตามปกติ  บังเอิญว่ามีนักศึกษากลุ่มที่อยู่ใกล้ๆมาถามเรื่องการศึกษาต้วอย่างเห็ดที่วางไง้ให้ศึกษาเส้นใยราและกลุ่มใยรา (mycelium) ผมก็เลยถือโอกาศใช้แท็บเล็ตใขการวาดภาพเส้นใยรา (hyphae) ในแบบที่มีและไม่มีผนังกั้น รวมถึงการวาดรูปร่างของเบสิเดียม (basidium)ซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญที่เราใช้ในการจำแนกังไจออกมาเป็นไฟลัมเบสิดิโอไมโคต้านั่นเอง (Basidiomycota)

ในวินาทีนั้นดูเหมือนว่ามีอยู่หลายโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้วาดรูปให้นักศึกษาดูได้ แต่ผมเลือกเป่ดโปรแกรม Freenote Note Everything ขึ้นมาใช้งาน แล้วแทนที่จะใช้ปากกายต่ห้อ DAGi ที่ซื้อมาสำหรับวาดภาพโดยเฉพาะ ผมกลับคิดว่าการมานั่งเปิดปลอกปากกาแยู่อาจทำให้นักศึกษาคลายความสนใจไปได้หลายส่วนแล้ว ผมจึงใช้นิ้วตวัดลากเส้นเพื่อร่างภาพขึ้นมาบนแท็บเล็ตอย่างรวดเร็ว

วาดภาพประกอบคำอธิบายไปสามเรื่องแต่ไม่ได้เก็บภาพประวัติศาสตร์นั้นไว้ว่าการใช้แท็บเล็ตวาดภาพตัวอย่างประกอบระหว่างคุมแล็บให้นักศึกษานั้นเป็นอย่างไร แต่ผมเชื่อว่าน่าจะได้ผลดีพอๆกับที่เคยเขียนเล่าให้ฟังกันไปไว้ก่อนหน้านี้ว่าเราสามารถใชกล้องดิจิตัลในการคุมปฏิบัติการให้นักศึกษาปีหนึ่ง (หรือปีอื่นๆได้) เช่นการแสดงภาพที่เพิ่งถ่ายออกมาจากกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูพร้อมๆกัน

ภาพวาดประกอบข้างบนแสดงอาจารย์ที่ใช้แท็บเล็ตประกอบการอธิบายให้นักศึกษาฟังระหว่างมีการเรียนการสอน ใช้ปากกา DAGi P507 กับโปรแกรม Sketchbook บนซัมซุงแกแลกซี่แท็บเล็ต 8.9 โดยไม่ได้ลงสีครับ

หากที่พิมพ์ไปนี้ผิดพลาดไปบ้างนั่นก็เป็นเพราะผมกำลังฝึกใช้คีย์บอร์ดแม่นๆบนแท็บเล็ตอยู่นั่นเอง หากมันผิดทากจนแทบจะอ่านไม่ได้คงต้องเอาไปแก้ไขบนคอมพิเตอร์อีกาีครับ

อุทกภัยกับการเรียนการสอนภาคเรียนที่สอง

ผลของอุทกภัยในปีที่ผ่านส่งผลอย่างไรต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยมหิดล? นักศึกษารู้สึกอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงที่งานการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆบริหารจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา

ผลการศึกษา

ผลการสำรวจ

นักศึกษากลุ่มที่ทำการศึกษาเรื่องนี้เลือกเผยแพร่ผลการศึกษาขึ้นบน Facebook แม้ว่าผลการสำรวจไม่ได้แสดงว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์จะมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารของนักศึกษาที่สำรวจข้อมูลสักเท่าไหร่ แต่จะเลือกเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาใช้เป็นแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการเวลาเกิดปัญหาแบบนี้ก็คงไม่มีพื้นที่ให้อยู่ดี

ผลการศึกษามีหลายด้าน

 • ท่านทราบแหล่งทุนสำหรับผู้ประสบภัยจากไหน? (ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่ทราบ)
 • ท่านทราบเรื่องการแจ้งเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาจากไหน? (ส่วนมากตอบว่าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย)
 • หากให้เลือกจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่สอง อยากจะได้แบบไหน? (ส่วนมากขอแบบเปิดเรียนช้า ปิดเรียนช้า ไม่มีการเรียนชดเชยใดๆ)
 • ผลกระทบของการเรียนวันเสาร์สำหรับท่านคืออะไร? (ส่วนมากตอบว่าเวลาพักผ่อนน้อยลง)
 • ท่านพอใจกับการเรียนวันเสาร์แค่ไหน? (ส่วนมากตอบว่าเฉยๆ)
 • ท่านพอใจกับการจัดการเรียนการสอนแค่ไหน? (ส่วนมากตอบว่าเฉยๆ)

หลายคนที่ตอบว่าเปิดช้าปิดช้าคงลืมนับไปว่าจะต้องไปสอบแถวๆสงกรานต์หรือหลังสงกรานต์เลยทีเดียว..น่าจะมีเวอร์ชันของอาจารย์บ้างนะ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

โครงการสำคัญระดับภาควิชา

เพิ่งทราบว่าภาควิชามีโครงการ 14 โครงการ เป็นโครงการใหม่สองโครงการและที่เหลือเป็นโครงการต่อเนื่อง วันนี้มานั่งเขียนตัวเนื้อหาโครงการได้สามโครงการ

 • โครงการเก็บข้อมูลภาควิชาในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (โครงการใหม่)
 • โครงการสื่อสารผ่านเว็บบอร์ดของภาควิชา (โครงการต่อเนื่อง)
 • โครงการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านทางเว็บไซต์ของภาควิชา (โครงการต่อเนื่อง)

แบบฟอร์มเขียนโครงการมีหลายข้อทีเดียว

 1. ชื่อโครงการหรือกิจกรรม (พร้อมหลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์)
 2. ลักษณะโครงการ (ต่อเนื่องหรือโครงการใหม่)
 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
 4. ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (เน้นความเป็นเลิศ 8 ด้าน)
 5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
 6. เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด
 7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ
 8. แผนการดำเนินงาน
 9. รูปแบบกิจกรรมหรือวิธีการดำเนินกิจกรรม