บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘กรรมการ’

ประชุมกรรมการหลักสูตรป.ตรี

การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559

MUSC_BSc_Committee_Meeting_20160609

กรรมการค่ายวิทยาศาสตร์ 2558

wpid-1448090741836.jpgค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน โครงการพสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กำลังจะกลับมาอีกครั้ง โดยในครั้งนี้มีเป้าหมายกันแล้วว่าจะพานักเรียนในโครงการพสวท. ไปชมหอดูดาวแห่งชาติบนดอยอินทนนท์ โดยมี รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับอาสาเป็นประธานค่าย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สัมภาษณ์ทุน สควค. พรีเมียม (เพิ่มเติม)

IPST_Water_Bottle_20150724

ได้มีโอกาสเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่จบปริญญาตรี รับทุนสควค. ด้านศึกษาศาสตร์เพิ่มเติมแบบพรีเมียมที่สสวท. เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เป็นครั้งแรก

กรรมการผู้สอบสัมภาษณ์มีห้องละ 3 คนตามสาขา โดยในแต่ละห้องประกอบด้วย

  1. อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
  2. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
  3. บุคลากรของสสวท.

การสอบสัมภาษณ์แยกเป็นสาขา โดยมีคำถามที่ผ่านการศึกษามาแล้ว รวมที่ต้องถาม 3 คำถาม แต่ละข้อมีระยะเวลาจำกัดในการตอบ โดยหนึ่งในนั้นจะมีข้อหนึ่งที่จะให้สอบสอน โดยเสมือนว่าอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์เป็นนักเรียนระดับมัธยมปลาย โดยผู้เข้าสัมภาษณ์สามารถใช้กระดานไวท์บอร์ดและปากกาในการสอนได้

มีคำถามที่ให้เลือกตอบจากชุดคำถาม และที่สำคัญการให้คะแนนแต่ละข้อมีรูบิคที่อธิบายเกณฑ์พฤติกรรมที่ใช้ให้คะแนนในระดับที่ค่อนข้างชัดเจน …ที่ว่าค่อนข้างชัดเจนก็เพราะยังคงต้องอาศัยวิจารณญาณของกรรมการผู้สัมภาษณ์พิจารณาด้วยระดับหนึ่ง

การให้คะแนน

กรรมการแต่ละคนจะให้คะแนนนักศึกษาเป็นรายคนตามหัวข้อคำถามต่างๆ โดยใช้รูบิคที่กล่าวก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะนำคะแนนมารวมกันและหาค่าเฉลี่ยสำหรับผู้ถูกสัมภาษณ์แต่ละคน โดยมากแล้วในครั้งนี้คะแนนค่อนข้างเป็นเอกฉันท์ในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการสัมภาษณ์ แต่ในกรณีผู้ที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ อาจมีความแตกต่างของคะแนนแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ซึ่งหากแตกต่างกันมาก หรือคาบเกี่ยวกับการผ่านและไม่ผ่าน กรรมการต้องสรุปความเห็นเป็นข้อตกลงร่วมกันให้ได้

การให้หมายเหตุ

ผมให้หมายเหตุกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแนะนำตัว การสอบสอน และการตอบคำถามในประเด็นอื่นๆ ไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน แต่ข้อมูลนี้จะมีประโยชน์หากมีการสอบถามมาว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ผ่าน

เหตุที่สัมภาษณ์ไม่ผ่าน

จากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ต้องการคัดเลือกนักศึกษาไปรับทุนเพื่อศึกษาต่อไปเป็นครูอาจารย์ หากไม่สามารถแสดงเจตคติที่ดีและความมุ่งมั่นต่อความเป็นครูได้แล้วก็ยากที่จะให้คัดเลือกผ่านเพื่อรับทุนนี้

การสอบสอนเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่ง ซึ่งนักศึกษาบางคนสามารถสอนเนื้อที่ตนเองเลือกได้เป็นอย่างดี ในขณะที่นักศึกษาบางคนไม่สามารถสอนในหัวข้อที่ตัวเองเลือกมาเองได้ด้วยซ้ำ การสอนเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง เทคนิคการสอนที่ไม่ดีพอ ทำให้คะแนนหัวข้อนี้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นได้เช่นกัน

สรุป

นับเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้ไปเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ และทำให้โจทย์กลับมาคิดว่านักศึกษาจากหลักสูตรที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ทุกวันนี้มีความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่าเป็นงานใดๆมากแค่ไหน และหากต้องการเป็นครู บัณฑิตที่จบไปจะเหมาะที่จะเป็นครูหรือไม่จากหลักสูตรที่ใช้อยู่

การได้เป็นกรรมการของภาควิชาเขียนรายงานประเมินตนเองของหลักสูตรตามแนวทางเกณฑ์ AUN-QA ยิ่งต้องทำให้คิดว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่กำหนดไว้นั้นยังไม่สัมฤทธิ์ผลนัก และต้องหาทางปรับปรุงกระบวนการส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อให้หลักสูตรบรรลุผลลัพธ์ให้ได้ต่อไป

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการประกวดโปสเตอร์ วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10

STT4Youths_2015_07

ปฏิบัติงานเป็นกรรมการให้คะแนนโปสเตอร์วิชาการ สาขาชีววิทยา ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การใช้เวลาของกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx

ตามหนังสือจากมหาวิทยาลัยเรื่องการให้คุณค่าแก่ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่การดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ของมหาวิทยาลัยมหิดล แสดงให้เห็นการใช้เวลาของกรรมการในการตรวจประเมินตามเกณฑ์ดังนี้

  • การเตรียมตัวอ่านรายงานการประเมินตนเอง 30 ชั่วโมง
  • การประชุมเตรียมการตรวจประเมิน (ตามเวลาจริง ซึ่งโดยมากประมาณ 6-8 ชั่วโมง)
  • การตรวจประเมินส่วนงาน (ตามเวลาจริง ซึ่งโดยมากคือวันครึ่ง หรือคิดเป็น 8+4=12 ชั่วโมง)
  • การตรวจแก้ไขร่างรายงานผลการตรวจประเมินสำหรับประธาน 10 ชั่วโมง สำหรับกรรมการ 2 ชั่วโมง

ภาระงานการเป็นผู้ตรวจประเมินน่าจะอยู่ที่ 50-60 ชั่วโมง (เทียบเท่าได้กับการไปเลคเชอร์นักศึกษาระดับปริญญาตรี 15 ชั่วโมง … เทียบเคียงจาก การสอน 15 ชั่วโมง x ปัจจัยตัวคูณ 4 ต่อหนึ่งชั่วโมงเลคเชอร์จริง = 60)

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยระบุว่าให้ภาระงานการเป็นผู้ตรวจประเมินคิดเป็นการทำงานด้าน “บริหาร” ซึ่งในส่วนของบุคลากรสายวิชาการ และไม่ใช่ผู้บริหาร ภาระงานด้านนี้ก็คงไปตกอยู่ที่หมวด “อื่นๆ” ซึ่งมีน้ำหนักน้อยมากเช่น 5-10% เท่านั้นเอง

หมายเหตุ: ภาระงานของบุคลากรสายวิชาประกอบด้วย (1) การเรียนการสอน (2) วิจัย (3) บริการวิชาการ (4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (5) อื่น ซึ่งมักจะแบ่งน้ำหนักกันอยู่ที่ 40:40:10:5:5 หรือ 35:35:10:10:10

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาพฤกษศาสตร์

SCPL_Visit_20130719

ได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ไปเยี่ยมภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ตามระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ทำเป็นเวลาต่อเนื่องมาหลายปี

ปีนี้พิเศษตรงที่มีอาจารย์ที่มาร่วมเยี่ยมด้วยที่เป็นมือใหม่ ไม่เคยอบรมการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจตามระบบ MUQD หรือระบบมาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลมาก่อน แต่เนื่องจากมีอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเกษียณไปเรื่อยๆ ทางคณะวิทย์จึงคิดว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไป และไม่มีการอบรมเพิ่มเติม จะไม่มีคนทำงานนี้ จึงขอความร่วมมือให้ภาควิชาต่างๆส่งตัวแทนมาร่วมเยี่ยมไปกับผู้ที่มีประสบการณ์แล้วเพื่อเรียนรู้งานกันไปในตัว

การเยี่ยมภาควิชาพฤกษศาสตร์จบลงด้วยดีในวันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2556 จบลงในภาคเช้าด้วยดี แต่ผมยังต้องเขียนรายงานสรุปและให้อาจารย์ทุกท่านในทีมให้ความคิดเห็นอีก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การประชุมกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555

MU_Committee_Meeting_20120104_01

ก่อนการประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์นัดนี้ เราได้ไปสักการะพระพุทธรูปประจำคณะ “พระพุทธมงคลนิมิตวิทยมหิดลญาณ” เอาฤกษ์เอาชัยกันก่อนด้วย

นี่อาจเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายหรือรองสุดท้ายในตำแหน่งกรรมการประจำคณะ ประเภทอาจารย์ประจำ ที่ได้มาผ่านทางการเป็นสมาชิกสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่มาจากอาจารย์ประจำ ซึ่งจะหมดวาระลงในไม่ช้า และผมไม่ได้ลงเลือกตั้งต่อในสมัยที่จะถึงนี้

ที่ผ่านมานี้ก็ไม่ได้โต้เถียงในระหว่างการประชุมเท่าไหร่ แต่ก็มีคะแนนเสียงในการโหวตเทียบเท่าคณะกรรมการท่านอื่นที่อาจเป็นผู้บริหาร หรือหัวหน้าภาควิชา

การเป็นกรรมการประจำคณะทำให้ได้รับเลือกให้เข้าทำงานกับงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ และได้มาทำงานด้านงานคุณภาพความเป็นเลิศเพื่อการศึกษา EdPEx ที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมเป็นคณะนำร่องของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย (งานนี้คงไม่หมดไปพร้อมกับวาระของสภาอาจารย์ครับ)