บลอกอาจารย์โจ้

เปิดหนังสือ “ศิริราชประชาสัมพันธ์” ฉบับมกราคม 2560 แล้วก็นึกถึงความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ได้รับรางวัล Thailand Quality Class (TQC) จากการดำเนินการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลตามแนวทางเกณฑ์ Thailand Quality Award (TQA) หรือ EdPEx ของสกอ.

เนื้อหาในเล่มที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชัด ๆ เช่น

 • คอลัมน์นโยบายและแผนที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะฯ ลงสู่ระดับภาควิชา โดยทำแผนที่เชื่อมโยงให้เห็นสามระดับใหญ่ ได้แก่ระดับสากล (global) ระดับประเทศ (national) และระดับภาควิชา (department)
 • ในคอลัมภ์พัฒนาคุณภาพ เป็นเรื่องการที่ศิริราชเตรียมความพร้อมที่จะรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 5 (re-accreditation survey) ด้วย Advance HA ปี 2560 ที่มีการนำเสนอแผนผังบูรณาการมาตรฐานเพื่อบริหารจัดการศิริราชสู่ความเป็นเลิศ และระยะของการพัฒนาคุณภาพ (road map/timeline)
 • ในเรื่อง KM ที่เป็นอีกเรื่องเด่นของศิริราช ในหัวข้อ “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ: KM Inspiration” ปี 3 กับสโลแกน “พัฒนาคน พัฒนางาน มุ่งสร้างนวัตกรรม ด้วย KM” มีเกณฑ์ตัดสินให้ผู้สมัครตัดสินใจ
  • แนวคิดและวิธีสร้างแรงบันดาลใจ 20 คะแนน
  • การสื่อสารเนื้อหาชัดเจน 50 คะแนน
  • ความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่อง 20 คะแนน
  • การสรุป 10 คะแนน
 • หากเป็นเกณฑ์ประเมินสำหรับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้านแนวคิด LEAN สามารถประเมินได้จากบทคัดย่อ จากเกณฑ์ต่อไปนี้
  • ความเป็นนวัตกรรม 4 คะแนน
  • กระบวนการพัฒนา 19 คะแนน
  • วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 4 คะแนน
  • การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 3 คะแนน
  • ความเหมาะสมของการใช้ LEAN ในการพัฒนากระบวนการ 4 คะแนน
  • ผลลัพธ์ของนวัตกรรม 27 คะแนน
  • วิธีการพัฒนานวัตกรรม (PDCA) 4 คะแนน
  • ผลลัพธ์ของการพัฒนานวัตกรรม 4 คะแนน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: