บลอกอาจารย์โจ้

Origin of Species in Thai

Translated

Translation in progress…

One of the most important book in science should include “On the Origin of Speices”, giving its shorter title here, by Charles Darwin. This year marks a celebration of 200 years of Darwin and 150 years of the book. It flied off the shelves when it first published. Could our translated version have the same effect?

There might be an already translated Thai version, but we found none. An attemp to get everyone involves in the project Galapagos initiated on one of the team member and editor was unsuccessful. Some of us were recruited to help with the translation. It might be fun, but some of the English and Darwin written style almost always get us headache at the end of each meeting session.

This afternoon was no different. We met at the library in the department of Plant Sciences. Unfortunately, some of us were absent, but we gave it a go anyway. Sometimes we struggled with a particular sentence or paragraph. It was not a good sign for our guests, we invited to see our work in action.

ทีมผู้แปล “กำเนิดสปีชีส์”

  • ดร. นำชัย ชีววิวรรธน์ นักวิชาการและที่ปรึกษาของฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ดร.อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช นักวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • รองศาสตราจารย์ ดร. จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า อาจารย์ประจำ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ต่อศักดิ์ สีลานันท์ อาจารย์ประจำภาค ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล อาจารย์ประจำ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน อาจารย์ประจำ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Link: On being a Thai-translated version of Origin of Species

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: