บลอกอาจารย์โจ้

Archive for the ‘โครงงานวิทยาศาสตร์’ Category

การทดลองแสนสนุก

การนำเสนอ senior project ของนักศึกษาชีววิทยา 2560

นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลการศึกษาวิชา Senior Project เมื่อระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ ห้อง L-02 และ L-05 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Senior_Projects_20170427-28_006

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สร้างแขนกลด้วยกระดาษกล่องและเข็มฉีดยา

ดูต่อ https://www.facebook.com/NTDLifeOfficial/videos/175090213002448/

โครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนเวียดนาม

STT4Youths_2015_15

นักเรียนจากเวียดนามมาร่วมงานวทท.เพื่อเยาวชน ในส่วนของนักเรียนมัธยม ซึ่งเป็นเพียงชาติเดียวที่เข้าร่วมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ผมไปขอถ่ายภาพด้วยหลังจากฟังนักเรียนกลุ่มนี้เล่าถึงระบบชลประทานอัตโนมัติที่ตรวจับฝนตกได้ วัดความชื้นในดินได้ สื่อสารด้วยสัญญาณวิทยุ ภายใต้ชื่อ The Smart Irrigation System

ผมเล่าว่านักเรียนไทยก็ทำโครงงานคล้ายๆกันเลย ดูจะดีใจที่มีคนคิดแบบทีมตนเองเหมือนกัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การให้คะแนนโปสเตอร์โครงงานวิทยาศาสตร์ SciEx2013

ในนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14 (The Science Project Exhibition 2013 หรือ SciEx2013) มีการประกวดโปสเตอร์ด้วย โดยนักศึกษาต้องทำโปสเตอร์ขนาด A0 เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่เป็นทั้งอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

 • เนื้อหา/ข้อมูล 60%
 • ลักษณะโปสเตอร์ (20%)
 • ผู้นำเสนอ (20%)

นักศึกษาอาจต้องอธิบายเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่กับกรรมการที่มาถาม (เช่นหากผู้มาสอบถามเป็นชาวต่างชาติ คงต้องอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ) การให้รางวัลแบ่งออกเป็นโปสเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนองานแบบ Short Talk

Sciex2013_Tag

ในนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14 หรือ The 14th Science Project Exhibition ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 มีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะจบการศึกษาหลายรูปแบบ ได้แก่การนำเสนอแบบ short talk ซึ่งจะให้ผู้พูดใช้เวลาเพียง 3 นาทีในการนำเสนอสิ่งที่ตนเองทำ โดยให้ใช้สื่อเช่น PowerPoint ได้ และมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

แนวทางการให้คะแนนการนำเสนอแบบ short talk

 • ความสามารถในการนำเสนอผลงาน (presentation performance)
  • ลำดับเนื้อหา (organization) และความเรียบง่าย (simplicity) 35%
  • การใช้เวลานำเสนอ (timing) 15%
 • ความเข้าใจในเนื้อหางานวิจัยที่นำเสนอ (subject matters) 35%
 • คุณภาพของสื่อการนำเสนอ (audio-visual aids) 15%

รวม 100%

แบ่งการนำเสนอเป็นสองรอบ รอบละ 11 เรื่อง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

 • นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

เทศกาลวิทยาศาสตร์มหิดลวิทยานุสรณ์ 2556

MWit_Science_Fair_20130128_28

งานเทศกาลวิทยาศาสตร์มหิดลวิทยานุสรณ์ 2556 (MWit Science Fair 2013) จัดตรงกับวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยเป็นการนำเสนอโครงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์

การนำเสนอแบบบรรยายจัดในห้องเรียนของโรงเรียน ติดแอร์ทุกห้อง เนื่องจากห้องเรียนปกติมีนักเรียนนั่งเพียง 24 คนในการนำเสนอในห้องเรียนจึงมีที่นั่งไม่เพียงพอแม้จะมีหลายห้องย่อยในแต่ละสาขา ตั้งแต่ 2 ห้องถึง 4 ห้องย่อย แต่ละห้องบรรยายมีกรรมการ 4 ท่าน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ท่าน เป็นอาจารย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 ท่าน และเป็นอาจารย์ในสาขาอื่นๆ (เช่นอาจารย์ที่ไม่มาจากหมวดวิทยาศาสตร์) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการอีก 1 ท่าน

นักเรียน 3 คนเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยควบคุมเวลา ยกป้ายสัญญาณว่าหมดเวลาหรือไม่ โดยเตือนที่ 12 นาที และหมดเวลา 15 นาที โดยมีเวลาถามตอบ 5 นาที

รูปแบบการนำเสนอเป็นแบบใช้ Powerpoint อาจมีการนำตัวอย่างมาสาธิตได้

การนำเสนอแบบโปสเตอร์จัดขึ้นในช่วงบ่ายที่โรงยิม โดยให้ติดโปสเตอร์ขนาด A0 ภาษาที่ใช้บนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนนำเสนอโดยยืนอธิบายที่โปสเตอร์โดยไม่แบ่งช่วงเวลาเป็นโปสเตอร์คู่หรือคี่ ทำให้ค่อนข้างแออัด และให้กรรมการตรวจโปสเตอร์ในเวลาที่มีนักเรียนคนอื่นอยู่ด้วยทำให้เสียงดังรบกวนมากเกินไป

การให้รางวัลแบ่งให้ตามห้องบรรยายย่อยๆ และโปสเตอร์ที่ขึ้นอยู่การแบ่งตามห้องย่อย การมอบรางวัลส่วนของโครงงานจัดขึ้นในโรงยิม ไม่ได้กลับไปจัดในห้องประชุม ที่มีการมอบรางวัลและพิธิปิดการแข่งขันตอบปัญหา MWit Science Square 2013

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • สาขาวิชาเคมี
  • รศ.ดร.ธนิต ผิวนิ่ม ม.ศิลปากร
  • ผศ.ดร.รัชฏา บุญเต็ม ม.ศิลปากร
  • รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ คงสะเสน ม.เกษตรศาสตร์
 • สาขาคณิตศาสตร์
  • ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม
  • อ.ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.ดร.รัตินันท์ บุญเคลือบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สาขาคอมพิวเตอร์
  • ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.ดร.ศุภกร สิทธิไชย สวทช.
 • สาขาชีววิทยา
  • ผศ.ดร. วิชโรบล ธีรคุปต์
  • ผศ.วรรณวไล อธิสาสน์พงศ์
  • ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ม.มหิดล
  • ผศ.ดร.นพ.จามร วมณะ ม.มหิดล
  • อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ม.มหิดล
 • สาขาฟิสิกส์
  • รศ.ดร.อรุณีย์ อินทศร
  • ผศ.ดร.สุรศักดิ์
  • อ.ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์

เกณฑ์การให้คะแนน

 • การนำเสนอภาคบรรยาย (15 คะแนน)
  • การแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา
  • มีการใช้หลักการและกระบวนทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง
  • การนำเสนอข้อมูล อธิบาย สาธิต ทดลองได้อย่างชัดเจน
  • รูปแบบการนำเสนอ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • แสดงให้เห็นถึงเจตคติทางวิทยาศาสตร์
  • ความพร้อมในการนำเสนอโครงงาน
 • การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (10 คะแนน)
  • การแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา
  • การจัดองค์ประกอบศิลป์ของโปสเตอร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความประณีต สวยงาม น่าสนใจ และเข้าใจง่าย
  • ความสามารถในการอธิลาย นำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจน
  • ความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูลในการจัดแสดง
 • ส่วนพิเศษ (ไม่มีคะแนน)
  • โครงงานนี้ควรได้รับการสนับสนุนให้ทำแบบต่อยอดหรือไม่
  • โครงงานนี้ควรได้รับการสนับสนุนให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
  • โครงงานนี้ควรได้รับการสนับสนุนให้นำเสนอภาคบรรยาย ณ เวทีระดับนานาชาติ
  • โครงงานนี้ควรได้รับการสนับสนุนให้นำเสนอภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 • คุณภาพของโครงงานในภาพรวม (A,B,C,D,E,F)
 • เมื่อเรียงลำดับคุณภาพของโครงงานในภาพรวม เฉพาะห้องนำเสนอโครงงานนี้ ควรอยู่ในลำดับที่เท่าใด
 • ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จำนวนโครงงาน

 • ในงาน MWit Science Fair 2013 มีโครงงานวิทยาศาสตร์ตามหนังสือบทคัดย่อรวม 114 เรื่อง แบ่งเป็น
  • ชีววิทยา 23 เรื่อง
  • เคมี 24 เรื่อง
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 10 เรื่อง
  • คณิตศาสตร์ 16 เรื่อง
  • ฟิสิกส์ 21 เรื่อง
  • โครงงานจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 20 เรื่อง

รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ

ในหนังสือบทคัดย่อ (abstract) ของงาน MWit Science Fair 2013 มีรูปแบบการเขียนในลักษณะบทคัดย่อแบบขยาย (extended abstract) ที่จะมีองค์ประกอบต่างๆ คล้ายกับที่ต้องส่งไปงาน ICYS 2012 แทนที่จะจำกัดอยู่แค่ประมาณ 250 คำ

 • หัวข้อโครงงาน
 • ชื่อและที่ทำงานของผู้ทำโครงงานและอีเมล์
 • บทนำและวัตถุประสงค์ (Introduction and Objectives)
 • วิธีทำ (Methods)
 • ผล (Results)
 • สรุป (Conclusion)

โครงงานส่วนใหญ่เขียนบทคัดย่อแบบขยายเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนน้อยที่เขียนในรูปแบบบทคัดย่อธรรมดาและเป็นภาษาไทย (มักมาจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ประกวดการประดิษฐ์รถอัจฉริยะในงานวิทยประลองยุทธ

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขันประดิษฐ์รถอัจฉริยะ ในกิจกรรมชื่อ “วิทยประลองยุทธ” ในงานเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ (Open House 2012) เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 ภายในโรงยิมอาคารสตางค์ (รอบชิงชนะเลิศ) หลังจากที่ให้เวลาประดิษฐ์รถกันในช่วงเช้าที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ติดตามภาพตอนประดิษฐ์และผลการแข่งขันได้ในการอัพเดทครั้งต่อไปครับ (กล้องงานการศึกษา)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

อินโฟกราฟิค (Infographic)

เช้านี้ตื่นมาทำกราฟให้พสวท.เช่นเคย โดยเป็นเรื่องกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทุนพสวท.ระดับม.ปลาย และค่าตอบแทนที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนและนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงจะได้รับ

หลังจากนั้นก็นำข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งป.โทและป.เอกของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2555 มาทำเป็นอินโฟกราฟิคต่อีกหนึ่งแผ่น

โดยมีไอเดียว่าจะนำเสนอจำนวนนักศึกษาต่อสาขาวิจัยต่างๆ โดยใช้ภาพแบบง่ายๆที่สื่อถึงสาขาเหล่านั้น และขนาดที่สอดคล้องกับจำนวนนักศึกษาในสาขาเหล่านั้น

การทำ Infographic ด้วย PowerPoint เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ แต่จากข้อมูลที่อ่านมาพบว่าส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้โปรแกรมอื่นๆเช่นตระกูล Illustrator ในการทำงาน โดยเฉพาะพวกที่จัดการกับกราฟิคแบบเวกเตอร์ได้ (vector) เป็นต้น ทำให้ปกติที่ใช้แต่ Painter ก็งงทำอะไรไม่เป็นเหมือนกัน 555

 

 

SC51

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน SciEx 2012 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เป็นภาระกิจสุดท้ายของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่มีรหัสนักศึกษา 5105 ทั้งหลาย (หรือเรียกว่ารุ่น SC51)

ประชุมกรรมการเยี่ยมสำรวจ

งานช่วงเช้าผมไม่เข้าร่วมเพราะต้องไปประชุมกรรมการเยี่ยมสำรวจวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ตามระบบปประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) กับท่านประธานการเยี่ยมสำรวจที่คณะทันตแพทย์

ปัจฉิมนิเทศ

ช่วงเย็นหลังจากเสร็จงาน SciEx แล้วก็จะต่อด้วยงานปัจฉิมนิเทศทันที

ปาร์ตี้หมูกระทะ

ปิดท้ายกันด้วยงานปาร์ตี้หมูกระทะครับ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: