บลอกอาจารย์โจ้

Archive for the ‘ประชุมวิชาการ’ Category

มหกรรมคุณภาพ ม.มหิดล 2563

Mahidol Quality Fair 2020

ปีนี้ส่งผลงานเข้าร่วมในรูปแบบโปสเตอร์ในชื่อเรื่องว่า “SDG13 and SCBI 520 Climate Change Biology” ซึ่งก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมได้

ในวันที่ 28 ส.ค. 2563 ที่ส่งงานเข้าไปในระบบ พบว่ามีผลงานเป็นลำดับที่ 169 แต่พอวันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าร่วม ปรากฎว่าจำนวนตัวเลขที่รับผลงานเข้าระบบอยู่ขึ้นไปที่ 336 ชิ้นงานแล้ว

ปีที่แล้วก็ได้ร่วมส่งงานเข้าร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และให้เจ้าหน้าที่ที่งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพเป็นผู้นำเสนอผลงานหน้าโปสเตอร์

เมื่อหมดเขตรับผลงานเข้าร่วมงาน พบว่ามีจำนวนผลงานที่ส่งผ่านเข้าระบบ และมีหมายเลขสูงสุดที่ 370 ชิ้นงาน มีผลงานที่มีค่าเวลาประทับหลังจากหมดเขตอีก 3 ชิ้นงาน ซึ่งถือว่ามีผลงานส่งเข้าจำนวนมากเมื่อคำนึงถึงสถานการณ์ COVID-19 และในขณะนี้ยังไม่ทราบว่ารูปแบบการจัดงานจะเป็นแบบออนไลน์หรือผสมผสาน หรือจัดเหมือนงานครั้งก่อน ๆ ที่มีคนเข้าร่วมเป็นพันคนที่มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผลการพิจารณาตอบรับให้นำผลงานเข้าร่วมงานได้คือวันที่ 17 ต.ค. 2563 และต้องทำโปสเตอร์ส่ง (หากจัดแบบปกติ) แล้วทางกองพัฒนาคุณภาพจะนำไปผลิตเป็นโปสเตอร์ให้โดยเจ้าของผลงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 13

STT4Youths_2018_008

การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 13 The 13th Conference on Science and Technology for Youths “นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน”

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา

EHT_Conference_20171119_007

ธีมของงานประชุมในปีนี้คือ “อนามัยสิ่งแวดล้อมกับการวิจัยพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0” และยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ผลงานวิจัยของนักศึกษาในโครงการอีกด้วย

EHT_Conference_20171119_008

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ของกินงานวทท.เพื่อเยาวชน 12

งานวทท.เพื่อเยาวชน เป็นการประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนโครงการพิเศษต่าง ๆ เช่น พสวท. และเปิดกว้างให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้

งานประชุมวทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา ซึ่งผมได้เข้าร่วมในฐานะผู้สนใจคนหนึ่ง โดยติดรถไปกับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แต่เนื่องจากไม่มีภาระกิจใดในงาน (เช่นกรรมการให้คะแนนโปสเตอร์ หรือกรรมการห้องการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย) จึงไม่มีคูปองรับประทานอาหาร ต้องขอความอนุเคราะห์จากเจ้าของงาน (พี่สสวท.) เอื้อเฟื้อคูปองอาหารกลางวัน

stt4youths12_food_20170604-05

ลิงก์ที่เกี่ยว

SciEx2016

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559

MUSC_SciEx17_20160527_01

อัลบั้มภาพ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153589223456024.1073741981.178223216023&type=3

การประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 2556

การประชุมวิชาการประจำปี 2556 ศูนย์เป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

EHT_20130824

กำหนดการ

 • วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556
  • ลงทะเบียน
  • รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
  • เปิดการประชุมโดย นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
  • การบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนประเทศในกลุ่มอาเซียนสู่ระดับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา” (Driving ASEAN towards Organisation for Economic Cooperation and Development status) โดยศาสตราจารย์เกรียรติคุณ นายแพทย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ ที่ปรึกษาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • การอภิปรายเรื่อง “อาหารปลอดภัย (Food Safety)”
   • นวัตกรรมเพื่ออาหารปลอดภัย โดย ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   • มุมมองของการค้าปลีกต่อความปลอดภัยของอาหาร โดย นางสาวอินทิรา พฤกษ์รัตนนภา ผู้จัดการทั่วไปด้านพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ สำนักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
   • Food Safety From Farm to Table โดย เภสัชกรสหัส รัตนะโสภณชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักความปลอดภัยด้านอาหารและประกันคุณภาพกลาง เครือเบทาโกร
   • อาหารปลอดภัยในมุมมองของผู้บริโภค
    • นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีธนะ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
    • นางสาวธนัชสร สุสันทัด นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
   • ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
  • การประชุมโต๊ะกลมเรื่อง “ผลกระทบของการเกิดน้ำมันรั่วต่อระบบนิเวศน์และสิ่งมีชีวิต”
   • นายรังสรรค์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
   • นายบุญเชิด สุวรรณทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
   • นายพิไชย อาจารสัมปันน์ ประธานกรรมการบริษัท P.A. Environmental Corporation
   • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาศิริ บาร์เนท อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   • ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพ
   • ผู้ดำเนินรายการ ดร.คฑาวุธ ภาชนะ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • กิจกรรมกลุ่มย่อยนักศึกษาเรื่อง อาหารปลอดภัย
   • กลุ่มที่ 1 ความปลอดภัยของวัตถุดิบที่นำมาใช้ประกอบอาหาร
   • กลุ่มที่ 2 ความปลอดภัยระหว่างกระบวนการผลิต การบรรจุ และการเก็บรักษา
   • กลุ่มที่ 3 นวัตกรรมด้านความปลอดภัยของอาหาร
  • การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
 • วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556
  • การนำเสนอกิจกรรมกลุ่มย่อยของนักศึกษา
  • การบรรยายเรื่อง “พลังงานทางเลือกที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม” โดย ดร.วีรินทร์ หวังจิรนิรันดร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พิธีมอบรางวัลการประกวดโปสเตอรืผลงานวิจัย
  • พิธีปิดการประชุมโดยรองศสาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา

รางวัลประกวดโปสเตอร์ประเภทผลงานวิจัยดีเด่น

 • รางวัลที่ 1 (P20) The sysnthesis of functionalized indanes via lewis acid-mediated ring closure followed by nucleophilic transfer from triacyl reagents by Kanokrat Trongchit (CGI) เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 (P27) Detection of some bacterial phathogens on cattle ticks, Rhipicephalus microplus from eight provinces of Thailand by Sasithorn Arob (SCBI) เงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 (P05) Effect of climate change on environmental factors and incidence of pathogenic bacteria in Pra-sae estuary, Rayong province, Thailand by Sununttha Wingwon (BUU) เงินรางวัล 1,500 บาท
 • รางวัลที่ 3 (P19) Secondary metabolites from a marine derived-fungus strain MAYA 15-1 by Mario Wibowo (CGI) เงินรางวัล 1,500 บาท
 • รางวัลชมเชย (P07) Investigation of the effects of artemisinin on cellular calcium metabolism by Kanate Thitianapakorn (SCTX) เงินรางวัล 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (P22) Treatment of high concentration of waste gas containing-benzene by biofilter system by Piyakorn Techanawanich (SCBI) เงินรางวัล 1,000 บาท

รางวัลประกวดโปสเตอร์ประเภทการนำเสนอดีเด่น

 • รางวัลที่ 1 (P31) Suitable GIS interpolation for suspended sediment concentration estimation on the Chaophraya river mouth area by Apidet Worasaen (PH) เงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 (P16) Bioactive pigments from Pseudomonas sp. M4 cloning of their synthesis genes by Lampet Wongsaroj (CGI) เงินรางวัล 2,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 (P12) Role of organic cation transporters (OCTS) on mercury-induced nephrotoxicity by Thanutporn Poolsukko (SCTX) เงินรางวัล 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (P14) Antioxidant capacity of Gnetum gnemon (Linn.) var Tenerum Markgr by Amornrat Leesook (SCBI) เงินรางวัล 500 บาท
 • รางวัลชมย (P08) Levels and effect of nitric oxide on glioma cells by Piyadon Sathavorasmith (SCTX) เงินรางวัล 500 บาท
 • รางวัลชมเชย (P04) Effect of climate change on environmental factors and incidence of Vibrio bacteria in raw oysters from Ang Sila coastal area Chonburi by Pondpen Thongsa-ard (BUU) เงินรางวัล 500 บาท

รางวัลช่วงการแสดง The Voice of EHT 2013

 • ร้องเพลงอย่างมีคุณภาพ รางวัล 2,000 บาท ได้แก่ทีมจาก CGI
 • ร้องเล่นเต้มเพลง รางวัล 2,000 บาท ได้แก่ทีมจาก CGI

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ขอ ISBN

ISBN_20130809_04

ผมต้องดำเนินการขอ ISBN ให้หนังสือรวบบทความวิชาการจากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 8 ให้กับทางสมาคมนักเรียนทุนโครงการพสวท.เป็นครั้งแรก โชคดีที่การดำเนินการสมัยนี้สามารถทำจากที่ไหนก็ได้ผ่านระบบออนไลน์

 • เริ่มต้นจากการสืบค้นว่าถ้าจะขอ ISBN ต้องทำอย่างไรจาก Google ซึ่งคำตอบอันดับแรกก็คือต้องไปดำเนินการที่เว็บไซต์ของหอสมุดแห่งชาติ (National Library) http://www.nlt.go.th
 • ลิงก์ที่จะขอเลข ISSN, ISBN และ CIP ก็อยู่บนหน้าแรกนั่นเอง
 • ในหน้าถัดมาเป็นของระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์  http://www.nlt.go.th/e-service/home/
 • สิ่งแรกที่ต้องทำหากไม่มีข้อมูลสมาชิกอยู่ก็ต้องสมัครสมาชิกใหม่ ข้อสังเกตุคือลิงก์สมัครสมาชิกนั้นจะไม่มีเส้นใต้อยู่ ทำให้นึกว่าไม่ใช่ hyperlink แต่จริงๆแล้วคลิ๊กได้
 • ในหน้าถัดไปจะต้องกรอกรายละเอียดของสมาชิกใหม่ ซึ่งผมเลือกเป็นเอกชน ซึ่งคงรวมบุคคลทั่วไปด้วย และก็ใส่ข้อมูลของผมเองลงไปทั้งหมดที่เขาให้ใส่และใส่ได้
 • ทางระบบจะให้เรายืนยันว่าอีเมล์ที่สมัครนั้นมีตัวตนจริงๆหรือไม่ แต่ผมคอยแล้วคอยเล่าก็ไม่เห็นอีเมล์มา ลองสมัครด้วยอีเมล์อื่นก็ไม่มีอีเมล์มา จึงลองเขียนอีเมล์ไปสอบถามที่ isbn@nlt.go.th ที่ตอบกลับมาในเวลาต่อมาว่าสามารถใช้ชื่อและรหัสที่สมัครไว้ได้แล้ว (สรุปว่าขั้นตอนเปิดอีเมล์เพื่อคลิ๊กลิงก์ยืนยันอีเมล์ผมก็ไม่ได้ทำ เพราะไม่มีอีเมล์มาเลย)
 • หลังจากใช้ชื่อและรหัสได้ ผมก็กลับไปกรอกข้อมูลเพื่อขอ ISBN ให้หนังสือโดยมีข้อมูลที่ต้องใส่ให้เยอะมาก ผมก็หาทางใส่ไปให้ได้มากที่สุดและเป็นจริงที่สุดเท่าที่จะใส่ได้ เพราะเขาบอกว่าถ้าข้อมูลครบก็ได้เลขเลย ไม่ต้องแก้ไขอีก โดยหัวข้อที่เราควรมีข้อมูลไปกรอกให้เขามีหัวข้อดังนี้ แต่บางหัวข้อที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องกรอก
  • ชื่อผู้แต่ง (author)
  • ชื่อหนังสือ (title)
  • ผู้แปล (translator)
  • ผู้วาดภาพประกอบ (illustrator)
  • ครั้งที่พิมพ์ (edition)
  • ชื่อชุด (series)
  • ผู้รับผิดชอบการพิมพ์ (publisher: ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ เว็บไซต์)
  • โรงพิมพ์ (printing house: ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ เว็บไซต์)
  • ปีที่พิมพ์ (year)
  • จำนวนหน้า (number of pages)
  • ราคา (price)
  • จำนวนที่จัดพิมพ์ (number of copies)
  • ประเภทสิ่งพิมพ์ (type of publication) เช่นหนังสือ (book)
  • ผู้จัดจำหน่าย (distributer’s name: ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ เว็บไซต์)
  • จำนวนชื่อเรื่องที่คาดว่าจะจัดพิมพ์ต่อปี (estimated number of titles per year)
  • ข้อความที่ต้องการประชาสำพันธ์
 • บางข้อจะมีลิสต์ให้เลือก แต่ถ้าไม่มีในรายการก็ต้องกรอกเอง ยกตัวอย่างเช่นผู้รับผิดชอบการพิมพ์ของงานที่ผมทำมีอยู่ในรายการ แต่โรงพิมพ์ที่จะใช้ไม่มีอยู่ในรายการก็ต้องกรอกใหม่ไปเอง ซึ่งเราต้องรู้ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ของโรงพิมพ์ด้วย หากกรอกไม่ครบก็จะไม่ได้ไปต่อ
 • เสร็จแล้วจะมีหน้าให้เราตรวจสอบข้อมูลที่กรอกลงไป ว่าจะกลับไปแก้ หรือจะไปต่อ
 • เราต้องอัพโหลดไฟล์ด้วยอีกสามอย่าง
  • ไฟล์หน้าปก และปกใน (ผมมีแต่ปกใน เพราะปกหน้าเป็นกราฟิคที่ยังไม่ได้ออกแบบ ซึ่งผมพิมพ์เป็น pdf แล้วค่อยอัพโหลดผ่านทางหน้าเว็บนั้น)
  • ไฟล์สารบัญ (อันนี้มีอยู่แล้ว ก็พิมพ์เป็น pdf แล้วก็อัพโหลด)
  • ไฟล์บทคัดย่อ (จริงๆแล้วไม่ทราบว่าหมายถึงบทคัดย่ออะไร แต่ในเล่มมีบทคัดย่อของบทความวิจัยทั้ง 11 เรื่อง ก็เลยพิมพ์เป็น pdf 11 หน้าบทคัดย่อแล้วก็อัพโหลดให้ไป
 • เสร็จแล้วทางเจ้าหน้าที่คงพิจารณาข้อมูลที่เราส่งเข้าไป ถ้ามีปัญหาก็คงต้องแก้ไข แต่ในกรณีผม ดูเหมือนจะไม่มีปัญหา และในที่สุดผมก็ได้ ISBN มาเรียบร้อย ซึ่งเราต้องหมั่นเข้าระบบไปดูผลการพิจารณาเอาเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

 • กลุ่มงานบริการพิเศษ
 • โทร 0-2280-9845, 0-2280-9828-32 ต่อ 135, 136, 137,140
 • โทรสาร 02280-9858
 • อีเมล์ : isbn@nlt.go.th และ issn@nlt.go.th

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนองานแบบ Short Talk

Sciex2013_Tag

ในนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14 หรือ The 14th Science Project Exhibition ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 มีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะจบการศึกษาหลายรูปแบบ ได้แก่การนำเสนอแบบ short talk ซึ่งจะให้ผู้พูดใช้เวลาเพียง 3 นาทีในการนำเสนอสิ่งที่ตนเองทำ โดยให้ใช้สื่อเช่น PowerPoint ได้ และมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

แนวทางการให้คะแนนการนำเสนอแบบ short talk

 • ความสามารถในการนำเสนอผลงาน (presentation performance)
  • ลำดับเนื้อหา (organization) และความเรียบง่าย (simplicity) 35%
  • การใช้เวลานำเสนอ (timing) 15%
 • ความเข้าใจในเนื้อหางานวิจัยที่นำเสนอ (subject matters) 35%
 • คุณภาพของสื่อการนำเสนอ (audio-visual aids) 15%

รวม 100%

แบ่งการนำเสนอเป็นสองรอบ รอบละ 11 เรื่อง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

 • นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ขอบคุณเท็ด TED

เทอมนี้มีหลายเลคเชอร์ที่ผมเอาการบรรยายจาก TED (Technology, Entertainment, and Design) มาใช้ประกอบการเรียนการสอน เพิ่มเติมจากการดูเพื่อความรู้และความบันเทิงส่วนต้ว จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเท็ด http://www.ted.com/ มีพันกว่าเรื่องและคงจะมีเพิ่ขึ้นเรื่อยๆ

image

ปกติผมใช้โปรแกรมประยุกต์ (application) บนแท็บเล็ตดูเอามากกว่า หรือบางคร้ังก็ดูผ่านยูทูปที่ขนาดไฟล์ที่ใช้เล็กกว่าเป็นต้น อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปอ่านบน http://en.wikipedia.org/wiki/TED_(conference) ดูครับ

การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง 2555

การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง 2555 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส เชียงใหม่

วันพุธที่ 31 มกราคม 2555

 • พิธีเปิดโดยประธานมูลนิธิโครงการหลวง
 • บรรยายพิเศษเรื่อง “ความสำคัญองการเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และผลกระทบต่องานบนพื้นที่สูง โดยอธิบดีกรมอาเซียน
 • การบรรยายงานวิจัยเรื่องการศึกาาระบบการผลิตทางการเกษตรในเขตพื้นที่ส่งเสริมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง กรณีศึกาา บ้านขุนแม่วาก ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์
 • การจัดการความรู้ (KM) และจัดทำแปลงต้นแบบผักกาดหอมห่อ โดยนายภราดร สื่อมโนธรรม
 • สรุปผลการวิจัยเฮมพ์ในมูลนิธิโครงการหลวง โดย รศ.ดร.อาคม กาญจนประโชติ
 • การเจริญเติบโตผลผลิตและคุณภาพทางกายภาพของถั่วแดงหลวง ถั่วอะซูกิ และถั่วขาวที่ปลูกในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลาง ฤดูปลูก 2554-2555 โดย ผศ.ดร.สุรัตน์ นักหล่อ
 • ต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ในพื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช
 • การศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีร่วมกับวัสดุปรับปรุงดินเพื่อปลูกผักดาหางหงษ์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ชลประธานศูนย์พัฒนาโครงการหลางหนองหอย โดย น.ศ.วรรยา สุะรรมชัย
 • การสะสมและแพร่กระจายโลหะหนักบางชนิดในดินปลูกผักบนพื้นที่การเกษตรศูนย์พัฒนาโครงการหลางหนองหอยและห้วยลึก โดยน.ศ.นภัสสร โน๊ตศิริ
 • อัตราการเกิดและกระจายตัวของพืชตระกูลแตกที่ติดเชื้อไวรัสในพื้นที่ดครงการหลวง โดย น.ศ.สุธาศินี นนทะจักร
 • การตรวจสอบลักษณะต้นทานโรคราแป้งในถั่วลันเตาโดยเครื่องหมายโมเลกุล โดย นายกมล ทิพโชติ
 • ผลผลิตและคุรภาพของมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กหลากสี โดย รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร
 • ฯลฯ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: