บลอกอาจารย์โจ้

Archive for the ‘ประกันคุณภาพ’ Category

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx

เขียนเป็นเล่มที่ 2 แล้ว ก็ยังคิดว่าควรจะต้องปรับปรุงให้ดีกว่านี้อีก

MUSC_EdPEx_SAR_2016

รายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2559

musc_edpex_sar_20130501

MUSC EdPEx SAR 2555 เล่มแรกของคณะวิทยาศาสตร์ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ โดยอ.กรองทอง

ลิงก์: รายงาน SAR EdPEx ของคณะวิทยาศาสตร์ เล่มแรก เมื่อปี 2556

MUSC_EdPEx_SAR_Series_20170408

เอาสองภาพมาต่อกัน

ของกินของว่าง Century Park

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ได้ไปอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ของสกอ. ที่โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค ซึ่งได้รวบรวมภาพของว่างและอาหารที่ได้รับประทานมาใส่เป็นอัลบั้มดังภาพ

century_burger_20170120

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Can’t Spell EdPEx without EDP

slide1

EdPEx

  • Education Criteria for Performance Excellence

EDP

  • (Mahidol University) Executive Development Program

ที่มา: เกิดจากการที่มีเจ้าหน้าที่จากภาควิชาหนึ่งติดต่อมายังงานพัฒนาคุณภาพถึงเรื่องการกรอกข้อมูลเพื่อเตรียมใช้ในงาน EdPEx แต่พูดเพียงสามตัวอักษรแรก ซึ่งก็คือ EDP ที่บังเอิญเป็นตัวย่อของโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ผมไปอบรมมาพอดี (เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559) เมื่อนำไปโพสต์ในไลน์กลุ่มเพื่อนผู้เรียน EDP รุ่นที่ 15 ด้วยกันก็ได้รับความสนใจเล็กน้อย (2 คนจากสี่สิบกว่าคนส่งสติกเกอร์มาร่วมตกใจด้วย)

ผลการรับเยี่ยม EdPEx

MUSC_EdPEx_Site_Visit_Final_20160617

กรรมการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence หรือ EdPEx) ของมหาวิทยาลัยมหิดล มาตรวจประเมินระดับพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559

มีประเด็นสำคัญสองเรื่องได้แก่

  • การที่ผมเป็นผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ของคณะฯ ในยุคของผู้บริหารชุดปัจจุบันในตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
  • และสองก็คือผลการประเมิน เมื่อเทียบกับปีที่แล้วมีค่าลดลง ทั้งด้านกระบวนการ และผลลัพธ์

เป้าหมายต่อไปก็คือการหาทางพัฒนากระบวนการ เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นระบบและมีประสิทธิผล ตามเกณฑ์ EdPEx ต่อไปให้ได้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การได้ไปเยี่ยมส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยเกณฑ์ EdPEx

MU_EdPEx_Leader_Certificate_2015

ได้รับประกาศนียบัตรดังภาพหลังจากที่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจเยี่ยมส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 ในงานประชุม After Action Review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx และเลี้ยงขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมมหาสวัสดิ์ ศาลายา พาวิเลียน วิทยาลัยนานาชาติ ระหว่างเวลา 1300-1630

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง