บลอกอาจารย์โจ้

เช้าวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 มีการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนเข้าโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) หรือ Human Resource Development in Science Project  หรือ Science Achievement Scholarship of Thailand (SAST) ที่สอบกันไปเมื่อวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา

คอยรับการสัมภาษณ์

ก่อนการสัมภาษณ์ มีการประชุมกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่ห้อง K101

แนวทางการสัมภาษณ์

  • จุดประสงค์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถหรือบุคลิกภาพที่เหมาะสมในด้านต่างๆดังนี้
  • เป้าหมายการเป็นนักวิทยาศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพวิทยาศาสตร์ บุคลิกภาพในการเป็นนักวิทยาศาสตร์
  • มีความสามารถทางวิชาการ มีปฏภาณ ไหวพริบ และแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้
  • มีความเชื่อมั่นในตนเองและเคารพในสิทธิของผู้อื่น
  • พัฒนาตนเองมีความรู้รอบตัวสามารถคิดวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
  • เป็นที่ยอมรับในสังคมทั้งในระดับกลุ่มเพื่อน ระดับโรงเรียนและสถาบัน
  • สภาพความพร้อมทางจิตใจ ความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเป็นที่พึ่งของผู้อื่น ภาพรวมของบุคลิกภาพทั่วไปดี

การให้คะแนน

ให้สัมภาษณ์ตามแนวทางคำถามที่ตั้งไว้ และให้คะแนนในช่องขวามือสุด ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน (เต็ม 25) กรณีมีข้อคิดเห็น ข้อสังเกตเพิ่มเติมให้เขียนไว้ในส่วนท้าย โดยเฉพาะเมื่อไม่ผ่าน ให้ระบุคุณลักษณะที่ไม่ผ่านให้ชัดเจน

1. คำถามทั่วไปในการสัมภาษณ์ (ไม่มีคะแนน แต่จะเป็นแนวทางให้เข้าใจพื้นฐานนักเรียนในการสอบสัมภาษณ์)

1.1 เศรษฐานะของครอบครัว
1.2 ความอบอุ่น/ปัญหาครอบครัว
1.3 เจตคติที่มีต่อครอบครัวและสังคม

2. คำถามที่กำหนดคะแนนเพื่อเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก

ข้อที่ 1 บุคลิกภาพของการเป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 12 คะแนน

1.1 เหตุผลในการเลือกศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
1.2 ความมุ่งมั่นในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เช่นการศึกษาต่อ
1.3 ความคาดหวังในการเรียนวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยที่สอบได้
1.4 ให้วิเคราะห์ตนเองและบอกบุคลิกภาพที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคต และบอกข้อบกพร่องของตนเองได้

ข้อที่ 2 ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 5 คะแนน

ประสบการณ์การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และการเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกหลักสูตร หรือความรู้เกี่ยวกับข่าวสารวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน/ความเข้าใจในเรื่องที่ยกตัวอย่าง

ข้อที่ 3 การเป็นที่ยอมรับในสังคมกลุ่มเพื่อน ระดับโรงเรียน/สถาบัน และคุณธรรมจริยธรรม 3 คะแนน

บอกกิจกรรมที่ทำร่วมกับเพื่อน การมีส่วนร่วมในกลุ่ม กิจกรรมอื่นๆ งานอดิเรก การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ข้อที่ 4 สรุปภาพรวมของบุคลิกภาพทั่วไป 5 คะแนน

4.1 การพูด พูดชัดถ้อยชัดคำ ตอบคำถามได้ตรงประเด็น สื่อความหมายได้ชัดเจน มีความฉลาด ไหวพริบดี
4.2 บุคลิกภาพทางอารมณ์ที่แจ่มใส มีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต มีกิริยามารยาทที่ดีงาม

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

นอกจากนี้กรรมการยังต้องถามเพื่อความแน่ใจว่านักเรียนเข้าใจข้อกำหนดของทุนดีแค่ไหน เช่นเรื่องการเรียนต่อปริญญาเอกในประเทศเท่านั้น และการใช้ทุนในสถาบันการอุดมศึกษาของรัฐในประเทศเป็นต้น

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: