บลอกอาจารย์โจ้

screenshot_of_niets_20170201

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือที่รู้จักเป็นตัวย่อ “สทศ.” จัดสอบแบบต่าง ๆ เพื่อวัดผลทางการศึกษาของประเทศ มีวิสัยทัศน์ว่า “To be a World-Class Educational testing service center” ซึ่งในระดับโลกมีหลายองค์กรที่จัดการสอบวัดผลทางด้านการศึกษาหรือด้านที่เกี่ยวข้องอยู่เทียบเคียงได้กับบทบาทหน้าที่ของ สทศ.

ผมมีแผ่นพับที่ทาง สทศ. เผยแพร่ไว้ได้แก่

 • หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) สำหรับบุคลากรทางการศึกษาระดับโรงเรียน โดยระบบ E-Testing ทำให้ออกแบบทดสอบได้ด้วยสื่อที่หลากหลาย
 • ข้อสอบ สทศ. เกินหลักสูตร หรือไม่ เป็นแผ่นพับที่ตอบคำถามมหาชนว่าข้อสอบที่ สทศ. จัดทำมาทดสอบนักเรียนในประเทศนั้นได้มาตรฐานหรือเกินหลักสูตรหรือไม่ ซึ่งในแผ่นพับจะอธิบายถึงกระบวนการได้มาซึ่งข้อสอบที่เป็นไปตาม “test blueprint” และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุมคุณภาพของหลักสูตร เช่น บัตรข้อสอบ (item card) และเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของข้อสอบ
 • การนำผลสอบ ONET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน แผ่นพับนี้อาจมีเรื่องตัวเลขสถิติต่าง ๆ แต่ที่น่าสนใจกว่าคือการอริยสัจสี่มาใส่ไว้
  • ทุกข์ คือค่า output ที่ออกมาต่ำ ซึ่งหมายถึงคะแนนการสอบ ONET ของสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50
  • สมุทัย เป็นเรื่องการมี input และ process ไม่ดี กล่าวคือเมื่อเจตคติก็ดี ความตระหนักรู้ก็ดี พฤติกรรมของครูและผู้บริหารก็ดี มีความไม่เหมาะสม นำไปสู่ความทุกข์ (ที่คะแนนน้อย)
  • นิโรธ คือการที่จะได้พ้นทุกข์ด้วยการได้คะแนนสูงขึ้นกว่าเดิม
  • มรรค คือการที่จะทำให้ได้นิโรธ ก็จะต้องปรับให้ input และ process ดีขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เกิดขึ้นได้โดย
   • ให้คนเห็นคุณค่าของ ONET นำคะแนนไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
   • ให้ครูสอนอย่างครูมืออาชีพ
   • ผู้บริหารต้องนิเทศการสอนให้เห็นความเชื่อมโยงกันของวัตถุประสงค์ การเรียนการสอน และการวัดผล (OLE)
 • ผลสอบ ONET กับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานผลการสอบ ONET ที่แบ่งออกเป็น
  • ผลการสอบ ONET รายบุคคล
  • ผลการสอบ ONET ระดับโรงเรียน
  • ผลการสอบ ONET ระดับเขตพื้นที่
   • และการนำผลคะแนนไปใช้ในแต่ละระดับแบ่งเป็ฯ
   • ระดับนักเรียน ที่เอาคะแนนของตนเองไปพิจารณาเพื่อหาทางพัฒนาตนเอง
   • ระดับครูผู้สอน ที่ใช้ระดับคะแนนในการพัฒนาการเรียนการสอน
   • ระดับผู้บริหารสถานศึกษา ที่ใช้ระดับคะแนนในการพัฒนาการบริหารการศึกษา
   • ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ต้นสังกัด ที่ใช้ระดับคะแนนในการสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด
   • ระดับประเทศ ที่ใช้ระดับคะแนนในการพัฒนาการเรียนการสอนในภาพรวมของประเทศ
 • ONET กับการปฏิรูปการศึกษา ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
  • การลดกลุ่มรายวิชาจาก 8 เหลือ 5 รายวิชา ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสอบได้
  • การเพิ่มข้อสอบแบบอัตนัย ช่วยวัดความคิดสร้างสรรค์และการอ่านจับใจความได้
  • มีการเผยลักษณะเฉพาะของข้อสอบให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมกัน
  • เปิดเผยข้อสอบและเฉลยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
  • การจัดทำคลังข้อสอบ
  • การจัดทำระบบทดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Test)
  • การรายงานผลแบบอัตโนมัติ (RPS: Reporting Service System)
  • ส่งเสริมการนำผลสอบ ONET ไปพัฒนาการเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ
 • มาตรฐานการจัดสอบของ สทศ. เป็นแผ่นพับเกี่ยวกับการที่ สทศ. ควบคุมดูแลให้การสอบมีมาตรฐาน ยุติธรรมกับทุกฝ่าย
 • มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เป็นแผ่นพับที่แสดงให้เห็นมาตรฐาน 5 ประการของ สทศ.
  • มาตรฐานการบริหารการทดสอบ
  • มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ
  • มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ
  • มาตรฐานการพิมพ์ การรับส่ง การตรวจ และการประเมินผล
  • มาตรฐานการรายงานผล และการนำผลไปใช้
 • แผ่นพับประวัติ ความเป็นมาของ สทศ.

เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของข้อสอบ

 1. ข้อสอบวัดตรงตามสมรรถนะที่มุ่งวัดตามคุณภาพของผู้เรียนและตรงตาม item specification หรือไม่ โดยมีตัววัดย่อยได้แก่ ความตรงตามสาระที่ต้องการวัด การที่ข้อสอบตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัววัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง และความตรงต่อระดับการคิดหรือพฤติกรรมของวัด (เช่นตาม Bloom’s Taxonomy)
 2. คุณภาพของ “สถานการณ์” ที่นำมาใช้ในการออกข้อสอบ โดยอาจเป็นเหตุการณ์ (event) เป็นกรณีศึกษา (case) เป็นตารางหรือกราฟ (figure) หรือมีลักษณะความเป็นเงื่อนไข (condition) ที่เป็นสถานการณ์ในชีวิตวิจริง มีเหตุมีผล ช่วยกระตุ้นความคิด และน่าสนใจ มีข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ครบถ้วน รัดกุม เพียงพอเพื่อให้มีคำตอบของข้อคำถามเพียงคำตอบเดียว รวมทั้งสะท้อนมาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางที่มุ่งวัด
 3. คุณภาพของ “คำถาม” ซึ่งหมายถึงมีความเป็นปรนัย คือผู้ตอบคำถามเข้าใจคำถามได้ตรงกับผู้ที่ออกข้อสอบ มีความเป็นประโยคคำถามที่สมบูรณ์ มีการขีดเส้นใต้เน้นข้อความที่สำคัญ เช่นคำปฏิเสธ มีความกะทัดรัดและชัดเจน ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย ไม่มีข้อความในคำถามที่ชี้แนะคำตอบ ไม่มีประโยคที่เป็นปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับผู้เข้าสอบ
 4. คุณภาพของ “ตัวเลือก” หมายถึงการที่ตัวเลือกแต่ละตัวมีความเป็นเอกพันธ์ (homogeneous) ไม่มีตัวเลือกที่ดูโดดเด่นหรือแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด มีการเรียงลำดับกันเป็นระบบ เช่นเรียงตามความยาวข้อความของตัวเลือก หรือตามลำดับค่าตัวเลขของแต่ะตัวเลือก ไม่มีคำหรือข้อความซ้ำ ๆ ในตัวเลือกทุกตัว (เพราะไม่จำเป็น) มีคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว อธิบายได้ตามหลักวิชา คำตอบไม่ควรเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา และควรปราศจากข้อโต้แย้งใด ๆ อีกทั้งตัวลวงแต่ละตัวมีที่มาที่ไปที่ถูกต้องตามหลักวิชา ผู้สอบได้เกิดการเรียนรู้ไประหว่างสอบ สมเหตุผล และไม่นำไปสู่ข้อโต้แย้ง

ความยากและอำนาจการจำแนก

 • ข้อสอบของ สทศ. แต่ละฉบับควรประกอบด้วยข้อง่าย 25% ข้อที่ยากปานกลาง 50% และข้อที่ยากอีก 25% (รวมเป็น 100%)
 • ความยาก (p) คำนวณจากสัดส่วนผู้ตอบถูก เช่น ร้อยละร้อยของผู้สอบตอบข้อสอบนี้ถูกกันทุกคน ข้อสอบจะมีความยากอยู่ที่ 1 (ข้อสอบไม่ยากเลยสักนิด) หากเพียงครึ่งเดียวของผู้สอบเท่านั้นที่ตอบถูก ความยากจะมีค่าเท่ากับ 0.5 (ยากปานกลาง) และหากไม่มีใครตอบถูกเลยสักคนเดียว จะเป็นข้อสอบที่มีความยากเป็น 0 (ข้อสอบยากสุด ๆ)
  • ค่าความยาก
   ง่ายมาก p = 0.6 – 1.0
   ปานกลาง p = 0.4 – 0.59
   ยากมาก p = 0 – 0.39
 • อำนาจการจำแนก คือความสามารถของข้อสอบที่แยกคนเก่งกับคนไม่เก่งได้ เช่นข้อสอบที่คนเก่งจะตอบถูก คนไม่เก่งจะตอบผิด ข้อสอบที่ทุกคนตอบถูกหมดหรือผิดหมด จะเป็นข้อสอบที่ไม่มีอำนาจในการจำแนก
  • ค่าอำนาจการจำแนก
   จำแนกได้ดีมาก r = 0.8-1.0
   จำแนกได้ดี r = 0.6 – 0.79
   จำแนกได้ปานกลาง r = 0.4 – 0.59
   จำแนกได้น้อย r = 0.2 – 0.39
   จำแนกไม่ได้ r = 0 – 0.19

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกัน

 • ระดับชั้นเรียน ต้องเกิดขึ้นในระดับชั้นเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ตามวัตถุประสงค์และวิธีวัดผลเหมาะสม
 • ระดับสถานศึกษา
 • ระดับสังกัด (NT: National Test)
 • ระดับชาติ (ONET: Ordinary National Education Test)
 • ระดับสากล (PISA: Programme for Student Assessment)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 • เว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) http://www.niets.or.th/th/
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: