บลอกอาจารย์โจ้

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา เรื่อง นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ (Innovation for Safety and Wellness)

EHT_Conference_2014_22

กำหนดการ

 • วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557
  • รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา กล่าวรายงาน นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวเปิดประชุม
  • ชมวีดิทัศน์แนะนำศูนย์
  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ บรรยายพิเศษเรื่องมลพิษในสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
  • ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา บรรยายเรื่องสถานการณ์มลพิษทางอากาศของประเทศไทยและภูมิภาค
  • นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ บรรยายเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ ปัญหาและนโยบายในการแก้ไข
  • การอภิปรายเรื่องสารเคมีในสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย
   • รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ อภิปรายเรื่องสารเคมี endocrine disruptor ในอุตสาหกรรมและการเกษตร
   • รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร เฮงสวัสดิ์ อภิปรายเรื่องยาปฏิชีวนะและสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้
   • ดำเนินายการโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล
  • การประชุมโต๊ะกลมเรื่อง ผลกระทบของน้ำมันรั่วต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต
   • นางพรศรี มิ่งขวัญ เรื่องการติดตามผลกระทบของการเกิดน้ำมันรั่วต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ในรอบ 1 ปี
   • นายบุญเชิด สุวรรณทิพย์ เรื่องบทบาทของภาคเอกชนในการช่วยแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วในอดีต และการวางแผนในอนาคต
   • ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี เรื่องการเตรียมมาตรการป้องกันเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วในอนาคต
   • ดร.สุวิสา มหาสันทนะ เรื่องบทบาทของสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการปนเปื้อนของสารเคมีในทะเล
   • นายวีระศักดิ์ คงณรงค์ เรื่องบทเรียนของชุมชนเกี่ยวกับน้ำมันรั่วในอดีตและการรับมือปัญหาในอนาคต
   • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชาญ สว่างวงศ์ ผู้ดำเนินรายการ
  • กิจกรรมกลุ่มย่อยนักศึกษาเรื่อง แนวทางการวิจัยของศูนย์ฯ ในอนาคตเกี่ยวกับสารเคมีในสิ่งแวดล้อที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย
   • กลุ่มย่อย 1 สารเคมี endocrine disruptor ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
   • กลุ่มย่อย 2 มลพิษทางอากาศ
   • กลุ่มย่อย 3 ยาปฏิชีวนะและสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้
   • กลุ่มย่อย 4 แนวางการวิจัยของศูนย์ฯในการปฏิรูปแระเทศไทยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สันทนาการ
  • การนำเสนอผลการวิจัยแบบโปสเตอร์ระหว่างเวลา 1600-1800
 • วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557
  • กิจกรรมกลุ่มย่อยนักศึกษา (ต่อ)
  • การนำเสนอผลการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย
  • พิธีมอบรางวัลการประกวดโปสเตอร์ กิจกรรมกลุ่มย่อย และพิธีปิดการประชุมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา

เกณฑ์การให้คะแนนโปสเตอร์วิชาการในการประชุมครั้งนี้ โดยแต่ละโปสเตอร์จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านประเมิน การนำเสนอและโปสเตอร์อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

 • แบบประเมินผลการประกวดโปสเตอร์ (ผลงานวิจัยดีเด่น)
  • 1. วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีความชัดเจน (5 คะแนน)
  • 2. ระเบียบวิธีวิจัยมีความชัดเจน (5 คะแนน)
  • 3. เนื้อหางานวิจัยเน้นความคิดใหม่ (5 คะแนน)
  • 4. ความสำคัญของผลงานวิจัย (5 คะแนน)
  • 5. ผลการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ (5 คะแนน)
 • แบบประเมินผลการประกวดโปสเตอร์ (การนำเสนอดีเด่น)
  • 1. รูปแบบการนำเสนอ (ตัวหนังสืออ่านง่าย พิมพ์ถูกต้อง วิธีการจัดเรียงลำดับหัวข้อย่อยถูกต้อง) (5 คะแนน)
  • 2. การนำเสนอผลการวิจัยที่เป็นสากลและชัดเจนตรงกับวัตถุประสงค์ (5 คะแนน)
  • 3. มีทักาณะในการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง ครบถ้วน การใช้ภาษาถูกต้อง (5 คะแนน)
  • 4. สามารถตอบคำถามได้ (5 คะแนน)

ผลการประกวดโปสเตอร์

 • โปสเตอร์ผลงานวิจัยดีเด่น
  • รางวัลที่ 1 P-04 เรื่อง Discerning molecular mechanisms of artemisinin toxicity utilizing a yeast model system โดย Kanate Thitiananpakorn (นักศึกษา) and Amornrat N. Jensen
  • รางวัลที่ 1 P-08 เรื่อง Organic cation transporter 1 mediates mercury uptake into renal proximal tubular cells โดย Thanutporn Pollsukko (นักศึกษา) and Sunhapas Soodvilai
  • รางวัลที่ 3 P-16 เรื่อง Sulfinylbenzimidazole and its derivatives inhibit CFTR-mediated chloride secretion in collecting duct cells โดย Punyawee Jintanapanya (นักศึกษา) et. al.
  • รางวัลชมเชย P-20 เรื่อง Effect of light intensity and bicarbonate concentration on biomass, lipid, and triacylglyceral yields of Dunaliella salina under nitrogen starvation โดย Sawita Yooprasert (นักศึกษา) et. al.
  • รางวัลชมเชย P-18 เรื่อง Cu-duped ZnO nanocatalyst for photocatalytic reduction of CO2 to methanol โดย Wijitra Pakasit (นักศึกษา) et. al.
  • รางวัลชมเชย P-29 เรื่อง Optimizations of hydroxyl terminated polymerization of mannose tricyclic orthoester toward ready-to-used liponannan backbone โดย Harin Leelayuwapan (นักศึกษา) et. al.
 • การนำเสนอดีเด่น
  • รางวัลที่ 1 P-13 เรื่อง Secondary metabolites from the endophytic fungus strain DTRIROL1 โดย Apsorn Watthanaudomchai
  • รางวัลที่ 2 P-23 เรื่อง Proteomics of arsenic-contaminated white rice extract on HT29 colon cancer cells โดย Ganeshia Kristy Pratiwi
  • รางวัลที่ 3 P-22 เรื่อง Determination of glyphosate and its major metabolite, AMPA, in rice beverages available in Thailand โดย Natthaporn Paramee
  • รางวัลที่ 3 P-24 เรื่อง Assessing environmental impacts of glass fiber reinforced plastic product made by hand lay-up technique โดย Sawanya Jareemit
  • รางวัลชมเชย P-17 Accumulation of cadmium and Zinc by various cultivars of vetiver grassess โดย Detduang Phokham
  • รางวัลชมเชย P-19 เรื่อง Determination of arsenic species by purge and trap gas chromatography mass spectrometry, purge and trap optimization โดย Anurak Chankaew
  • รางวัลชมเชย P-21 เรื่อง Effect of light intensity and bicarbonate concentration on biomass, lipid, and triacylglyceral yields of Tetraselmis sp. under nitrogen starvation โดย kullapus Nonsakul

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: