บลอกอาจารย์โจ้

แนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงคน (ในทางที่ดีขึ้น) ด้วยการศึกษา หรือ Transformative Education เป็นสิ่งที่ผู้ให้การศึกษาอย่างเช่นมหาวิทยาลัย อยากให้เกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษาของตน ในการนี้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการอบรมในหัวข้อนี้ขึ้น

วันที่อบรม วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558

วิทยากร

 • ยืน ภู่วรวรรณ (yuen@ku.ac.th) ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวข้อบรรยาย (จากสไลด์)

 • Transformative Education ความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
 • การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษา
 • กระบวนทัศน์ที่ต้องคำนึงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
 • การศึกษามีแรงกดดัน 3 ประการที่ทำให้กระบวนการเรียนรู้ต้องเปลี่ยนแปลง
 • แรงกดดันที่ 1 ผู้เรียนที่เปลี่ยนไปเป็น Generation Z
 • อาจารย์ในยุคนี้ต้องเข้าใจนักศึกษา Generation Z
 • นักศึกษา Gen Z มีลักษณะพิเศษ
 • แรงกดดันที่ 2 เทคโนโลยีอุบัติใหม่
 • ศตวรรษที่ 21 กับวงรอบเทคโนโลยีที่กดดัน
 • แนวโน้มชีวิตที่อยู่ร่วมกับการใช้ข้อมูลดิจิทัล
 • สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเรียนการสอนยุคดิจิทัล
 • การท้ายทางสู่การเรียนรู้แบบดิจิทัล
 • แรงกดดันที่ 3 สังคม กฎ ระเบียบ เครื่อข่ายสังคม
 • การก้าวสู่การเข้าถึงข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์
 • จริยธรรมกับการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยี
 • กระบวนการเรียนการสอนที่สนองตอบแรงกดดันที่ 3 ในยุคดิจิทัล
 • การเกิดใหม่ของเทคโนโลยีเป็นตัวไล่ล่าให้การศึกษาต้องเปลี่ยนและใช้ไอที
 • TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) สำหรับการเรียนการสนอในยุคดิจิทัล
 • TK (Technological Knowledge) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
 • PK (Pedagogical Knowledge) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน
 • PK: การเปลี่ยนรูปแบบการเรียนของนักเรียน
  • Learning by Doing
  • Project-Based Learning (PBL)
  • Team Learning
  • ฝึกฝนหาคามรู้วิธีการ เอามาทดลองใช้งาน แล้วเขียนรายงานเป็นรายคน
  • นำเสนอ (ต่อหน้าชั้นเรียนหรือชุมชน) เป็นทีม
  • ชวนผู้เรียนทำการทบทวนว่าสิ่งที่ทำมาได้เรียนรู้อะไร ความรู้ที่ได้มีคุณค่าต่อชีวิตในอนาคตอย่างไร อยากเรียนอะไรต่อ (เป็น After Action Review: AAR)
 • PK เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสนอ สร้างทักษณะที่จำเป็น
 • CK (Content Knowledge) ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา
 • การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสนอ
  • ทักษะ (skill) มีความสำคัญกว่าเนื้อหาที่ค้นหาทางกูเกิ้ลเอาก็ได้ กระบวนการเรียนรู้มีความสำคัญกว่าหลักสูตร บูรณาการความรู้และนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ได้ มีความสำคัญกว่าการได้มาซึ่งปริญญาบัตร คิดได้เอง สร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ มีความสำคัญกว่าท่องจำได้ เทคโนโลยีช่วยการเรียนมีความสำคัญกว่าการเรียนเนื้อหาในห้องเรียน
 • ต้องเปลี่ยนวิธีการ จากวิธีที่ใช้อยู่ทั่วไปให้เหมาะกับ Generation Z
  • สู่การเรียนรู้สร้างประสบการณ์จากการทำจริง ทำโครงงาน เรียนตามความต้องการของผู้เรียน เรียนตามความเหมาะสมกับแต่ละผู้เรียน ช่วยเหลือร่วมมือกันเรียน (ไม่เน้นสอบแข่งขัน) เรียนในชุมชนพื้นที่จริงแทนการนั่งเรียนในห้องเรียน เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตแทนการอ่านหนังสืออย่างเดียว เรียนเพื่อประเมินสู่การปรับปรุงแทนการเรียนเพื่อวัดผลตอนสุดท้าย เรียนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตแทนการเรียนเพื่อกระดาษปริญญาบัตรหนึ่งใบ
 • ทิศทางทักษะที่ต้องการมากว่า 3Rs
  • 3Rs คือการอ้าน (Read) การเขียน (Write) การคิดเลข (Arithematics)
  • ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
   • ทักษะการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี
   • ทักษะความรู้ความเช้าใจในดิจิทัล
   • ทักษะการสื่อสาร
   • ทักษะการรู้จักตัวตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
   • ทักษะการเป็นผู้ริเริ่มก่อการ
   • ทักษะความเป็นนานาชาติ
   • ทักษะการแก้ปัญหา
   • ทักษะการทำงานเป็นทีม
 • TK นวตกรรมใหม่ทำให้การกลับทิศ (ของการศึกษา)
 • TPACK ครูกับการเป็นผู้จัดห้องเรียนกลับด้าน (flipped classroom)
  • ห้องเรียนกลับด้าน (flipped classroom)
   • เริ่มด้วยการฝึกให้นักเรียนรู้จักการเรียนด้วยตัวเอง รู้จักการเก็บใจความ กาคคิดต่อ
   • ฝึกการเขียนบันทึก จดบันทึก เขียน mind map
   • ตั้งคำถาม ถามครูอาจารย์ได้
 • การเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึ้น
 • คำถามสำหรับการออกแบบการเรียนรู้
 • กระบวนการเรียนต้องตอบสนองอนาคตเนื่องมาจากเทคโนโลยีอุบัติใหม่ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแล้วเราจะเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างไรดี
 • ความรู้อยู่บนคลาวด์ หัวใจการเรียนรู้ยุคใหม่
 • มีแผนผังความรู้ Knowledge Map และ Computational Knowledge Engine
 • กระบวนการทำให้ผู้เรียนมี Learning Curve ทีดี มีการเรียนรู้ “วิธีการเรียน” ตอบปัญหาว่าทำปัญหาด้านการศึกษาไทยจึงมีมาก
 • ไทยรั้งอันดับท้าย 35 จาก 40 ประทเศในเรื่องการเรียนรู้ (ข้อมูลปีพ.ศ. 2540)
 • มีความรู้แบบเปิดมากล้นในดลกใบนี้ (เช่น Wikipedia)
 • เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสังคมเปิดบนสังคมดิจิทัล
 • ภายใต้สังคมแบบเปิด ทรัพยากรดิจิทัลเป็นแบบเปิดด้วย
 • ความหมายของคำว่า “เปิด” (open)
 • Open Educational Resources: แหล่งใหญ่บนคลาวด์
 • ชื้นส่วนดิจิทัล Digital Objects ทำให้เกิดการดำเนินงานรูปแบบใหม่ที่กดดันเรา
 • ข้อมูล เนื้อหา ความรู้ Digital Objects เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต
 • การจัดเก็บทรัพยากร OER
 • การจัดเก็บด้วย dSpace
 • จาก OER มาสู่ MOOC
 • การค้นหาทรัพยากรการศึกษา
 • การตีพิมพ์บทความวิชาการ งานวิจัย Open Access และ Close System
 • Google Scholar การค้นหาความรู้ทางวิชาการ
 • Microsoft Academic Search การแสวงหาทางวิชาการ
 • Google Books อีบุกสำหรับคนรุ่นใหม่
 • ติดตามข่าวสาาจากทั่วโลกจาก Google News
 • การท้าทายสู่การเรียนรู้แบบดิจิทัล
 • ดิจิทัลทำให้อาชีพครู้ต้องเปลี่ยนบทบาท
 • ทรัพยการแบบเปิดเพื่อการศึกษา
 • Open Education
 • MOOC คืออะไร (Massive Open Online Course
 • การเรียนจะเป็นโรงเรียนสำหรับมหาชน
 • กระบวนการที่เปลี่ยนต้องสร้างความพอใจให้กับผู้เรียน
 • ความท้ายทายสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนอยากเรียนและสนุกอย่างเกม (Gamification for Education)
 • ยุคดิจิทัลต้องจัดการเรียนการสนอให้สนุกอย่างเกม
 • การออกแบบการเรียนให้สนุกอย่างเกม
 • สรุปการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ Digital Technology
 • จบการบรรยาย

หลักสำคัญ: ให้อาจารย์สอนน้อยๆ ให้นักเรียนนักศึกษาเรียนได้เยอะๆ

เอกสารประกอบการอบรม

 • Transformative Education ความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: